黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Gi?i thi?u > Tin t?c du l?ch

C?ng b? hình ?nh hang ??ng núi l?a Vi?t Nam ??p nh?t ??ng Nam á

Quá trình kh?o sát ???c th?c hi?n b?ng nhi?u chuy?n th?c ??a ng?n ngày. K?t qu? khái quát cho th?y, núi l?a Ch? B’Luck ? xã Buôn Choah, huy?n Krông Nô, ??k Nông hàng ch?c hang ??ng trong ?á bazan r?t ??c ?áo. Hi?n t?i, ?ã kh?o sát chi ti?t ???c 3 hang ??ng núi l?a (ký hi?u C7, C3, A1).

Trong ?ó, hang ??ng C7 là hang ??ng núi l?a ? ??k Nông d?ng ?ng có chi?u dài l?n nh?t ?ông Nam Á và ??p hàng ??u Châu Á (1066.5m). Trong hang ?ã phát hi?n ???c nhi?u c?u trúc ??c tr?ng cho quá trình phun trào nh?: Các ng?n dung nham, dòng ch?y dung nham, h? s?t, các di tích th?c v?t ???c hình thành cách ?ây hàng tri?u n?m.

?ây là hang ??ng núi l?a l?n nh?t ?ông Nam Á n?m t?i ??k Nông
 
Theo ông La Th? Phúc, Giám ??c B?o tàng ??a ch?t Vi?t Nam, bên trong h? th?ng hang ??ng núi l?a l?n nh?t ?ông Nam Á này còn ?n ch?a nhi?u bí m?t v? ??a ch?t thành t?o, ?a d?ng sinh h?c, không lo?i tr? c? kh?o c?... c?n ???c nghiên c?u khám phá. ?i?u thú v? nh?t là các hang ??ng này hình thành trong ?á basalt ch? không ph?i trong ?á carbonat (?á vôi) nh? ?a s? nh?ng hang ??ng khác ? Vi?t Nam. ??c bi?t t?i hang C7 còn sót l?i 3 t?ng ??a m?o, cho th?y các dòng ch?y dung nham t?i ?ây có th?i gian phun trào khác nhau. M?t ?o?n n?n hang C7 b? s?p c?ng cho th?y ?ã có m?t dòng ch?y dung nham khác ? phía trên tác ??ng. M?t l?p bám tr?ng trên thành hang C7 ch?a rõ là k?t qu? c?a quá trình gì, song c?ng có th? là m?t lo?i vi khu?n...
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Logo ??i tác
Liên k?t website