黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Gi?i thi?u > Ki?n th?c - K? n?ng

4 K? N?NG C?N PH?I Có C?A M?T NH?N VIêN PH?C V? NHà HàNG

Nhân viên ph?c v? là m?t trong nh?ng ??i t??ng mà khách hàng ti?p xúc nhi?u nh?t khi ??t chân vào nhà hàng. ?ó là ng??i t? v?n giúp khách hàng ch?n món, chuy?n yêu c?u th?c ??n xu?ng qu?y và nhà b?p ??ng th?i là ng??i t?o cho khách hàng c?m giác d? ch?u, tho?i mái trong su?t th?i gian có m?t t?i nhà hàng. ?n t??ng t?t v?i nhân viên ph?c v? s? là s?i dây níu chân khách hàng quay l?i. ?? tr? thành m?t nhân viên ph?c v? t?t, b?n không ch? là ng??i giao ti?p t?t, x? lý tình hu?ng nhanh mà còn c?n ph?i trang b? nh?ng k? n?ng c?n thi?t sau:

1. Luôn luôn m?m c??i v?i khách hàng
N?u có m?t công vi?c nào c?n th? hi?n s? ni?m n?, t?n tu? thì ?ó chính là công vi?c c?a nhân viên ph?c v? bàn. K? c? khi b?n m?t nhoài hay b?n t?i m?t t?i m?i v?i hàng ch?c khách hàng khác nhau thì b?n v?n c?n ph?i gi? n? c??i ni?m n? v?i khách. B?i vì b?n là ng??i nói chuy?n tr?c ti?p v?i khách hàng nên d?u ?n c?a quán trong m?t khách hàng chính là b?n. N? c??i c?a b?n khi?n khách hàng c?m th?y h? ???c ph?c v? t? tâm và b?a ?n s? di?n ra tho?i mái, d? ch?u h?n.

2. Trí nh? t?t, n?m rõ th?c ??nTrí nh? t?t và luôn n?m rõ th?c ??n.
 
Trí nh? t?t là m?t trong nh?ng y?u t? ?? b?n tr? thành nhân viên ph?c v? thành công. B?n c?n có trí nh? ?? ghi nh? thông tin các món có trong th?c ??n và t? v?n cho khách, các món khách t?ng bàn ?ã g?i… Ngày nay, v?i s? phát tri?n c?a công ngh?, ng??i ta ?ã s? d?ng các ph?n m?m qu?n lý bán hàng, tích h?p th?c ??n ?i?n t? trên các thi?t b? di ??ng nh? iPad, máy tính b?ng… nên công vi?c c?a nhân viên ph?c v? có th? gi?m b?t gánh n?ng c?n ph?i ghi nh?, vi?c order món c?ng nhanh chóng và thu?n ti?n h?n.

3. Kh? n?ng ch?u ??ng áp l?c cao
B?i tính ch?t công vi?c là d?ch v?, khách hàng c?ng s? có nhi?u ??i t??ng khác nhau nên không th? tránh ???c tình hu?ng khách hàng phàn nàn, g?t g?ng khi th?c ?n mang lên ch?m, nh?m món hay kh?u v? không phù h?p… Trong nh?ng tính hu?ng nh? v?y, nhân viên ph?c v? ph?i h?t s?c bình t?nh, vui v? ?? t?o ???c s? c?m thông c?a khách hàng. ??i v?i nh?ng khách hàng có hành ??ng hay l?i ?? ngh? khi?m nhã, b?n c?ng không nên th? hi?n thái ?? ph?n ?ng gay g?t ngay. Là nhân viên ph?c v? chuyên nghi?p, b?n nên khéo léo nói chuy?n v?i khách hàng và báo l?i cho  ?? không làm ?nh h??ng ??n ch?t l??ng công vi?c c?a b?n.

4. ??ng bao gi? ??m ti?n boa tr??c m?t khách
N?u khách hàng c?m th?y hài lòng v?i thái ?? ph?c v? c?a nhân viên nhà hàng, h? s?n sàng boa cho b?n m?t s? ti?n nh? ?? ??ng viên. Tuy nhiên, b?n không nên ??m ti?n boa ngay tr??c m?t khách. B?i ?i?u ?ó s? làm cho khách hàng có ?n t??ng không t?t,. H? có th? ngh? là b?n là ng??i tham ti?n ho?c ch?t l??ng ph?c v? ph? thu?c vào ti?n boa. Vì v?y, nhân viên ph?c v? c?n l?u ý ?i?u này ?? không b? khách hàng ?ánh giá sai v? mình.

T?ng h?p - S?u t?m 
Ngu?n: 
Logo ??i tác
Liên k?t website