黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > CAO ??NG NGH? DU L?CH SàI GòN - HàNH ??NG Vì M?I TR??NG
 • T?NH ?OàN QU?NG NAM ??A TIN V? HàNH TRìNH ??P XE B?O V? M?I TR??NG DU L?CH BI?N ??O N?M 2016
  (QNO) - T?nh ?oàn v?a ph?i h?p v?i Tr??ng Cao ??ng Ngh? du l?ch Sài Gòn t? ch?c hành trình ??p xe b?o v? m?i tr??ng du l?ch bi?n ??o n?m 2016 trên tuy?n ???ng ven bi?n ?i qua th? x? ?i?n Bàn và TP.H?i An.
 • T?nh ?oàn Qu?ng Tr? ??a tin v? Hành trình ??p xe B?o V? M?i tr??ng
  Nh?m th? hi?n vai trò c?a tu?i tr? trong vi?c chung tay b?o v? m?i tr??ng s?ng, m?i tr??ng du l?ch bi?n; tuyên truy?n nang cao y th?c, trách nhi?m cho ?VTN, thi?u nhi và ng??i dan trong ch??ng trình “H?y làm cho bi?n s?ch h?n”; chào m?ng k? ni?m 25 n?m thành l?p Tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn. Ngày 22/8/2016, BTV huy?n ?oàn ph?i h?p v?i tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn, UBND x? H?i D??ng t? ch?c L? xu?t phát Hành trình ??p xe b?o v? m?i tr??ng du l?ch bi?n, ??o n?m 2016.
 • CHíNH TH?C XU?T PHáT “HàNH TRìNH ??P XE B?O V? M?I TR??NG DU L?CH BI?N ??O 2016”
  Sáng ngày 22/08/2016, t?i th?n Diên Khánh, th? tr?n H?i L?ng, huy?n H?i L?ng, t?nh Qu?ng Tr?, tr??ng Cao ??ng Ngh? Du l?ch Sài Gòn ph?i h?p cùng T?nh ?oàn t?nh Qu?ng tr? t? ch?c l? xu?t phát “Hành trình ??p xe b?o v? m?i tr??ng du l?ch bi?n ??o n?m 2016”
 • Ph??c Bình v?y g?i
  T??i m?i - suy t??ng - ngh?n ngào. ?ó là nh?ng gì ??ng l?i sau chuy?n th?c t?p Ninh Thu?n - V??n qu?c gia Ph??c Bình vào trung tu?n tháng 7 v?a qua c?a dòng l?p C?HD03N01.
 • Tác ??ng lan t?a t? khóa t?p hu?n v? Du l?ch có trách nhi?m
  Trong hai ngày 18 - 19/4/2014, t?i Hà N?i, Ch??ng trình phát tri?n n?ng l?c Du l?ch có trách nhi?m v?i m?i tr??ng và x? h?i do Liên minh Chau ?u tài tr? (g?i t?t là D? án EU) ?? t? ch?c Khóa t?p hu?n ?ào t?o viên v? Du l?ch có trách nhi?m cho 33 ?ào t?o viên ??u tiên. Th?y Phan B?u Toàn, Phó Hi?u tr??ng th??ng tr?c tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn, ???c xem là ?ào t?o viên ??u tiên tri?n khai các ho?t ??ng ph? bi?n Du l?ch có trách nhi?m ngay sau khi Khóa t?p hu?n k?t thúc
 • Còn ng?i ng?n gì mà kh?ng v? Phú Quy!
  V? Phú Quy ?? nhìn n?ng vàng r?i ??y b?i bi?n xanh, ?? hòa cùng kh?ng khí t?p n?p c?a c?ng bi?n vào ngày m?i, ?? th??ng th?c h?i s?n t??i s?ng và ?? b?t g?p n? c??i hi?u khách c?a ng??i dan x? ??o
 • TH? C?M ?N T?P TH? SINH VIêN TR??NG CAO ??NG NGH? DU L?CH SàI GòN
  Ban t? ch?c ch??ng trình chan thành c?m ?n T?p th? sinh viên Tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn ?? ?ng h? 3.193.000 ??ng cho ch??ng trình “H??ng v? bi?n ??o quê h??ng – ??o Phú Quy v?y g?i” do Tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn t? ch?c t? ngày 22-26/04/2014
 • ??o Phú Quy v?y g?i
  N?m trong chu?i ho?t ??ng “Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn hành ??ng vì m?i tr??ng”, t? ngày 23 ??n 25-4, Tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn ?? ph?i h?p cùng S? VH-TT và DL t?nh Bình Thu?n t? ch?c chuy?n ?i thi?n nguy?n ??n ??o Phú Quy v?i nhi?u ho?t ??ng y ngh?a.
 • Xu?t phát hành trình h??ng v? ??o Phú Quy
  Sáng h?m nay, ngày 23-04, ?oàn tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn ?? b?t ??u xu?t phát ??n ??o Phú Quy ?? th?c hi?n ch??ng trình thi?n nguy?n “Du l?ch Sài Gòn hành ??ng vì m?i tr??ng – ??o Phú Quy v?y g?i”
 • H??ng v? bi?n ??o quê h??ng - ??o Phú Quy v?y g?i
  Ti?n ??n chào m?ng k? ni?m các ngày l? l?n n?m 2014, ??c bi?t là k? ni?m 39 n?m ngày gi?i phóng huy?n ??o Phú Quy, t?nh Bình Thu?n(27/4/1975 – 27/4/2014), Tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn ph?i h?p cùng S? V?n hóa – Th? thao – Du l?ch t?nh Bình Thu?n t? ch?c ch??ng trình “DU L?CH SàI GòN V?I BI?N ??O Và B?O V? M?I TR??NG” nh?m nang cao nh?n th?c cho ng??i dan v? t?m quan tr?ng c?a vi?c b?o v? ch? quy?n bi?n ??o; phát tri?n du l?ch b?n v?ng, góp ph?n phát tri?n kinh t? - x? h?i và nang cao ??i s?ng c?a nhan dan huy?n ??o Phú Quy
Logo ??i tác
Liên k?t website