黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Ngành ?ào t?o > T? v?n và ?ào t?o theo nhu c?u

T? v?n và ?ào t?o theo nhu c?u doanh nghi?p

Trong b?t k? doanh nghi?p ho?c c? quan nào, l?c l??ng nhân s? luôn ?óng vai trò quy?t ??nh s? thành công và phát tri?n c?a công ty. Vì v?y, ngoài nh?ng chính sách ?u ?ãi thu hút nh?m gi? chân nhân viên, vi?c ?ào t?o nâng cao nghi?p v? chuyên môn c?a l?c l??ng nhân s? c?a Quý công ty là m?t ?i?u ?áng ?? l?u tâm và cân nh?c trong k? ho?ch phát tri?n b?n v?ng c?a doanh nghi?p
 
Tr??ng Cao ??ng Ngh? Du L?ch Sài Gòn, v?i h?n 20 n?m kinh nghi?m ?ào t?o l?c l??ng nhân s? cho ngành du l?ch xin g?i ??n Quý Công ty tham kh?o các khóa ?ào t?o có s?n ho?c thi?t k? theo yêu c?u riêng cho doanh nghi?p.

 

STT CHUYÊN NGÀNH M?C TIÊU CH??NG TRÌNH
01 NGHI?P V? H??NG D?N  
Trang b? ki?n th?c chuyên môn nghi?p v? h??ng d?n du l?ch. K? n?ng th?c hi?n các ch??ng trình du l?ch, các ho?t ??ng c?a h??ng d?n viên.
K? n?ng gi?i quy?t các tình hu?ng x?y ra trong quá trình ph?c v? khách.

 
02 QU?N LÝ
KHÁCH S?N
V?A VÀ NH?
 
C?n c? theo Ngh? ??nh 92/2007/N?- CP c?a Chính Ph? v? c? s? l?u trú. "Ng??i qu?n lý và nhân viên ph?c v? ph?i qua ?ào t?o v? nghi?p
v? chuyên môn". Vì v?y khóa h?c nh?m nâng cao trình ?? qu?n lý.
C?p nh?t ki?n th?c, nâng cao nghi?p v? chuyên môn trong l?nh v?c l?u trú ?? ?áp ?ng ???c yêu c?u trong th?i k? h?i nh?p và phát tri?n.

 
03 NGHI?P V? BÀN  
Trang b? ki?n th?c c? b?n vai trò v? trí c?a b? ph?n nhà hàng.
Th?c hành n?m v?ng tính n?ng tác d?ng c?a các thi?t b?, d?ng c? ph?c v? k? thu?t ?úng chu?n
K? n?ng ph?c v? thành th?o, chuyên nghi?p. khách s?n.

 
04 NGHI?P V? PHÒNG  
Trang b? ki?n th?c c? b?n ph?c v? phòng. Các lo?i hình lau d?n khu v?c công c?ng.
Th?c hành n?m v?ng quy trình t? khâu chu?n b? ??n ph??ng pháp
d?n v? sinh khu v?c phòng khách và các khu v?c công c?ng trong
khách s?n.

 
05 NGHI?P V?
TI?P TÂN
 
Trang b? ki?n th?c c? b?n vai trò v? trí c?a b? ph?n l? tân. Các ki?u
??t phòng và s? d?ng công th?c ?? tính toán các thông tin qu?n lý ??t phòng.
Th?c hành thành th?o các quy trình th? t?c nh?n ??t phòng - tr? phòng cho khách. Nâng cao các k? n?ng giao ti?p, x? lý các tình hu?ng nhanh chóng v?i khách ?ang l?u trú t?i khách s?n.

 
06 NGHI?P V? B?P  
M?c ?ích ch??ng trình ?ào t?o s? mang ??n cho ng??i h?c nh?ng ki?n th?c c? b?n v? mô hình b?p hi?n ??i, ki?n th?c v? v? sinh cá nhân, v? sinh môi tr??ng, th?c ph?m hay k? n?ng ch? bi?n nh?ng món ?n ??c s?c c?a Vi?t Nam và các n??c.

 
07 V?N HÓA GIAO TIÊP ?NG X? DU L?CH  
Trang b? k? n?ng giao ti?p, phong cách giao ti?p v?i ??ng nghi?p, v?i khách hàng, x? s? l?ch s? trong quan h? v?i khách t?o ???c tình c?m t?t v?i khách

 
08 CHUYÊN ??
DU L?CH
C?NG ??NG
 
Nâng cao nh?n th?c c?ng ??ng dân c? trong vi?c khai thác du l?ch c?a ??a ph??ng giúp ng??i dân hi?u ???c s? tác ??ng tích c?c, tiêu c?c ??i v?i ??a ph??ng giúp ng??i dân ch? ??ng h?p tác v?i ngành du l?ch ??a ph??ng cùng ??t ??n m?c tiêu phát tri?n b?n v?ng, m?c tiêu xóa ?ói gi?m nghèo

 
09 K? N?NG M?M CHO DOANH NGHI?P  
?áp ?ng nhu c?u nhân l?c ch?t l??ng cao c?a doanh nghi?p ngày càng nhi?u, v?i ??i ng? gi?ng viên giàu kinh nghi?m, tâm huy?t v?i ngh?, Tr??ng C?N Du L?ch Sài Gòn cung c?p ??n các doanh nghi?p nh?ng ch??ng trình t? v?n và ?ào t?o k? n?ng m?m nh?m nâng c?p ngu?n nhân l?c m?t cách hi?u qu? & ti?t ki?m nh?t.

 
10 T? V?N- SETUP  
V?i 20 n?m kinh nghi?m và uy tín trong l?nh v?c ?ào t?o và cung c?p ngu?n nhân l?c cho ngành du l?ch Vi?t Nam nói chung và khu v?c phí Nam nói riêng, chúng tôi t? tin mang ??n cho quý ??i tác d?ch v? t? v?n t?t nh?t cho KHách s?n, Nhà hàng, Resort, Quán Bar, Café bao g?m các h?ng m?c: ki?n trúc, thi?t k?, thi?t l?p h? th?ng qu?n lý, ?ào t?o và c?p ch?ng ch?, tái c?u trúc doanh nghi?p…

 
11 ?ÀO T?O THEO
YÊU C?U
 
Ngoài nh?ng ch??ng trình ?ào t?o s?n có, tr??ng C?N Du L?ch Sài Gòn còn linh ??ng xây d?ng nh?ng ch??ng trình ?ào t?o thích h?p cho t?ng lo?i hình doanh nghi?p.

 
... 


Các ??i tác H?p tác ?ào t?o
 

và nhi?u ??n v? khác ...Thông tin chi ti?t Quý khách vui lòng liên h?:
Cô Ph?m Ng?c Liên Th?o - Phó Giám ??c
Trung tâm t? v?n h?p tác ?ào t?o theo nhu c?u doanh nghi?p
?i?n tho?i: (028) 3834 4856 - 3834 4916 Máy l?: 108
Email: thaopham@dulichsaigon.edu.vn; thaopham.dlsg@gmail.com

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website