黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > Tin t?c c?a tr??ng

CHUNG K?T DLSG’S GOT TALENT 2019 – NGàY H?I C?A NH?NG TàI N?NG DU L?CH SàI GòN

?êm 25/10, Vòng Chung k?t “DLSG’s Got Talent 2019” ?ã di?n ra t?i Sân kh?u Hoàng Thái Thanh. DLSG’s Got Talent là sân ch?i th??ng niên ???c H?i sinh viên Du l?ch Sài Gòn t? ch?c, nh?m h??ng ??n chào m?ng ngày nhà giáo Vi?t Nam 20/11. ??ng th?i là sân ch?i ngh? thu?t lành m?nh b? ích ?? các b?n sinh viên th?t ch?t tình b?n, giao l?u g?n k?t d??i mái tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn.

??n tham d? ?êm Chung k?t DLSG’s Got Talent 2019 có s? tham gia c?a khách m?i:

 • ThS. Ngô Th? Qu?nh Xuân – Hi?u tr??ng tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
 • ThS. Nguy?n Tr?ng Hoàng – Phó hi?u tr??ng ph? trách ?ào t?o tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
 • Th?y Nguy?n H?u Công – Tr??ng phòng T? v?n tuy?n sinh tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
 • ??i di?n các nhà tài tr? ??ng hành cùng Dlsg’s Got Talent 2019
 • Cùng QúyTh?y/Cô ??n t? các Phòng/Khoa/Trung tâm tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn

Và s? góp m?t c?a Quý Ban giám kh?o c?a cu?c thi bao g?m:

 • ThS. Phan B?u Toàn – Phó hi?u tr??ng th??ng tr?c tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
 • ThS. Nguy?n V?n ??nh – Tr??ng khoa – Khoa Khách s?n Nhà hàng tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
 • Ti?n s? Tr?n V?n ??i L?i – Gi?ng viên khoa L? hành tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
 • Th?c s? - Ngh? s? ?u tú  H? V?n Thành
 • Ngh? s? ?u tú Ánh Tuy?t
 • ??o di?n sân kh?u Nghi Tu?n
 • Ông Lê Ph??c Qu?c – Tr??ng v? ?oàn và Biên ??o V? ?oàn S?c S?ng

V??t qua 64 ti?t m?c d? thi ? Vòng S? kh?o (15/10), Ban giám kh?o ?ã ch?n ra 14 ti?t m?c xu?t s?c b??c vào Vòng Chung k?t. T?i Vòng Chung k?t, các thí sinh ?ã ?em ??n nh?ng mà trình di?n tài n?ng ???c ??u t? vô cùng chuyên nghi?p mang ??y tính sáng t?o, s? nhi?t huy?t c?a tu?i tr? sinh viên Du l?ch Sài Gòn th?i bùng sân kh?u c?a DLSG Got Talent 2019.

M?t s? hình ?nh t?i ?êm Chung k?t:Ban Giám kh?o lên nh?n hoa và th? c?m ?n t? Ban t? ch?c??i di?n nhà tài tr? lên nh?n hoa và th? c?m ?n t? Ban t? ch?cQuán quân DLSG'S GOT TALENT 2019 thu?c v? ti?t m?c nh?y hi?n ??i " ?ây là Vi?t Nam" - C?LH14N09Gi?i nhì thu?c v? ti?t m?c múa ?ôi " Ch? ch?ng" - C?KS25N11Gi?i ba thu?c v? ti?t m?c ??n ca "Gánh m?" - C?KS24N22Màn trình di?n múa "Mâm vàng ph??ng Nam" - C?KS25N24 và nh?y solo "Solo Leveling" ??ng gi?i Khuy?n khíchGi?i khán gi? bình ch?n ?ã thu?c v? ti?t m?c múa "Nh?ng linh h?n b?t t?"
Hà Sâm

 

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website