黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
C?m nh?n c?a sinh viên ph? huynh & doanh nghi?p

Tr?nh V?n Quy - Tr? ly Giám ??c Ti?n s?nh khách s?n 4sao Duxton

Sau khi ra tr??ng, tôi có may m?n ???c làm ?úng ngh? mình h?c, ?úng công vi?c mình yêu thích. Tr? lý giám ??c ti?n s?nh, ?ó là ch?c danh c?a tôi. Ch?c danh ?y g?n v?i r?t nhi?u nhi?m v? nh?m ??m b?o cho s? v?n hành liên t?c c?a khách s?n. Công vi?c hàng ngày c?a tôi là giám sát ho?t ??ng c?a b? ph?n L? tân, Thu ngân, Concierge, Bell captain, T?ng ?ài, Business centre và ??t phòng; L?p k? ho?ch  ?ào t?o phát tri?n k? n?ng cho nhân viên; Tuy?n d?ngnhân viên; Theo dõi tình tr?ng phòng khách s?n; X? lý ý ki?n ??và khi?u n?i t? khách…
 
Ph?i ch?u trách nhi?m cho r?t nhi?u công vi?c mang tính ch?t v?a ??i n?i v?a ??i ngo?i c?a m?t khách s?n 4 sao n?i ti?ng là Duxton, ban ??u tôi e ng?i mình không ??m ???ng n?i. Tuy nhiên, khi b?t tay vào vi?c, tôi nh?n ra r?ng nh?ng ki?n th?c, k? n?ng ???c h?c ? Tr??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn ?ã giúp tôi hoàn thành t?t công vi?c ???c giao. ? tr??ng, tôi ?ã ???c h?c môn Front Office v?i các n?i dung nh? nh?n ??t phòng, ?ón ti?p, d?ch v? v? hành lý cho khách, cung c?p thông tin, gi?i quy?t khi?u n?i, d?ch v? thuê m??n thi?t b?, g?i nh?n fax, internet Tôi ?ã t?ng h?c môn này trong ni?m say mê và s? thích thú b?i nh?ng ng??i ??ng trên b?c gi?ng c?ng chính là nh?ng ng??i ?ã t?ng n?m gi? v? trí ch? ch?t c?a các khách s?n l?n. Th?y cô không ch? cung c?p nh?ng ki?n th?c n?n t?ng v? nghi?p v? khách s?n mà còn b? sung k? n?ng cho chúng tôi thông qua nh?ng tình hu?ng th?c t? ?ã x?y ra, nh?ng kinh nghi?m các th?y cô ?ã tích l?y ???c. B?n thân tôi ?ã rút t?a ???c nhi?u bài h?c b? ích và ?ã tích c?c ?ng d?ng vào công vi?c hi?n t?i c?a mình.


Anh Tr?nh V?n Quý t?i bàn làm vi?c ? khách s?n Duxton Hotel
 
Noi g??ng th?y cô, nh?ng th? h? h?c trò b??c chân ra t? Tr??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn c?ng luôn có ý th?c chia s? cho nhau nh?ng kinh nghi?m th?c t? trong công vi?c ?? giúp nhau nâng cao tay ngh?, phát tri?n nghi?p v?. Nh? m?ng l??i c?ng ??ng này, chúng tôi ti?p thu ???c nhi?u ?i?u b? ích không h? có trong sách v?, tài li?u. Tình c?m cao quý, thân tình gi?a th?y trò, bè b?n nh? th? luôn khi?n tôi c?m th?y may m?n và h?nh phúc khi nh? v? tr??ng x?a. ?i?u ?ó càng thôi thúc tôi g?n bó lâu dài v?i ngh? du l?ch và luôn bi?t ??u t? phát tri?n s? nghi?p c?a mình.
 
Và m?i khi ai h?i tôi làm ngh? gì, tôi luôn tr? l?i m?t cách t? hào: tôi làm ngh? du l?ch, tôi ?ã h?c ? Tr??ng Cao ??ng ngh? ngh? du l?ch Sài Gòn.

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website