黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
C?m nh?n c?a sinh viên ph? huynh & doanh nghi?p

C?u sinh viên H? Vi?t Cát Ph??ng - B? ph?n ti?n s?nh Khách s?n Pullman

Ba n?m v?i ngôi tr??ng mang tên Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn thì gi? ?ây l? t?t nghi?p chính là k?t qu? ch?ng minh cho s? c? g?ng ph?n ??u h?c t?p c?ng nh? công lao v?i kinh nghi?m quý báu mà Th?y Cô ?ã truy?n d?y cho em.

Nh? l?i kho?ng th?i gian này vào 03 n?m tr??c, b?n thân em r?t phân vân vì không bi?t s? ch?n h?c ngành m? ??c t? lúc bé là h??ng d?n viên du l?ch không hay ch?n ngành qu?n tr? khách s?n-nhà hàng, r?i thì mình s? ch?n tr??ng nào… r?t nhi?u câu h?i ??t ra!!! Cho ??n khi bi?t ??n tr??ng,em ?ã ???c Th?y Cô ? tr??ng t? v?n k? l??ng-chu ?áo tr??c khi ??ng ký h?c. Vì là con gái,s?c kh?e không ???c t?t nh? m?i ng??i nên em ?ã ph?i ch?n ngành qu?n tr? khách s?n-nhà hàng,m?t ngành ???c cho là khá “hot” ? th?i ?i?m lúc ?y nh?ng b?n thân em l?i r?t b? ng?,ch?a có chút khái ni?m hay bi?t gì v? ngành này. Nh?ng ngày ??u nh?p h?c,em không kh?i b? ng? v?i nh?ng ?i?u m?i l? và có ph?n lo l?ng.

Cát Ph??ng cùng các b?n trong ch??ng trình "Bay Lên Vi?t Nam" do l?p Cao ??ng L? hành t? ch?c


C?u sinh viên H? Vi?t Cát Ph??ng - L?p Qu?n Tr? Khách S?n khóa 01 cùng ba m? trong l? t?t nghi?p


Tr??ng m?i, th?y cô giáo m?i và c? b?n bè c?ng m?i. Tuy nhiên nh?ng c?m giác ?ó ?ã nhanh chóng qua ?i. D?n d?n em bi?t rõ h?n v? ngành mình ch?n-làm dâu tr?m h? và ?ó là công vi?c không ph?i d? nh?ng v?i s? ??ng viên,dìu d?t c?a Th?y Cô ?ã t?o cho chúng em thêm t? tin, ph?n kh?i v??n lên trong h?c t?p và nh? s? truy?n l?a nhi?t huy?t ?y ?ã giúp cho sinh viên t?i em ngày càng m?t yêu ngh? h?n.

Và gi? ?ây,khi ?ã k?t thúc 3 n?m h?c ? tr??ng b?n thân em ?ã có ???c công vi?c t?t ?n ??nh ? 1 khách s?n 5 sao ??t tiêu chu?n qu?c t?. D?u bi?t r?ng phía tr??c mình là m?t ch?ng ???ng dài, ?? ti?p t?c ?i trên con ???ng này em c?ng c?n c? g?ng và n? l?c r?t nhi?u. Ra tr??ng không ph?i là k?t thúc vi?c h?c, mà b?t ??u vi?c h?c theo m?t ph??ng th?c khác mà em c?n ph?i n? l?c không ng?ng h?c h?i-trao d?i thêm ki?n th?c,các k? n?ng cùng v?i nhi?t huy?t yêu ngh?.
Cùng các ??ng nghi?p t?i khách s?n Pull Man 05 sao Sài Gòn

Em r?t c?m ?n Th?y cô ?ã t?n tình truy?n d?y cho em! Mong r?ng trong t??ng lai tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn s? ?ào t?o – truy?n l?i nhi?t huy?t yêu ngh? ?y cho các b?n tân sinh viên-s? là b??c n?n t?ng v?ng ch?c-s? là m?m móng phát tri?n cho ngành du l?ch Vi?t Nam.

Và hãy luôn nh? r?ng: "N?u b?n không có ?am mê cho công vi?c c?a mình thì ??ng ch?n nó và n?u ?ã l?a ch?n thì hãy ??t cháy b?n thân ?? theo ?u?i nó."

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website