黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > Vi?t Nam ??t n??c con ng??i
 • THIêN ???NG BI?N ??O PHú QU?C - CH?A BAO GI? C?
  Phú Qu?c ch?a bao gi? là c? trong m?t nh?ng trái tim yêu xê d?ch. G?n ?ay, v? ??p hoang s? c?a hòn Móng Tay và hòn May Rút ?? nhanh chóng tr? thành t? khóa trên các di?n ?àn du l?ch. Hòn Móng Tay “c? ??n”
 • Lu?t Du l?ch 2017: Khuy?n khích phát tri?n lo?i hình du l?ch c?ng ??ng
  V?n phòng Ch? t?ch n??c v?a t? ch?c c?ng b? Lu?t Du l?ch 2017. Lu?t Du l?ch 2017 g?m 9 ch??ng, 78 ?i?u (gi?m 2 ch??ng, 10 ?i?u so v?i Lu?t Du l?ch n?m 2005) v?i nhi?u n?i dung ???c ch?nh s?a nh?m thúc ??y du l?ch phát tri?n..
 • MI?N T?Y MùA H?I NG?T LàNH
  Trái cay mi?n Tay mùa nào c?ng có, tuy nhiên, t? tháng 6 tr? ?i, mi?n Tay b??c vào mùa thu ho?ch chính - mùa h?i ng?t lành c?a cay trái tràn tr? s?c s?ng.Th?i ?i?m t? tháng 6 ??n tháng 8, khách du l?ch c? xu?i v? mi?n Tay là s? b?t g?p b?c tranh mùa sai qu? v?i trái chín tr?u cành v?a sum xuê v?a nhi?u ch?ng lo?i, t? v??n nhà ??n các khu ch? n?i.
 • M?T QUY NH?N R?T “XANH” V?I TRUNG L??NG Và K? CO
  “Bi?n xanh, cát tr?ng, n?ng vàng” h?n ?? làm nên m?t mùa hè thiên ???ng cho các “beach-holic” r?i nh?? Hè này,Quy Nh?n t??i xanh và tràn ??y s?c s?ng chính là m?t s? l?a ch?n ??y thi v?! H?y note ngay vào s? tay “xê d?ch” 2 ??a danh: Trung L??ng và K? Co v?i nhi?u ?i?u thú v? ?ang ch? b?n tr?i nghi?m.
 • NHI?U HO?T ??NG ??C S?C T?I FESTIVAL DI S?N QU?NG NAM 2017
  V?i ch? ?? “Qu?ng Nam- Hành trình k?t n?i di s?n”, Festival Di s?n Qu?ng Nam l?n th? 6- 2017 chính th?c khai m?c vào ?êm 9-6 t?i Qu?ng tr??ng bi?n Tam Thanh (TP Tam K?) và b? m?c vào ?êm 14-6 t?i qu?ng tr??ng s?ng Hoài, TP H?i An.
 • CHECK-IN NH?NG “THIêN ???NG BI?N” ? KHáNH HòA
  Khánh Hòa n?i ti?ng v?i thiên ???ng bi?n ??o, ??m, v?nh hoang s?. Trong ?ó, Hòn N?i, ?i?p S?n, Bình L?p… là nh?ng “thiên ???ng bi?n” ?ang cu?n hút b??c chan l? khách tìm ??n và t?n h??ng.
 • ?à N?ng, Nha Trang, Phú Qu?c: Nh?ng tr?ng ?i?m du l?ch m?i
  Trong quy I-2017, ngành du l?ch Vi?t Nam ?ón kho?ng 3,2 tri?u l??t khách qu?c t?, t?ng 29% so v?i cùng k? n?m ngoái. ?à t?ng tr??ng này d? ki?n ???c kéo dài, ??c ??t 18 tri?u khách vào n?m 2030.
 • R?N RàNG L? H?I TRáI C?Y NAM B? T?I KHU DU L?CH V?N HóA SU?I TIêN.
  Chính th?c khai m?c vào ngày Qu?c t? thi?u nhi 1-6, L? h?i trái cay Nam b? n?m 2017 s? kéo dài trong su?t 3 tháng hè (t? ngày 1/6 - 30/8)t?i Khu du l?ch v?n hóa Su?i Tiên (TP HCM). Bên c?nh các ho?t ??ng truy?n th?ng h?ng n?m, L? h?i trái cay Nam b? 2017 b? sung nhi?u ch??ng trình m?i, thu hút ng??i dan, du khách ??n tham quan, mua s?m, vui ch?i su?t mùa hè.
 • LIêN HOAN ?M TH?C ??T PH??NG NAM 2017: HI?N ??I - H?I NH?P
  Di?n ra t? 24-5 ??n 28-5 t?i C?ng viên V?n hóa ??m Sen, Liên hoan ?m th?c ??t Ph??ng Nam 2017 quy t? g?n 40 ??n v? và 70 gian hàng ??c tr?ng c?a các vùng mi?n, t?n vinh và gi?i thi?u các giá tr? v?n hóa ?m th?c c?a Vi?t Nam.?ay là s? ki?n ???c t? ch?c ??nh k? h?ng n?m c?a ngành Du l?ch TP HCM nh?m m?c ?ích xay d?ng các s? ki?n du l?ch, v?n hóa t?i TP HCM thành ?i?m ??n than thi?n, h?p d?n và an toàn.
 • FISHERMEN SHOW - HUY?N THO?I LàNG CHàI
  Show di?n Fishermen Show - Huy?n Tho?i Làng Chài trên san kh?u nh?c n??c v?a mang ??m nét ??p v?n hóa làng chài, v?a k?t h?p ngh? thu?t v? k?ch ???ng ??i, hi?u ?ng ánh sáng và nh?c n??c c?ng ngh? cao. ?ay là ?i?m nh?n ??c ?áo c?a du l?ch M?i Né (Bình Thu?n) ph?c v? nhu c?u gi?i trí vào ban ?êm c?a du khách.
Logo ??i tác
Liên k?t website