黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Ngành ?ào t?o > H? cao ??ng
  • Qu?n tr? khách s?n - Hospitality Management
    B?n s? là nhà qu?n ly chuyên nghi?p làm vi?c trong các khách s?n, nhà hàng. B?n có m?t n?n t?ng ki?n th?c chuyên sau v? các nghi?p v? và có ki?n th?c c?a m?t nhà qu?n ly. ?ay là ngh? có thu nh?p h?p d?n, m?i tr??ng làm vi?c t?t và lu?n có nhu c?u tuy?n d?ng cao trong xu h??ng phát tri?n du l?ch Vi?t Nam hi?n nay.
  • Qu?n tr? l? hành - Tourism Management
    ?ay là m?t ngh? m?i ??y h?a h?n vì ngu?n nhan l?c có trình ?? qu?n ly trong ho?t ??ng l? hành r?t thi?u, ph?n ??ng t? các ngành ngh? khách chuy?n qua. ??i ng? này làm c?ng tác qu?n ly l? hành b?ng kinh nghi?m nên vi?c ?ào t?o chuyên ngành là r?t c?n thi?t. M?t ng??i gi?i nghi?p v?, có ki?n th?c và l? n?ng qu?n ly, t? tin, n?ng ??ng và s?n sàng cho ngh? nghi?p t??ng lai chính là hình ?nh c?a b?n khi ra tr??ng.
  • H??ng d?n du l?ch
    H??ng d?n viên du l?ch là ng??i thay m?t c?ng ty du l?ch, th?c hi?n ch??ng trình ?? cam k?t v?i khách hàng, ph?c v? và ch?m sóc khách hàng, th?a m?n các nhu c?u v? du l?ch, tìm hi?u v?n hóa, l?ch s? c?a ?i?m tham quan và nhu c?u ngh? ng?i th? gi?n c?a khách hàng. Là m?t h??ng d?n viên du l?ch, b?n s? có c? h?i ti?p xúc và thi?t l?p m?i quan h? v?i nhi?u ng??i ??n t? nhi?u ni?m v?n hóa khác nhau. H??ng d?n viên du l?ch là ngh? có thu nh?p h?p d?n và nhi?u c? h?i th?ng ti?n.
Logo ??i tác
Liên k?t website