黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Ngành ?ào t?o > Các khóa th??ng xuyên > Ph?c v? Phòng 60 gi?

Ph?c v? Phòng 60 gi?

?? th??ng xuyên c?p nh?t ki?n th?c, nâng cao nghi?p v? chuyên môn nh?m chu?n hóa ??i ng? ph?c v? bu?ng trong các c? s? l?u trú du l?ch và nâng cao ch?t l??ng Ph?c v? khách du l?ch, S? v?n hóa Th? thao và Du L?ch Tp.HCM ph?i h?p v?i tr??ng Du L?ch Sài Gòn t? ch?c khóa “ B?i d??ng nghi?p v? Bu?ng dành cho nhân viên ph?c v? Bu?ng c?a khách s?n v?a và nh?” v?i th?i gian và ??a ?i?m nh? sau :
  • Khai gi?ng : liên h? v?i t? v?n ?? có l?ch khai gi?ng m?i nh?t
  • ??i t??ng tham d? : nhân viên các khách s?n tiêu chu?n t?i thi?u 1 sao, 2 sao
  • Th?i l??ng : 15 Bu?i, Sáng t? 7g30-11g30 vào các ngày Hai – T? – Sáu
  • H?c phí : 1.300.000 ?/ h?c viên
  • ??a ?i?m h?c : Tr??ng Cao ??ng ngh? Du L?ch Sài Gòn - 347A Nguy?n Th??ng Hi?n, Ph??ng 11, Qu?n 10, TPHCM
  • H? s? : C? s? kinh doanh l?u trú du l?ch làm th? t?c ??ng ký và ?óng h?c phí t?i tr??ng Cao ??ng ngh? Du L?ch Sài Gòn

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website