黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
C?m nh?n c?a sinh viên ph? huynh & doanh nghi?p

Sinh viên Nguy?n Qu?c Vi?t - Cao ??ng H??ng d?n 05N01

Nh?ng ngày ??u khi tôi b??c vào mái nhà chung c?a Tr??ng Cao ??ng ngh? Du L?ch Sài Gòn tôi r?t b? ng?. Tôi không bi?t là mình có ?? t? tin ?? nói tr??c ?ám ?ông hay không? Tôi có ?? ki?n th?c ?? theo ngh? không? ... R?t nhi?u ?i?u b?n kho?n trong tôi.

Nh?ng sau 2 n?m h?c t?p d??i mái tr??ng này, tôi ?ã h?c ???c r?t nhi?u bài h?c quý không ch? cho b?n thân mà còn cho ngh? nghi?p sau này. Các gi?ng viên c?a tr??ng luôn t?n tình trong vi?c truy?n ??t ki?n th?c r?t sâu và r?ng cho sinh viên.


Tham gia các ho?t ??ng ngo?i khóa c?a tr??ng giúp tôi rèn luy?n thêm ý chí và s? t? tin
 

??c bi?t, v?i Th?y Cô ? tr??ng không có rào c?n v?i sinh viên, thay vào ?ó là s? d?n d?t, chia s? ki?n th?c, kinh nghi?m. Th?y Cô nh? "nh?ng ng??i b?n l?n" r?t thân thi?n và ??y trách nhi?m ?ã vun ??p cho tôi tinh th?n trách nhi?m và "cái tâm" v?i ngành ngh? mà tôi ?ã l?a ch?n.Thuy?t minh t?i chuyên ?? Thái LanTham gia H?i thao c?a tr??ng

Ngoài ra, hàng n?m tr??ng luôn có các ho?t ??ng b? ích cho sinh viên và các h?i thao ...giúp cho chúng tôi có nh?ng giây phút th? gi?n th?a mái sau nh?ng gi? h?c c?ng th?ng và có nhi?u cái nhìn rõ h?n v? ngành tôi ?ang h?c.... 

?? sau này khi tôi ?ã trang b? ?? hành trang  b??c vào ??i. Tôi s? t? tin gi?i thi?u v?i m?i ng??i là  "Tôi là sinh viên c?a Tr??ng Du L?ch Sài Gòn ".

Sinh viên Nguy?n Qu?c Vi?t  L?p: Cao ??ng H??ng d?n 05N01

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website