黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Gi?i thi?u > Tin t?c du l?ch

TP H? Chí Minh l?ng l?y chào ?ón mùa Giáng Sinh an lành 2014

?p cu?i n?m này, kh?p các tuy?n ???ng thu?c trung tâm Sài Gòn ??u lung linh và sáng r?c vào m?i ?êm, chu?n b? ?ón Noel và T?t D??ng l?ch.

Ch? còn h?n m?t tu?n n?a là chính th?c b??c sang n?m m?i 2015, vì th? trong hai ngày cu?i tu?n v?a r?i, kh?p các tuy?n ???ng l?n thu?c trung tâm Sài Gòn ?ã b?t ??u sáng ?èn và "trình di?n" các tác ph?m ánh sáng ngh? thu?t ??c s?c. 
 
2015 còn là n?m k? ni?m 40 n?m Ngày Gi?i phóng hoàn toàn mi?n Nam, th?ng nh?t ??t n??c, nên các tác ph?m ánh sáng ???ng ph? ???c ch?n l?c k? càng và ??u t? nhi?u h?n không ch? v? m?t kinh phí, mà còn c? v? hình ?nh, ch?t l??ng. 
 
Các tuy?n ???ng ???c trang trí, lên ?èn v? ?êm r?t ??p có th? k? ??n nh?: Lê Du?n, Nam K? Kh?i Ngh?a, Ph?m Ng?c Th?ch, ??ng Kh?i, Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn, Lê L?i. Trong ?ó tuy?n ???ng Lê Du?n n?m nay ???c trang trí có ph?n b?t m?t h?n v?i bi?u t??ng hai lá Qu?c k? cùng ?àn chim b? câu tr?ng th? hi?n cho hình ?nh th?ng nh?t ??t n??c và thanh bình. 
 
D? ki?n ch??ng trình ánh sáng ???ng ph? di?n ra xuyên su?t t? ngày 20/12 - 5/1/2015.
 
Cùng ng?m Sài Gòn c?c lung linh v? ?êm trong nh?ng ngày s?p b??c sang n?m m?i:
 
Chùm ?nh: Sài Gòn ??p lung linh chào Noel và n?m m?i 2015 1

Tuy?n ???ng Ph?m Ng?c Th?ch v?i bi?u t??ng hoa h??ng d??ng và hình ng??i v??n xa.
 
Chùm ?nh: Sài Gòn ??p lung linh chào Noel và n?m m?i 2015 2

Xuyên su?t ???ng Ph?m Ng?c Th?ch h??ng ??n h? Con Rùa c?ng ???c trang trí kh?p n?i.

Chùm ?nh: Sài Gòn ??p lung linh chào Noel và n?m m?i 2015 3

Chùm ?nh: Sài Gòn ??p lung linh chào Noel và n?m m?i 2015 4

Góc giao l? Lê Du?n và Ph?m Ng?c Th?ch sáng r?c trong ?êm.

Chùm ?nh: Sài Gòn ??p lung linh chào Noel và n?m m?i 2015 5

???ng Lê Du?n chào m?ng n?m m?i 2015 và m?ng 40 n?m Ngày Gi?i phóng hoàn toàn mi?n Nam.

Chùm ?nh: Sài Gòn ??p lung linh chào Noel và n?m m?i 2015 6

???ng Lê Du?n n?m nay trang trí b?t m?t và dày ??c h?n, t?o c?m giác nh? m?t chi?c c?u ?èn b?t trên không.

Chùm ?nh: Sài Gòn ??p lung linh chào Noel và n?m m?i 2015 7

Góc bùng binh gi?a giao l? c?ng ???c trang trí b?ng tháp ?èn nhi?u màu và ngôi sao vàng ? gi?a v??n cao.

Chùm ?nh: Sài Gòn ??p lung linh chào Noel và n?m m?i 2015 8

Trung tâm th??ng m?i Diamond ? ngay góc giao l? c?ng n?i b?t h?n h?n.

Chùm ?nh: Sài Gòn ??p lung linh chào Noel và n?m m?i 2015 9

Chùm ?nh: Sài Gòn ??p lung linh chào Noel và n?m m?i 2015 10

???ng ??ng Kh?i ???c trang trí v?i ch? ?? hoa mai và hoa sen ?an xen.

Chùm ?nh: Sài Gòn ??p lung linh chào Noel và n?m m?i 2015 11

???ng Hàm Nghi n?m nay l?n ??u tiên ???c trang trí ?èn do ???ng hoa Nguy?n Hu? s? ???c di d?i v? ?ây.
 
Chùm ?nh: Sài Gòn ??p lung linh chào Noel và n?m m?i 2015 12

Chùm ?nh: Sài Gòn ??p lung linh chào Noel và n?m m?i 2015 13

Chùm ?nh: Sài Gòn ??p lung linh chào Noel và n?m m?i 2015 14

???ng Lê L?i n?i b?t v?i bi?u t??ng hoa sen ?i?m gi?a.
 

Theo

K.T; ?nh: Kim ?i?n /

Logo ??i tác
Liên k?t website