黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > CAO ??NG NGH? DU L?CH SàI GòN - HàNH ??NG Vì M?I TR??NG

CHíNH TH?C XU?T PHáT “HàNH TRìNH ??P XE B?O V? M?I TR??NG DU L?CH BI?N ??O 2016”

H?i L?ng: Hành trình ??p xe b?o v? môi tr??ng

          Nh?m th? hi?n vai trò c?a tu?i tr? trong vi?c chung tay b?o v? môi tr??ng s?ng, môi tr??ng du l?ch bi?n; tuyên truy?n nâng cao ý th?c, trách nhi?m cho ?VTN, thi?u nhi và ng??i dân trong ch??ng trình “Hãy làm cho bi?n s?ch h?n”; ngày 22/8/2016, BTV huy?n ?oàn  ph?i h?p v?i tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn, UBND xã H?i D??ng t? ch?c L? xu?t phát Hành trình ??p xe b?o v? môi tr??ng du l?ch bi?n, ??o n?m 2016.      

L? xu?t phát Hành trình ??p xe b?o v? môi tr??ng


          Hành trình ??p xe n?m nay do các sinh viên tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn th?c hi?n trong 10 ngày. Nhà tr??ng ph?i h?p v?i BTV huy?n ?oàn H?i L?ng ch?n xã H?i D??ng - quê h??ng c?a c? hi?u tr??ng Nguy?n Th? B?i Qu?nh - ng??i sáng l?p Tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn làm ?i?m xu?t phát. Trong hành trình, ?oàn xe ??p s? chinh ph?c ch?ng ???ng 1.025 km qua 11 t?nh, thành ven bi?n g?m: Qu?ng Tr? - Th?a Thiên Hu? - ?à N?ng - Qu?ng Nam - Qu?ng Ngãi - Bình ??nh - Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thu?n - Bình Thu?n - TP.HCM. 


??p xe b?o v? môi tr??ng
 


Tr??c l? xu?t phát, ?oàn ??p xe cùng v?i BTV huy?n ?oàn, UBND xã H?i D??ng ?ã ti?n hành tu s?a, nâng c?p và l?p ??t các trang thi?t b? t?i Th? vi?n thi?u nhi cho các em nh? t?i thôn Diên Khánh, xã H?i D??ng. ?ây là trung tâm ??c sách ???c nhà tr??ng tài tr? xây d?ng vào n?m 1999.

Trong ch??ng trình l? xu?t phát, ?oàn ??p xe ?ã trao t?ng b?ng t??ng tr?ng công trình cho thôn Diên Khánh, t?ng 100 su?t quà bao g?m 100 chi?c c?p, 100 chi?c áo m?a và 1.000 quy?n v? cho các em h?c sinh xã H?i D??ng.

Ngay sau l? xu?t phát, ?oàn ??p xe v?i 25 thành viên chính th?c và h?n 50 ?VTN xã H?i D??ng ?ã hành trình v? bãi bi?n M? Th?y. T?i ?ây, cùng v?i các b?n ?VTN xã H?i An, ?oàn ?ã ra quân làm s?ch bãi bi?n M? Th?y, ti?n hành phát t? r?i, treo các b?ng rôn v?i thông ?i?p “Hãy làm cho bi?n s?ch h?n”...
?VTN ra quân làm s?ch bi?n
 


Các ho?t ??ng trong ch??ng trình nh?m th?t ch?t tinh th?n ?oàn k?t gi?a tu?i tr? hai ??n v?, qua ?ó giúp cho ?VTN, sinh viên, ng??i dân nâng cao ý th?c b?o v? môi tr??ng, ??c bi?t là môi tr??ng du l?ch bi?n, ??o./.
 
                              Võ V?n V??ng – H? H?i L?ng (TA)

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website