黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
C?m nh?n c?a sinh viên ph? huynh & doanh nghi?p
 • Sinh viên Nguy?n Qu?c Vi?t - Cao ??ng H??ng d?n 05N01
  ??c bi?t, v?i Th?y C? ? tr??ng kh?ng có rào c?n v?i sinh viên, thay vào ?ó là s? d?n d?t, chia s? ki?n th?c, kinh nghi?m. Th?y C? nh? "nh?ng ng??i b?n l?n" r?t than thi?n và ??y trách nhi?m ?? vun ??p cho t?i tinh th?n trách nhi?m và "cái tam" v?i ngành ngh? mà t?i ?? l?a ch?n.
 • Nguy?n Minh Quy?n - Giám ??c phát tri?n du l?ch C?ng ty Du l?ch B?n Thành
  ?i?u tam ??c nh?t c?a t?i là Tr??ng ?? giáo d?c cho h?c viên có ???c “ Cái Tam “ trong ngh? nghi?p, k?t h?p v?i ??c tính yêu ngh? t? chính b?n than c?a h?c viên s? làm n?n t?ng ?? làm “ Hành trang vào ngh? “ và lu?n có tinh th?n h?c h?i, c?u ti?n s? t?o s? phát tri?n ngh? nghi?p b?n v?ng trong t??ng lai cho chính mình.
 • C?u sinh viên Nguy?n Ng?c M?nh C??ng - Cao ??ng H??ng d?n 02
  Nh?ng bài h?c, nh?ng l?i gi?ng d?y th?t chan tình c?a các Th?y C?, hay nh?ng k? ni?m th?t khó quên t? nh?ng chuy?n ?i th?c t?p th?t b? ích, và còn có c? nh?ng kho?nh kh?c vui v?, cháy h?t mình trong nh?ng ho?t ??ng ngo?i khóa nh? t? thi?n, th? thao, v?n ngh?,….T?t c? ?? ??ng l?i và tr? thành m?t trong nh?ng kho?ng th?i gian ??p nh?t trong t?i.
 • Sinh viên Lam ??c L?i - Cao ??ng H??ng d?n 03
  V?i b? dày truy?n th?ng và s? uyên sau c?a nh?ng ng??i ??a ?ò n?i ?ay, t?i và nh?ng sinh viên ?? và ?ang h?c t?i mái tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn lu?n tin r?ng n?i ?ay s? lu?n là cái n?i ?ào t?o và ch?ng ki?n s? tr??ng thành qua bao th? h? ngày càng chuyên nghi?p và lu?n v??n xa ??n nh?ng t?m cao m?i.
 • C?u sinh viên H? Vi?t Cát Ph??ng - B? ph?n ti?n s?nh Khách s?n Pullman
  Ba n?m v?i ng?i tr??ng mang tên Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn thì gi? ?ay l? t?t nghi?p chính là k?t qu? ch?ng minh cho s? c? g?ng ph?n ??u h?c t?p c?ng nh? c?ng lao v?i kinh nghi?m quy báu mà Th?y C? ?? truy?n d?y cho em.
 • Lê H?i Y?n - Sinh viên Cao ??ng H??ng d?n 02N01
  Nh?ng n?m tháng h?c t?p, vui ch?i, tham gia các ho?t ??ng ngo?i khóa t?i tr??ng có l? là nh?ng kho?ng th?i gian khó quên nh?t ??i v?i b?n than t?i.
Logo ??i tác
Liên k?t website