黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
C?m nh?n c?a sinh viên ph? huynh & doanh nghi?p

Lê H?i Y?n - Sinh viên Cao ??ng H??ng d?n 02N01

Nh?ng n?m tháng h?c t?p, vui ch?i, tham gia các ho?t ??ng ngo?i khóa t?i tr??ng có l? là nh?ng kho?ng th?i gian khó quên nh?t ??i v?i b?n thân tôi.

T?i ngôi tr??ng mang tên 
Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn ngoài nh?ng bài h?c, s? d?y b?o t?n tình c?a Th?y cô còn là nh?ng ho?t ??ng vô cùng ý ngh?a. Các ho?t ??ng ngoài khóa do tr??ng t? ch?c ?ã giúp tôi v??t lên ???c chính nh?ng suy ngh? c?a mình.

Th?c t?p cùng l?p Cao ??ng h??ng d?n trên tour Xuyên Vi?t

Ngôi tr??ng g?n li?n v?i nh?ng k? ni?m và cùng v?i s? tr??ng thành trong chính b?n thân tôi. Khi ra tr??ng, nh?ng bài h?c, nh?ng ki?n th?c, nh?ng kinh nghi?m quý báu t?i tr??ng s? giúp cho b?n thân tôi trên con ???ng t??ng lai t??i sáng phía tr??c. M?c dù bây gi? ch?a ph?i là lúc tôi th?c hi?n ??c m?; nh?ng tôi v?n nung n?u cái ??c m? ?y và m?t ngày không xa tôi s? th?c hi?n nó. ??c m? c?a tôi là  tr? thành 1 n?a H??ng d?n viên DL và phát huy nh?ng gì mà tôi ???c h?c, ???c nh?n t?i ngôi tr??ng thân yêu này. 

Xin ???c g?i l?i c?m ?n chân thành nh?t quý Th?y Cô. C?m ?n ngôi tr??ng mang tên Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn.

Tham gia ??p xe trong ch??ng trình "Du l?ch Sài Gòn vì môi tr??ng"
giúp tôi hi?u thêm v? ý ngh?a c?a "s?c m?nh ni?m tin" mà th?y cô ?ã d?y


 

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website