黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > H?i th?o chuyên ??

BU?I G?P G? Và THAM QUAN TR??NG CAO ??NG NGH? DU L?CH SàI GòN C?A C?NG TY TAGGER TRAVEL (NH?T B?N)

Sáng ngày 30/09 Tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn ?ã có bu?i g?p g?, ti?p ?ón ?oàn Công ty Tagger Travel ??n tham quan Nhà tr??ng.
Bu?i g?p g? có s? tham d? c?a:

  • ThS. Ngô Th? Qu?nh Xuân - Hi?u tr??ng tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
  • Ông Kobayashi Yoshihiko - Giám ??c ?i?u hành Công ty Tagger Travel
  • Ông IIda Masato – Giám ??c nhân s? Công ty Tagger Travel
  • Cùng quý Th?y/Cô t? Phòng/Khoa tr??ng cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn

Trong bu?i g?p g?, Ông Kobayashi Yoshihiko - Giám ??c ?i?u hành Công ty Tagger Travel gi?i thi?u khái quát v? Công ty c?ng nh? ?? c?p t?i nh?ng v?n ?? liên quan ??n v? trí th?c t?p, vi?c làm cùng nh?ng ch? ?? ?ãi ng? h?p d?n kèm theo nh?ng yêu c?u v? chuyên môn ngành Nhà hàng - Khách S?n, k? n?ng giao ti?p Nh?t ng?, Anh ng?… mà sinh viên Du l?ch Sài Gòn c?n trang b? cho hành trình h?i nh?p th? tr??ng lao ??ng qu?c t?.

??ng th?i t?i bu?i tham quan, Ông Kobayashi Yoshihiko bày t? ?n t??ng tr??c s? n?ng ??ng t? tin c?a sinh viên Du l?ch Sài Gòn c?ng nh? h? th?ng c? s? v?t ch?t, trang thi?t b? phòng h?c ti?n nghi ph?c v? công tác d?y h?c c?a Nhà tr??ng và hy v?ng sau bu?i g?p g?, tham quan s? m? ra nhi?u c? h?i k?t n?i vi?c làm gi?a sinh viên và doanh nghi?p.

V?i 28 n?m ?ào t?o cùng v?i s? n?ng ??ng và không ng?ng thay ??i, Tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn luôn chú tr?ng vi?c làm cho sinh viên sau khi ra tr??ng. Chính vì v?y, Nhà tr??ng luôn m? r?ng k?t n?i v?i các doanh nghi?p Du l?ch trong và ngoài n??c ?? t?o c? h?i th?c t?p, vi?c làm dành cho sinh viên c?ng nh? kh?ng ??nh v? trí và uy tín c?a tr??ng trong c? n??c c?ng nh? khu v?c.

M?t s? hình ?nh bu?i g?p g?:


 
Hà Sâm

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website