黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
C?m nh?n c?a sinh viên ph? huynh & doanh nghi?p

Sinh viên Lam ??c L?i - Cao ??ng H??ng d?n 03


Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn, ngôi tr??ng n?m bên con ???ng Nguy?n Th??ng Hi?n. N?i ch?p cánh bao ??c m? c?a các chàng trai, cô gái v?i nh?ng ?am mê cháy b?ng chinh ph?c các ngành ngh? trong l?nh v?c du l?ch. Và ngôi tr??ng ?y ?ã d?n hi?n th?c hoá ??c m? c?a tôi. 

N?i ?y trong tôi gi? ?ây xen l?n nh?ng c?m xúc thân th??ng l?n t? hào.

L?i và các b?n cùng d?ng gian hàng trong ch??ng trình "Xuân yêu th??ng" ???c t? ch?c t?i tr??ngTham quan và tìm hi?u b?o tàng trong ch??ng trình th?c t?p City Tour


 

Ngày nào, tôi ch? là chàng trai sinh viên n?m nh?t ??y b? ng? b??c vào tr??ng. Và ch? thoáng qua gi? ?ây tôi ?ã là sinh viên n?m 3, g?n k?t thúc nh?ng n?m tháng sinh viên c?a mình ?? tr? thành m?t ng??i lao ??ng có ích cho xã h?i.

V?n nh? rõ m?t chút l?c lõng c?a ngày ??u tiên b??c vào tr??ng. Khi ?ó v?n ch?a quen bi?t ai. Nh?ng tôi v?n th?y ???c s? n?ng ??ng và nhi?t tình c?a ngôi tr??ng du l?ch mà tôi ?ã quy?t tâm g?n bó su?t 1 th?i gian dài ,?? d?n hi?n th?c hoá ??c m? tr? thành 1 h??ng d?n viên th?c th? luôn có tâm và có t?m, chinh ph?c ??t Vi?t t? Nam ra B?c và nhìu qu?c gia khác trên th? gi?i.

Tuy có g?p khó kh?n m?t chút vào nh?ng ngày ??u, nh?ng d?n c?ng thích nghi ???c cách gi?ng d?y m?i l? và làm t?ng kh? n?ng sáng t?o c?a sinh viên.  Nh?ng gi? h?c c?ng th?ng và luôn ph?i làm vi?c m?t cách t?t nh?t có th?, nh?ng tr?i nghi?m th?c t? ?ã giúp tôi có ???c 1 n?n t?ng v?ng ch?c và s? ngày càng ch?c ch?n h?n n?a cho ??n ngày t?t nghi?p ra tr??ng, ?? có ?? s? t? tin, sáng t?o và trình ?? b??c lên xây d?ng quê h??ng ??t n??c. ?? không ph? nh?ng gì g?i g?m mà ngôi tr??ng ?ã dành cho tôi.
Tham gia hành trình ??p xe "Du l?ch Sài Gòn vì môi tr??ng - H??ng v? ??t M?i Cà Mau" n?m 2014


 

V?i b? dày truy?n th?ng và s? uyên sâu c?a nh?ng ng??i ??a ?ò n?i ?ây, tôi và nh?ng sinh viên ?ã và ?ang h?c t?i mái tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn luôn tin r?ng n?i ?ây s? luôn là cái nôi ?ào t?o và ch?ng ki?n s? tr??ng thành qua bao th? h? ngày càng chuyên nghi?p và luôn v??n xa ??n nh?ng t?m cao m?i.


Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website