黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Gi?i thi?u > Trung tam h? tr? sinh viên

??NG KY TìNH NGUY?N VIêN N?M 2017

Nh?m m?c ?ích h? tr? các b?n Tân sinh viên tìm ???c nhà tr? ? khu v?c trung tâm thành ph?, g?n tr??ng ?? thu?n l?i cho vi?c ?i h?c. ??ng th?i t?o ???c m?i liên k?t gi?a tân sinh viên và các b?n sinh viên ?ang h?c t?i tr??ng, giúp cho tân sinh viên d? dàng hòa nh?p v?i môi tr??ng h?c t?p thân thi?n t?i Cao ??ng ngh? Du L?ch Sài Gòn. Trung tâm h? tr? sinh viên ti?p t?c tuy?n tình nguy?n viên 2017, chi ti?t trong ?nh ?ính kèm.
??ng ký vui lòng liên h?: Cô Khánh Linh – Phòng T? v?n tuy?n sinh và truy?n thông – 0988 575 086

Phòng TVTS&TT
Logo ??i tác
Liên k?t website