黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Gi?i thi?u v? tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
PHòNG KHOAXem t?t c? »
 • PHòNG KHOA PHòNG T? V?N TUY?N SINH

  黑彩平台改单步骤Phòng T? v?n tuy?n sinh và Truy?n th?ng ph? trách các v?n ?? liên quan ??n tuy?n sinh,h??ng nghi?p. Phòng còn ph? trách s? ki?n, qu?ng cáo, truy?n th?ng và hình ?nh c?a Tr??ng Cao ??ng ngh? Du L?ch Sài Gòn.

 • PHòNG KHOA KHOA L? HàNH

  Khoa l? hành là khoa truy?n th?ng c?aTr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn. T? khi nhà Tr??ng thành l?p nh?ng n?m 1991, ban ??u ?ay ch? là m?t trung tam ?ào t?o chuyên ngành h??ng d?n viên v?i 5 th? ti?ng: Anh, Pháp, Hoa, ??c.

 • PHòNG KHOA KHOA KHáCH S?N - NHà HàNG

  Cùng v?i s? phát tri?n kh?ng ng?ng c?a tr??ng Cao ??ng Ngh? Du l?ch Sài Gòn, Khoa Khách s?n – Nhà hàng ra ??i nh?m ?áp ?ng nhu c?u v? ngu?n nhan l?c b?c cao c?a ngành d?ch v? “hi?u khách” – Hospitality industry.

 • PHòNG KHOA PHòNG ?àO T?O

  黑彩平台改单步骤Phòng ?ào t?o ???c thành l?p và phát tri?n cùng v?i s? phát tri?n c?a Tr??ng C?N Du l?ch Sài Gòn. Th?i k? ??u ???c g?i là Phòng Giáo V?, ??n n?m 2008 ???c m? r?ng quy m? ch?c n?ng, nhi?m v? và ??i tên thành Phòng ?ào t?o.

C? c?u t? ch?cXem t?t c? »
C? C?U T? CH?C C? C?U T? CH?C

C? c?u t? ch?c tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn

Xem chi ti?t >>
Góc truy?n th?ng Xem t?t c? >>
C?m nh?n c?a sinh viên ph? huynh & doanh nghi?pXem t?t c? »
Logo ??i tác
Liên k?t website