黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
C?m nh?n c?a sinh viên ph? huynh & doanh nghi?p

Sinh viên Lê Tr?ng Ngh?a - Cao ??ng L? hành 03

Tôi là Lê Tr?ng Ngh?a hi?n là sinh viên n?m cu?i khoa l? hành c?a tr??ng  C?N Du L?ch Sài Gòn..

H?c du l?ch là m?t s? tình c? ??i v?i tôi, c?ng chính cái tình c? ?ó mà bây gi? nó ?ã tr? thành ni?m ?am mê trong con ng??i tôi. Và tôi ?ã tìm ??n ??ng kí là sinh viên c?a tr??ng cao ??ng ngh? Du L?ch Sài Gòn.

Ba n?m Cao ??ng d???ng nh? ng??n ngu?i h?n so v??i ba n?m phô? thông, nh?ng chu?ng tôi la?i ????c ho?c nhiê?u h?n so v??i s?? trông ???i cu?a ba?n thân mi?nh. Thê? ma? gi?? ?ây chi? co?n chu?t ít th??i gian n??a thôi la? chu?ng tôi pha?i r??i xa ngôi tr???ng thân yêu na?y.Tr???ng tha?nh chi?nh la? nh??ng gi? tôi ?a?t ????c trong h?n 3 n?m qua

Nh?ng ha?nh trang chu?ng tôi mang theo ko chi? co? vâ?y, ?o? la? nh??ng kiê?n th??c th??c tiê?n vô cùng quí giá, la? nh??ng nê?n ta?ng ky? n?ng va? h?n hê?t la? s?? t?? tin ma?nh da?n mà th?y cô ?ã tâm huy?t truy?n ??t cho chúng tôi. Va? gi?? ?ây, dâ?u biê?t t??ng lai phi?a tr???c se? kho? kh?n h?n tr???ng ho?c, nh?ng tôi vâ?n se? v??ng tin va?o ba?n thân khi ?ô?i diê?n v??i no?, vi? ??n gia?n tôi ????c ?a?o ta?o b??i mô?t ngôi tr??ng tô?t nhâ?t. D???i mô?t hê? thô?ng qua?n ly? h?u hi?u và ??i ng? gia?ng viên ky? c??u nhâ?t trong ngành du l?ch Vi?t Nam.
Tham gia ho?t ??ng th? thao c?a tr??ngLàm CM cho ch??ng trình "Ngày c?a Cha"

Tr???ng tha?nh chi?nh la? nh??ng gi? tôi ?a?t ????c trong h?n 3 n?m qua, tr???ng tha?nh ngay ca? trong suy nghi? va? ha?nh ?ô?ng. Khi ho?c tâ?p ta?i ngôi tr???ng na?y, tôi tin ca?c ba?n cu?ng se? nh? tôi, se? ti?m ra ????c "ca?nh c??a tha?nh công" cu?a chi?nh mi?nh. Quan tro?ng la? ca?c ba?n se? m?? ca?nh cô?ng â?y nh? nhê? na?o!!!

T? hào là sinh viên tr??ng C?N Du L?ch Sài Gòn.

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website