黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Ngành ?ào t?o > Các khóa th??ng xuyên > L? tan 120 gi?

L? tan khách s?n 120 gi?

?? th??ng xuyên c?p nh?t ki?n th?c, nâng cao nghi?p v? chuyên môn nh?m chu?n hóa ??i ng? l? tân trong các c? s? l?u trú du l?ch và nâng cao ch?t l??ng Ph?c v? khách du l?ch, S? Du L?ch Tp.HCM ph?i h?p v?i tr??ng Cao ??ng ngh? Du L?ch Sài Gòn t? ch?c khóa “ B?i d??ng nghi?p v? L? tân dành cho nhân viên L? tân c?a khách s?n v?a và nh?” v?i th?i gian và ??a ?i?m nh? sau :
  • Th?i gian khai gi?ng: liên h? v?i b? ph?n t? v?n 0988.575.086 ?? có ngày khai gi?ng m?i nh?t
  • ??i t??ng tham d? : nhân viên các khách s?n tiêu chu?n t?i thi?u 1 sao, 2 sao
  • Th?i l??ng : 24 Bu?i,  chi?u t? 13g - 17g vào các ngày Hai – T? – Sáu.
  • H?c phí : 2.000.000 ?/ h?c viên
  • ??a ?i?m h?c : Tr??ng Cao ??ng ngh? Du L?ch Sài Gòn - 347A Nguy?n Th??ng Hi?n Ph??ng 11, Qu?n 10
  • H? s? : C? s? kinh doanh l?u trú du l?ch làm th? t?c ??ng ký và ?óng h?c phí t?i tr??ng Cao ??ng ngh? Du L?ch Sài Gòn

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website