黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Ngành ?ào t?o > H? cao ??ng > Qu?n tr? khách s?n

Qu?n tr? khách s?n - Hospitality Management

Nhu c?u nhân l?c l?n, môi tr??ng làm vi?c n?ng ??ng, c? h?i th?ng ti?n cao, m?c thu nh?p h?p d?n ?ã t?o nên s?c hút cho ngành h?c Qu?n tr? khách s?n.


S?c hút c?a ngành Qu?n tr? khách s?n

Qu?n tr? khách s?n là vi?c qu?n lý và t? ch?c các ho?t ??ng c?a khách s?n m?t cách hi?u qu? và h?p lý. Công vi?c chính bao g?m giám sát ho?t ??ng c?a các b? ph?n (ti?n s?nh, b?p, ph?c v? phòng…), l?p các báo cáo k?t qu? tài chính, gi?i quy?t khi?u n?i c?a khách hàng, qu?n lý nhân s?, qu?n lý t? l? phòng bán ra và phòng còn tr?ng, qu?n lý vi?c ch? bi?n th?c ph?m… nh?m b?o ??m doanh nghi?p ho?t ??ng m?t cách hi?u qu?. ??ng th?i, ng??i qu?n lý ph?i có chi?n l??c ti?p th? ?? thu hút khách hàng, t?o ra l?i nhu?n cao nh?t cho khách s?n. N?u ?am mê và mong mu?n tr? thành m?t nhà qu?n lý khách s?n, b?n c?n ph?i có nh?ng t? ch?t và trao d?i các k? n?ng sau:

 - T? ch?t qu?n lý:Ng??i qu?n lý khách s?n ph?i lên k? ho?ch, phân công công vi?c và tri?n khai k? ho?ch c? th? cho t?ng b? ph?n, do ?ó, ngh? này r?t thích h?p v?i nh?ng ng??i có khi?u t? ch?c, l?p k? ho?ch; qu?n lý nhóm, ?oàn th?…

- Kh? n?ng giao ti?p: Ngành khách s?n là n?i cung c?p các d?ch v? ?áp ?ng nhu c?u ?n ?, sinh ho?t, gi?i trí c?a khách hàng nên trong quá trình làm vi?c ?òi h?i s? giao ti?p, ?ng x? th?t nh?y bén, khéo léo. 

- Ki?n th?c chuyên môn: ?? hoàn thành t?t công vi?c và tr? thành nhà qu?n lý khách s?n xu?t s?c, b?n ph?i am hi?u các v?n ?? liên ??n ngành ngh? và công vi?c c?a mình c?ng nh? các ki?n th?c xã h?i.

- V?n ngo?i ng?: ?ây là m?t y?u t? không th? thi?u khi gi? vai trò qu?n lý khách s?n. V?n ngo?i ng? t?t có th? giúp b?n t? tin giao ti?p ??c bi?t là v?i khách n??c ngoài, ngoài ra, b?n còn có th? ti?p thu ???c nhi?u ki?n th?c t? b?n bè trên th? gi?i ?? h?c h?i kinh nghi?m, tích l?y ki?n th?c th?c t?, nâng cao k? n?ng.

-S? sáng t?o: Nhà qu?n lý khách s?n còn ph?i th??ng xuyên ??a ra các ch??ng trình qu?ng bá, ti?p th? ?? thu hút khách hàng. Ki?n th?c chuyên môn c?ng v?i kh? n?ng sáng t?o có th? giúp nhà qu?n lý xây d?ng nên nh?ng s?n ph?m m?i l?, h?p d?n.

 


Môi tr??ng làm vi?c chính c?a m?t ngàn Qu?n lý k hách s?n
là t?i các khách s?n, nhà hàng, resort và các khu vui ch?i gi?i trí


Thú v? t? gi?ng ???ng ??n th?c ti?n

Qu?n tr? khách s?n là ngành h?c nhi?u t? th?c ti?n nên ch??ng trình ?ào t?o th??ng ???c xây d?ng k?t h?p gi?a lý thuy?t và th?c hành nh?m cung c?p cho h?c viên nhi?u kinh nghi?m ngay c? khi ch?a t?t nghi?p. T?i khoa Qu?n tr? khách s?n c?a Tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn, nh?m thi?t l?p n?n t?ng ki?n th?c kinh doanh v?ng ch?c, sinh viên ???c ?ào t?o bài b?n các k? n?ng chuyên ngành nh? qu?n tr? doanh nghi?p, qu?n tr? nhân s?, qu?n tr? tài chính, qu?n tr? ch?t l??ng, h?i ngh? - h?i th?o, nghi?p v? l? tân, nghi?p v? nhà hàng, nghi?p v? phòng, nghi?p v? pha ch?, b?p… Song song v?i ki?n th?c chuyên môn, sinh viên còn ???c ?ào t?o k? n?ng lãnh ??o, k? n?ng giao ti?p, k? n?ng x? lý tình hu?ng, k? n?ng làm vi?c nhóm, thái ?? làm vi?c chuyên nghi?p, k? n?ng ti?ng Anh… Vi?c liên k?t doanh nghi?p c?ng ???c xem là ?i?m c?t lõi trong quá trình ?ào t?o. Nhà tr??ng ?ã liên k?t, h?p tác v?i các khách s?n nh? Khách s?n Renaissance Riverside Saigon, Khách s?n Pullman Saigon Centre, Khách s?n Oscar Saigon, Khách s?n Royal Lotus Hotel Saigon, Khách s?n H??ng Sen, Khách s?n Ibis Saigon South, Trung tâm h?i ngh? ti?c c??i Grand Palace…t?o ?i?u ki?n cho sinh viên tham quan, th?c hành nghi?p v? nh?m trau d?i k? n?ng, tích l?y kinh nghi?m. Sau khi t?t nghi?p, sinh viên có ?? kh? n?ng ??m nhi?m các công vi?c khác nhau nh? nhân viên l? tân, nhân viên ph?c v? nhà hàng, nhân viên ph?c v? h?i ngh?. Tùy theo kh? n?ng, kinh nghi?m c?ng nh? môi tr??ng công tác và lo?i hình khách s?n, ng??i h?c có c? h?ith? s?c ? các v? trí công tác cao h?n nh? giám sát; qu?n lý b? ph?n l? tân, bu?ng, nhà hàng ho?c qu?n lý khách s?n.
          

          

 

M?i liên k?t r?ng v?i các khách s?n - nhà hàng giúp sinh viên c?a tr??ng
luôn có nhi?u c? h?i ch?n l?a n?i làm vi?c t?t nh?t cho chính mình


N?i dung ?ào t?o:

Ng??i h?c ???c trang b? các k? n?ng chuyên sâu nh?:
 • Qu?n tr? doanh nghi?p
 • Qu?n tr? nhân s?
 • Qu?n tr? tài chính
 • Qu?n tr? ch?t l??ng
 • H?i ngh? - h?i th?o
 • Nghi?p v? l? tân
 • Nghi?p v? nhà hàng
 • Nghi?p v? phòng
 • Nghi?p v? pha ch?
 • B?p
 • K? n?ng lãnh ??o
 • K? n?ng giao ti?p
 • K? n?ng x? lý tình hu?ng
 • K? n?ng làm vi?c nhóm
 • Thái ?? làm vi?c chuyên nghi?p
 • K? n?ng ti?ng anh
 • Và các môn h?c khác...
C? h?i vi?c làm:
 
 Sau khi t?t nghi?p, ng??i h?c có ?? kh? n?ng ??m nhi?m các công vi?c khác nhau nh?: nhân viên l? tân, nhân viên ph?c v? nhà  hàng, nhân viên ph?c v? h?i ngh?. Tùy theo kh? n?ng và kinh nghi?m, c?ng nh? môi tr??ng công tác và lo?i hình khách s?n, ng??i h?c có kh? n?ng ??m ???ng các v? trí công tác cao h?n nh? giám sát, qu?n lý b? ph?n l? tân, bu?ng, nhà hàng ho?c qu?n lý khách s?n.

1. Th?i gian ?ào t?o : 2.5 n?m
2. Các ??t khai gi?ng:          
 • Tháng 05: ngày 15/05/2019
 • Tháng 06: ngày 15/06/2019
 • Tháng 07: ngày 30/07/2019
 • Tháng 08: ngày 15/08/2019 & 30/08/2019
 • Tháng 09: ngày 30/09/2019
3. Th?i gian h?c : L?p Ngày ( 7g30 - 11g30 & 13g -17g & 17g30 - 21g).

4. Hình th?c tuy?n sinh: 

??i v?i b?c Cao ??ng: 
(thí sinh ???c ch?n 1 trong 3 ph??ng th?c xét tuy?n sau)

PH??NG TH?C 1:
- ?i?m t?ng k?t trung bình h?c b? n?m l?p 12
- ??t k? thi t?t nghi?p THPT

PH??NG TH?C 2:
- T?ng ?i?m thi TPHT 03 môn: Toán, V?n, Anh
- ??t k? thi t?t nghi?p THPT

PH??NG TH?C 3:
- T?ng ?i?m thi THPT 03 môn: V?n, S?, ??a
- ??t k? thi t?t nghi?p THPT

??i v?i b?c Trung C?p: Hoàn t?t ch??ng trình l?p 12

5. ??i t??ng tuy?n sinh 

- T?t nghi?p Trung h?c ph? thông ho?c t??ng ???ng.
- Sinh viên các tr??ng Cao ??ng, ??i h?c ho?c ng??i ?ã ?i làm.

6. H? s?:

H? s? ??ng ký xét tuy?n:


- Phi?u ??ng ký tuy?n sinh - có dán hình (t?i t?i ?ây)
- B?n sao h?c b? THPT (sao y b?n chính)
- B?n sao Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi THPT n?m 2019 (sao y b?n chính)
- B?n sao gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i/B?n sao b?ng t?t nghi?p THPT (sao y b?n chính)
- B?n sao Ch?ng minh nhân dân/th? c?n c??c công dân (sao y b?n chính)
- Gi?y khám s?c kh?e
- 03 hình 3x4

 
* M?i th?c m?c xin liên h?:
 
PHÒNG T? V?N TUY?N SINH VÀ TRUY?N THÔNG
347A Nguy?n Th??ng Hi?n, Ph??ng 11, Qu?n 10, Tp.HCM
S? ?T: (028) 6297 3210 - (028) 6297 3211 - (028) 6297 3212 
Email: tuvantuyensinh.dlsg@gmail.com
  

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website