黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > Vòng quanh th? gi?i
 • GI?N L??C TH? T?C TH? TH?C DU L?CH HàN QU?C
  T? ngày 10-7-2017, ??i s? quán Hàn Qu?c t?i Vi?t Nam áp d?ng m? r?ng ??i t??ng ???c xét c?p th? th?c ?i l?i vào Hàn Qu?c nhi?u l?n và gi?n l??c th? t?c th? th?c nh?m t?ng c??ng quan h? h?p tác chi?n l??c gi?a hai n??c, thúc ??y m? r?ng giao l?u và h?n ch? nh?ng khó kh?n c?a ng??i xin th? th?c do th? t?c h? s? ph?c t?p và th?i gian x? ly h? s? ch?m.
 • Khám phá 10 thiên ???ng du l?ch trên th? gi?i
  Nh?ng vùng ??t này có th? ???c coi là nh?ng thiên ???ng du l?ch ??c bi?t trên th? gi?i nh?ng ch?c h?n kh?ng ph?i ai c?ng bi?t ??n.
 • Gi?i thi?u hình ?nh Vi?t Nam t?i Pháp
  Theo th?ng tin t? B? Th?ng Tin và Truy?n th?ng, vào ngày 26/4/2014, t?i Trung tam v?n hóa Vi?t Nam t?i Pháp s? di?n ra Tri?n l?m ?nh, báo chí và Tu?n phim “40 n?m quan h? Vi?t Nam - Pháp và Vi?t Nam ?i?m h?n th? gi?i”.
 • Nh?ng m?ng màu r?c r? ? ??o Burano
  ??n hòn ??o Burano n??c Y, b?n kh?ng ch? ng?m nh?ng ng?i nhà mang màu s?c r?c r? mà còn chiêm ng??ng ngh? thu?t làm v?i ??ng-ten n?i ti?ng th? gi?i.
 • ?i trên con ???ng u?n l??n nh? ch? c? ? Nh?t B?n
  Cung ???ng có s? k?t h?p hoàn h?o c?a hai làn ???ng g?m 48 góc cua tay áo. M?i góc cua nh? v?y t??ng ?ng v?i 48 ch? cái trong c? t? Nh?t B?n.
 • Th?m ng?i làng ?á Monsanto ? B? ?ào Nha
  N?m ? phía ??ng nam, nép mình trên s??n núi d?c c?a d?y núi Serra da Estrela thu?c B? ?ào Nha, ng?i làng c? Monsanto ???c xay d?ng gi?a nh?ng t?ng ?á kh?ng l? v?i nh?ng ng?i nhà ngói ?? chen chúc nhau, làm n?i b?t c? m?t góc tr?i.
 • Ng?m khách s?n d??i n??c ??u tiên ? chau Phi
  ?ay là khách s?n d??i n??c th? 2 trên th? gi?i, cho du khách tr?i nghi?m ??c nh?t v? nh?.
 • Taj Mahal, ng?i ??n lung linh và tráng l?
  C?ng trình ki?n trúc n?m ? thành ph? Agra bang Uttar Predesh, cách th? ?? New Delhi 200 km v? phía nam. Agra v?n là th? ph? c?a nh?ng hoàng ?? H?i giáo (Mughal) th?ng tr? mi?n B?c ?n ?? t? th? k? 16 ??n 19. Tri?u ??i c?a Mughal th?nh v??ng nh?t vào các ??i hoàng ?? Akbar, Jehangir, và Shah Jehan.
 • ??n th?m hang ??ng lung linh ky bí ? Nga
  T?i Nga có m?t hang ??ng tuy?t ???c hình thành m?t cách t? nhiên có v? ??p huy?n bí khi?n du khách kh?ng th? b? qua. Khi ánh m?t tr?i xuyên qua l?p b?ng m?ng phía trên, c? hang ??ng nh? chìm trong kho?ng sáng k? di?u, nhi?u màu s?c.
 • Tháp Eiffel - Có th? b?n ch?a bi?t
  2013 - Tháp Eiffel k? ni?m sinh nh?t th? 120 v?i m?t l?ch s? ??y th?ng tr?m, t? c?ng trình cao nh?t hành tinh b? nhi?u ng??i ghét b? r?i tr? thành bi?u t??ng c?a n??c Pháp và là tòa tháp ???c nhi?u ng??i tìm ??n chiêm ng??ng nh?t th? gi?i.
Logo ??i tác
Liên k?t website