黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Ngành ?ào t?o > H? s? c?p > B?p Vi?t Nam

K? thu?t ch? bi?n món ?n - B?p Vi?t Nam

N?u b?n thích ngành b?p và mong mu?n tr? thành m?t ??u b?p chuyên nghi?p: các khóa h?c S? c?p B?p Vi?t Nam là nh?ng ch??ng trình dành cho b?n. Không nh?ng th?, sau ?ó b?n còn có th? tham gia khóa h?c b?p nâng cao, ?? tr? thành m?t trong nh?ng ??u b?p gi?i và ??y tài n?ng c?a các nhà hàng, khách s?n l?n.
 
- Trình ?? ?ào t?o: S? c?p ngh?
-  ??i t??ng tuy?n sinh:   Có trình ?? v?n hóa t? b?c THCS tr? lên
                                             Có ?? s?c kh?e ?? h?c t?p
 
N?i dung ?ào t?o:

Lý thuy?t: 7 bu?i

1/ T?ng quan v? ?m th?c Vi?t Nam
2/ S? ?? t? ch?c B?p - Mô t? công vi?c
3/ Các mô hình B?p - th?c ??n & các d?ng th?c ??n
4/ Trang thi?t b? và d?ng c? c?n thi?t
5/ Quy trình & quy ??nh chung c?a b? ph?n B?p
6/ T?n tr? và b?o qu?n th?c ph?m - các k? n?ng v? b?p

Th?c hành: 28 bu?i

Ph?n I: 
1/ H??ng d?n s? d?ng Dao - th?t - ch?o
2/ H??ng d?n t?a c? qu? và trang trí
Ph?n II:
1/ Gà xé phay
2/ Tôm chiên c?m
3/ Cá lóc h?p b?u
4/ Cánh gà chiên n??c m?m
5/ Súp n?m tuy?t óc heo
6/ ?c b??u nh?i th?t h?p x?
7/ C?m chiên cung ?ình
8/ Cá l?ng n?u chua
9/ Nem cua b? Hà N?i
10/ Bún s?a Nha Trang
11/ Ch? cá Lã V?ng
12/ Bì cu?n Lái Thiêu
13/ Th?t ba r?i khìa n??c d?a
14/ L??n n??ng lá d?a
15/ H? ti?u s??n M? Tho
16/ L?u m?m mi?n Tây
17/ Ch? khìa
18/ Cá chép n?u riêu 
19/ Chè chu?i ch?ng, chè bà ba, chè khoai môn...
20/ Các lo?i bánh ng?t, xôi và nhi?u món khác....

THÔNG TIN TUY?N SINH:

1. L?ch khai gi?ng:  

- Tháng 3/2019
- Tháng 6/2019
- Tháng 9/2019
- Tháng 11/2019

2. Th?i gian h?c: t?i th? 2.4.6 (t? 17h30 ??n 21h00)

3. H?c phí: 5.600.000?

4. H? s? nh?p h?c g?m:
  •         Phi?u ??ng ký (nh?n t?i tr??ng)
  •         B?ng t?t nghi?p THCS/THPT ho?c gi?y gi?i thi?u c?a doanh nghi?p
  •         Hình ?nh (03 hình 3x4)
  •         Hai b?n sao Ch?ng minh nhân dân
  •         Gi?y khám s?c kh?e
 
M?i chi ti?t liên h? : Tr??ng Cao ??ng Ngh? Du l?ch Sài Gòn

??a ch?: 347A Nguy?n th??ng Hi?n, Ph??ng 11, Qu?n 10, TPHCM
?i?n Tho?i: (028) 6297 3210 - (028) 6297 3211 - (028) 6297 3212


Hotline T? v?n tuy?n sinh: 0906 783 686 - 0906 776 471 ho?c 0988 575 086

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website