黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Ngành ?ào t?o > H? cao ??ng > Qu?n tr? l? hành

Qu?n tr? l? hành - Tourism Management

Ngày nay, nhóm ngành d?ch v? ngày càng chi?m v? trí quan tr?ng trong n?n kinh t? c?a b?t k? qu?c gia nào và là y?u t? ?óng góp quy?t ??nh cho t?ng tr??ng kinh t? th? gi?i

Theo d? báo c?a các chuyên gia, trong 5 n?m t?i, nhu c?u nhân l?c nhóm ngành này ? Vi?t Nam s? còn ti?p t?c t?ng theo ?à phát tri?n chung c?a th? gi?i và ?óng góp h?n 40% GDP.

黑彩平台改单步骤 Các ngành thu?c l?nh v?c qu?n tr? d?ch v? nh?: Qu?n tr? d?ch v? du l?ch và l? hành, Qu?n tr? khách s?n, Qu?n tr? nhà hàng và d?ch v? ?n u?ng,… hi?n ?ang thu hút nh?ng b?n tr? n?ng ??ng, nh?y bén, ?am mê h?c h?i, yêu thích khám phá nh?ng ?i?u m?i m? và làm vi?c trong môi tr??ng qu?c t? chuyên nghi?p.

Qu?n tr? l? hành

V?i mi?n b?c hùng v? núi non, mi?n trung bi?n xanh cát tr?ng, mi?n nam b?ng b?nh sông n??c... t?o nên m?t Vi?t Nam ??y ti?m n?ng ?? phát tri?n du l?ch tr? thành ngành kinh t? m?i nh?n. N?m ? trung tâm khu v?c ?ông Nam Á, tính ??n n?m 2012, Vi?t Nam hi?n ???c cho là m?t trong nh?ng ?i?m ??n du l?ch thu hút nh?t trong khu v?c Châu Á – Thái Bình D??ng.

Theo d? báo c?a các chuyên gia, nhu c?u nhân l?c c?a ngành này s? còn ti?p t?c t?ng cao cùng v?i s? phát tri?n m?nh m? và sôi ??ng c?a ho?t ??ng du l?ch trên kh?p th? gi?i. H?c ngành Qu?n tr? du l?ch, theo ?ó, không ch? là m?t l?a ch?n “th?i th??ng” ?ón ??u xu th? th? gi?i mà còn chính là m?t s? ??m b?o “b?ng vàng” cho t??ng lai t??i sáng và thành công.
 



Nhu c?u nhân l?c ngành Qu?n tr? L? hành - Du l?ch ? Vi?t Nam
s? còn ti?p t?c t?ng theo ?à phát tri?n chung c?a th? gi?i

??c ?i?m ho?t ??ng c?a ngành Qu?n tr? l? hành:

- Nghiên c?u th? tr??ng và t? ch?c các ch??ng trình du l?ch nh?: Thu th?p ??y ?? các thông tin có liên quan ??n vi?c t? ch?c các chuy?n ?i nh?: lo?i hình ph??ng ti?n v?n chuy?n, lo?i hình c? s? l?u trú và ch?t l??ng, giá c? các d?ch v? các thông tin khác nh? th? t?c h?i quan, vi sa, ??i ti?n, ch? ?? b?o hi?m cho khách.

- Lên k? ho?ch và l?ch trình chi ti?t v? các tuy?n ?i?m, ?? dài tour, ??a ?i?m xu?t phát, ph??ng ti?n v?n chuy?n và các d?ch v? ?n ngh?. Kh?o sát th?c ??a, h?p ??ng v?i các ??i tác cung c?p d?ch v?.

- ??nh giá ch??ng trình du l?ch và l?i nhu?n d? ki?n c?a doanh nghi?p. Vi?c tính giá ph?i ??m b?o tính ?úng, tính ?? ?? có th? trang tr?i các chi phí b? ra c?ng nh? mang l?i l?i nhu?n c?n thi?t cho doanh nghi?p và có kh? n?ng h?p d?n thu hút khách hàng.

- Qu?ng cáo và t? ch?c bán tour: N?i dung chính c?n cung c?p cho m?t ch??ng trình du l?ch tr?n gói bao g?m: tên ch??ng trình, mã s?, ?? dài th?i gian, m?c giá, hành trình theo ngày. Ch??ng trình du l?ch là s?n ph?m không hi?n h?u, khách hàng không có c? h?i th? tr??c khi quy?t ??nh mua. Do ?ó qu?ng cáo có m?t vai trò r?t quan tr?ng và c?n thi?t nh?m kh?i d?y nhu c?u, thuy?t ph?c, giúp khách hàng l?a ch?n và thúc ??y quy?t ??nh mua.

- T? ch?c th?c hi?n ch??ng trình du l?ch theo h?p ??ng ?ã ký k?t: Bao g?m quá trình th?c hi?n các khâu: t? ch?c tham quan, vui ch?i gi?i trí, mua s?m, làm các th? t?c h?i quan, b? trí ?n ?, ?i l?i

- Thanh toán và quy?t toán h?p ??ng du l?ch sau khi k?t thúc: Sau khi ch??ng trình du l?ch ?ã k?t thúc, nhà qu?n tr? l? hành c?n làm th? t?c thanh quy?t toán h?p ??ng trên c? s? quy?t toán tài chính và gi?i quy?t các v?n ?? phát sinh còn t?n t?i. Ngoài ra, nhà qu?n tr? l? hành s? l?p nh?ng m?u báo cáo ?? ?ánh giá nh?ng gì khách hàng ?a thích và không ?a thích v? chuy?n ?i ?? t? ?ó rút kinh nghi?m và có bi?n pháp kh?c ph?c cho ch??ng trình du l?ch ti?p theo.



Nghiên c?u th? tr??ng và t? ch?c các ch??ng trình du l?ch
là m?t trong nh?ng công vi?c chính c?a m?t ng??i làm Qu?n tr? l? hành

N?i dung ?ào t?o các ki?n th?c và k? n?ng chuyên sâu nh?:

 • Thi?t k? và tính giá ch??ng trình du l?ch

 • 黑彩平台改单步骤 T? ch?c xúc ti?n qu?ng cáo s?n ph?m

 • 黑彩平台改单步骤 ?i?u hành và t? ch?c th?c hi?n

 • 黑彩平台改单步骤 Thi?t l?p và duy trì m?i quan h?

 • Ch?m sóc khách hàng

 • 黑彩平台改单步骤 K? toán

 • 黑彩平台改单步骤 Qu?n tr? doanh nghi?p

 • 黑彩平台改单步骤 Qu?n tr? tài chính

 • Qu?n tr? nhân s?

 • Qu?n lý ch?t l??ng d?ch v?

 • 黑彩平台改单步骤 K? n?ng lãnh ??o

 • 黑彩平台改单步骤 K? n?ng giao ti?p

 • K? n?ng x? lý tình hu?ng

 • 黑彩平台改单步骤 K? n?ng làm vi?c nhóm

 • Thái ?? làm vi?c chuyên nghi?p

 • K? n?ng ti?ng Anh

 • và các môn h?c khác ...


C? h?i vi?c làm:

Sau khi h?c xong ng??i h?c có th? ??m ???ng ???c các v? trí nh?: nhân viên ??i lý l? hành, nhân viên bán ch??ng trình du l?ch, tr? lý ?i?u hành tour, qu?n lý b? ph?n nghi?p v?, qu?n lý phòng ?i?u hành và các v? trí khác trong doanh nghi?p l? hành tùy theo kh? n?ng cá nhân và yêu c?u c?a công vi?c.

1. Th?i gian ?ào t?o : 2.5 n?m
2. Các ??t khai gi?ng:          

 • Tháng 05: ngày 15/05/2019
 • Tháng 06: ngày 15/06/2019
 • Tháng 07: ngày 30/07/2019
 • Tháng 08: ngày 15/08/2019 & 30/08/2019
 • Tháng 09: ngày 30/09/2019

3. Th?i gian h?c : L?p Ngày ( 7g30 - 11g30 & 13g -17g & 17g30 - 21g).

4. Hình th?c tuy?n sinh: 

??i v?i b?c Cao ??ng: 
(thí sinh ???c ch?n 1 trong 3 ph??ng th?c xét tuy?n sau)

PH??NG TH?C 1:
- ?i?m t?ng k?t trung bình h?c b? n?m l?p 12
- ??t k? thi t?t nghi?p THPT

PH??NG TH?C 2:
- T?ng ?i?m thi TPHT 03 môn: Toán, V?n, Anh
- ??t k? thi t?t nghi?p THPT

PH??NG TH?C 3:
- T?ng ?i?m thi THPT 03 môn: V?n, S?, ??a
- ??t k? thi t?t nghi?p THPT

??i v?i b?c Trung C?p: Hoàn t?t ch??ng trình l?p 12

5. ??i t??ng tuy?n sinh 

- T?t nghi?p Trung h?c ph? thông ho?c t??ng ???ng.
黑彩平台改单步骤 - Sinh viên các tr??ng Cao ??ng, ??i h?c ho?c ng??i ?ã ?i làm.


6. H? s?:

H? s? ??ng ký xét tuy?n:


- Phi?u ??ng ký tuy?n sinh - có dán hình (t?i t?i ?ây)
- B?n sao h?c b? THPT (sao y b?n chính)
- B?n sao Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi THPT n?m 2019 (sao y b?n chính)
- B?n sao gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i/B?n sao b?ng t?t nghi?p THPT (sao y b?n chính)
- B?n sao Ch?ng minh nhân dân/th? c?n c??c công dân (sao y b?n chính)
- Gi?y khám s?c kh?e
- 03 hình 3x4
 
 
* M?i th?c m?c xin liên h?:
 
PHÒNG T? V?N TUY?N SINH VÀ TRUY?N THÔNG
347A Nguy?n Th??ng Hi?n, Ph??ng 11, Qu?n 10, Tp.HCM
S? ?T: (028) 6297 3210 - (028) 6297 3211 - (028) 6297 3212 
Email: tuvantuyensinh.dlsg@gmail.com




 

 

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website