黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
C?m nh?n c?a sinh viên ph? huynh & doanh nghi?p

C?u sinh viên Nguy?n Ng?c M?nh C??ng - Cao ??ng H??ng d?n 02

C?m ?n ngôi tr??ng thân th??ng này ?ã mang ??n cho tôi bi?t bao c?m xúc tuy?t v?i c?a th?i sinh viên.

Nh?ng bài h?c, nh?ng l?i gi?ng d?y th?t chân tình c?a các Th?y Cô, hay nh?ng k? ni?m th?t khó quên t? nh?ng chuy?n ?i th?c t?p th?t b? ích, và còn có c? nh?ng kho?nh kh?c vui v?, cháy h?t mình trong nh?ng ho?t ??ng ngo?i khóa nh? t? thi?n, th? thao, v?n ngh?,….T?t c? ?ã ??ng l?i và tr? thành m?t trong nh?ng kho?ng th?i gian ??p nh?t trong tôi. 


Tham gia t?t nghi?p môn T? ch?c s? ki?n v?i ch??ng trình "Bay Lên Vi?t Nam"Làm MC t?i ch??ng trình "Du l?ch Sài Gòn H?i nh?p Asean - Chuyên ?? Thái Lan"
 
Gi? ?ây, khi ?ã b??c ra kh?i mái tr??ng này, tôi hoàn toàn t? tin và t? hào khi nói r?ng “ Tôi là Sinh Viên tr??ng Cao ??ng Ngh? Du L?ch Sài Gòn”. Trên b??c ???ng chông gai phía tr??c, tôi luôn t? nh? v?i b?n thân r?ng: “ Mình ph?i c? g?ng h?t s?c”, “ Không ???c ng? quên trên chi?n th?ng”,” Rút kinh nghi?m và t? trau d?i, nâng c?p chính b?n thân mình” là nh?ng ph??ng châm s?ng và làm vi?c tôi.

Có m?t ng??i Cô ?ã nói v?i mình nh? th? này: “ ??ng ch?y theo thành công, hãy c? g?ng làm vi?c h?t s?c, thành công s? theo ?u?i b?n”.

Hy v?ng r?ng ngôi tr??ng này s? ngày càng ?ào t?o ra nhi?u b?n sinh viên gi?i ngh?, gi?i nghi?p v? và có Tâm khi làm vi?c.

Cám ?n Th?y Cô, B?n Bè và K? Ni?m
Trên tour th?c hành Xuyên Vi?t cùng l?p Cao ??ng H??ng d?n 02


Tham gia ch??ng trình "Du l?ch Sài Gòn vì môi tr??ng - Hành trình ??p xe qua chín c?a sông"


 

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website