黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Th?ng tin tuy?n sinhXem t?t c? »
S?i n?i vòng s? kh?o cu?c thi S?i n?i vòng s? kh?o cu?c thi "Sinh viên tri?n v?ng - Nhan viên chào bán tour 2019"

黑彩平台改单步骤Ngày 28/6, Khoa L? hành – tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn t? ch?c cu?c thi “Sinh viên tri?n v?ng – Nhan viên chào bán tour 2019”. Cu?c thi tr?i qua 2 vòng: Vòng s? kh?o và vòng chung k?t. Vòng s? kh?o ???c di?n ra v?i s? tham gia c?a 27 thí sinh.

Xem chi ti?t >>
Các tin khác
Vi?t Nam ??t n??c con ng??iXem t?t c? »
THIêN ???NG BI?N ??O PHú QU?C - CH?A BAO GI? C? THIêN ???NG BI?N ??O PHú QU?C - CH?A BAO GI? C?

黑彩平台改单步骤Phú Qu?c ch?a bao gi? là c? trong m?t nh?ng trái tim yêu xê d?ch. G?n ?ay, v? ??p hoang s? c?a hòn Móng Tay và hòn May Rút ?? nhanh chóng tr? thành t? khóa trên các di?n ?àn du l?ch. Hòn Móng Tay “c? ??n”

Xem chi ti?t >>
Các tin khác
Vòng quanh th? gi?iXem t?t c? »
GI?N L??C TH? T?C TH? TH?C DU L?CH HàN QU?C GI?N L??C TH? T?C TH? TH?C DU L?CH HàN QU?C

黑彩平台改单步骤T? ngày 10-7-2017, ??i s? quán Hàn Qu?c t?i Vi?t Nam áp d?ng m? r?ng ??i t??ng ???c xét c?p th? th?c ?i l?i vào Hàn Qu?c nhi?u l?n và gi?n l??c th? t?c th? th?c nh?m t?ng c??ng quan h? h?p tác chi?n l??c gi?a hai n??c, thúc ??y m? r?ng giao l?u và h?n ch? nh?ng khó kh?n c?a ng??i xin th? th?c do th? t?c h? s? ph?c t?p và th?i gian x? ly h? s? ch?m.

Xem chi ti?t >>
Các tin khác
S? ki?nXem t?t c? »
Quay ng??c th?i gian cùng Quay ng??c th?i gian cùng "Sài Gòn hoài ni?m"

黑彩平台改单步骤Ngày 06/10, ?êm nh?c “S? ki?n hoài ni?m” ???c di?n ra t?i Nhà hàng Ph??ng Gòn (S? 06, M?c ??nh Chi, Q1) do dòng l?p Qu?n tr? l? hành khoá 09 t? ch?c, ?êm nh?c ?? mang c? máy th?i gian ??a khán gi? chìm ??m vào quá kh? ?? t?n h??ng b?u kh?ng khí am nh?c Sài Gòn th?p niên 60s-70s c?a th? k? tr??c, và d?n d?t khán gi? “th?” m?t chút h?i th? c?a am nh?c hi?n ??i.

Xem chi ti?t >>
Các tin khác
Logo ??i tác
Liên k?t website