黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Gi?i thi?u > H?c b?ng

H?c b?ng Nguy?n Th? B?i Qu?nh


 
 
“H?c b?ng Nguy?n Th? B?i Qu?nh” do C?u h?c viên Tr??ng Cao ??ng Ngh? Du L?ch Sài Gòn (ti?n thân là tr??ng Nghi?p v? Du l?ch Saigon.) thành l?p nh?m t??ng nh? ??n Cô Nguy?n Th? B?i Qu?nh: C? Hi?u Tr??ng – Ng??i sáng l?p ra Tr??ng Nghi?p v? Du l?ch Saigon.
 
 
Cô Nguy?n Th? B?i Qu?nh thành l?p Tr??ng Nghi?p v? Du l?ch Saigon n?m 1991. Cô ?ã có công ?ào t?o ra nh?ng l?p h?c viên thành ??t trong ngành Du l?ch. Có không ít các C?u h?c viên t?t nghi?p t? Tr??ng hi?n nay ?ang thành công r?c r? trong s? nghi?p ho?t ??ng Du l?ch c?a mình.
 
 
“H?c b?ng Nguy?n Thi B?i Qu?nh”  ???c trao t?ng cho các sinh viên có k?t qu? h?c t?p t?t, có nh?ng n? l?c ?áng k? ???c ghi nh?n, có nh?ng ho?t ??ng ?óng góp h?u ích cho Ngành Du l?ch v.v.
 
 
H?i ??ng ph? trách “H?c b?ng Nguy?n Thi B?i Qu?nh” s? xét duy?t và trao t?ng h?c b?ng cho các sinh viên ???c công nh?n vào ngày 20.11 hàng n?m.
 
 
Nh?n ???c “H?c b?ng Nguy?n Thi B?i Qu?nh”  là m?t ni?m vinh d? l?n lao cho sinh viên  Tr??ng Cao ??ng Ngh? Du L?ch Sài Gòn .

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website