黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Gi?i thi?u v? trung tamXem t?t c? »
Gi?i thi?u Trung tam Gi?i thi?u Trung tam

黑彩平台改单步骤Trung tam T? v?n và H?p tác ?ào t?o là ??n v? chuyên ti?p nh?n và t? ch?c ?ào t?o, t? v?n setup cho các ??n v? khách s?n, nhà hàng, cà phê, resort trên kh?p c? n??c v?i các d?ch v?...

Xem chi ti?t >>
Ch??ng trình ?ào t?o - t? v?nXem t?t c? »
Ch??ng trình ?ào t?o - t? v?n Ch??ng trình ?ào t?o - t? v?n

黑彩平台改单步骤?ào t?o nghi?p v? và c?p ch?ng ch? du l?ch là m?t trong nh?ng th? m?nh c?a tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn. Ch??ng trình ?ào t?o ???c thi?t k? ??c bi?t v?i th?i l??ng ng?n, n?i dung c? ??ng và ph??ng pháp ?ào t?o th?c hành chi?m 70% th?i l??ng s? giúp nhan s? t?i các ??n v? c?i thi?n và ch?t l??ng làm vi?c v?i các nghi?p v? nh?: Qu?n ly khách s?n, Nhà hàng, B?p, Ph?c v? Bàn, Ph?c v? Phòng, Nghi th?c giao t? x? h?i ....

Xem chi ti?t >>
TIN T?C HO?T ??NG C?A TRUNG T?MXem t?t c? »
TR??NG CAO ??NG NGH? DU L?CH SàI GòN THAM GIA NGàY H?I DU L?CH TP.HCM N?M 2016 TR??NG CAO ??NG NGH? DU L?CH SàI GòN THAM GIA NGàY H?I DU L?CH TP.HCM N?M 2016

黑彩平台改单步骤Ti?p n?i các ho?t ??ng trong n?m 2016, B? V?n hóa, Th? thao và Du l?ch, S? Du l?ch TP.HCM và Hi?p h?i Du l?ch TP.HCM t? ch?c Ngày h?i Du l?ch TP.HCM l?n th? 12, t? ngày 24/3 – 27/3/2016. Ngày h?i ???c t? ch?c t?i khu B, c?ng viên 23/9 v?i s? tham gia c?a các S? V?n hóa, Th? thao và Du l?ch, Trung tam Xúc ti?n Du l?ch, Hi?p h?i Du l?ch các t?nh phía Nam cùng các ??n v?, c?ng ty du l?ch.

Xem chi ti?t >>
Các tin khác
Các ch??ng trình ?? h?p tácXem t?t c? »
Khóa B?i d??ng Nghi?p v? Ph?c v? bàn Khóa B?i d??ng Nghi?p v? Ph?c v? bàn

黑彩平台改单步骤Phong cách ph?c v? c?a nhan viên r?t quan tr?ng; ??c bi?t là trong l?nh v?c khách s?n, nhà hàng, quán cafe, quán ?n... Thái ?? ph?c v? nhi?t tình, ni?m n?, chu ?áo c?a nhan viên s? t?o ???c thi?n c?m và thu hút th?c khách quay tr? l?i. Chính vì v?y, các doanh nghi?p lu?n chú tr?ng vi?c ?ào t?o ??i ng? nhan viên v?ng nghi?p v? ?? nang cao hình ?nh c?a ??n v?, t?o d?ng th??ng hi?u uy tín trên th? tr??ng.

Xem chi ti?t >>
Các tin khác
Th?ng tin liên h? Trung tamXem t?t c? »
Liên h? Liên h?

黑彩平台改单步骤?? h? tr? các ch??ng trình ?ào t?o và t? v?n, quy khách vui lòng liên h?...

Xem chi ti?t >>
Logo ??i tác
Liên k?t website