黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > H?i th?o chuyên ??

DUYêN DáNG Và ??Y MàU S?C CùNG BàI THI K?T THúC M?N T? CH?C S? KI?N "MISS DU L?CH SàI GòN 2019"

?êm 25/09/2019 t?i Nhà V?n hóa Thanh Niên (S? 04, Ph?m Ng?c Th?ch, Ph??ng B?n Nghé, Qu?n 1, Thành ph? H? Chí Minh) ?ã di?n ra s? ki?n “Miss Du L?ch Sài Gòn 2019” - Bài thi k?t thúc môn T? ch?c s? ki?n c?a các b?n sinh viên ngành Qu?n tr? L? hành l?p Cao ??ng L? hành C?LH13N10.11.12.13 nh?m m?c ?ích tìm ki?m g??ng m?t h?i t? ?? các y?u t? t? tin, xinh ??p, tài n?ng và tri th?c.
??n tham d? ch??ng trình có s? góp m?t c?a:
  • ThS. Phan B?u Toàn – Phó Hi?u tr??ng th??ng tr?c tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
  • ThS. Nguy?n V?n ??nh – Tr??ng khoa, Khoa Khách s?n Nhà hàng tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
  • Th?y Nguy?n H?u Công – Tr??ng phòng T? v?n tuy?n sinh tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
  • Cùng các quý Th?y/Cô ??n t? các phòng/khoa/trung tâm tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
??c bi?t cu?c thi còn s? tham gia c?a Siêu m?u Cao Th? C?m Tú Á Quân Student Fitnes Model 2019 và Nam v??ng Ph?m Minh Quy?n – Quán quân Mister VietNam 2019 trong vai trò Ban giám kh?o ?êm Chung k?t.

Sôi ??ng và ??y h?ng kh?i ngay t? vòng S? kh?o, Ban Giám kh?o ?ã ch?n ra top 20 g??ng m?t xu?t s?c nh?t b??c vào vòng Chung k?t. T?i Vòng Chung k?t Top 20 thí sinh tràn ??y duyên dáng và tài n?ng ?ã t?a sáng trên sân kh?u v?i các màn thi: Trình di?n trang ph?c áo dài; Trình di?n trang ph?c d? h?i. Top 5 cô gái xu?t s?c nh?t ti?p t?c b??c vào vòng thi ?ng x? - vòng thi ??y th? thách khi các thí sinh tr? l?i câu h?i tr?c ti?p t? Ban giám kh?o nh?ng c?ng là c? h?i ?? các b?n th? hi?n s? t? tin b?n l?nh v?i v? ??p tri th?c c?a b?n thân.
 
K?t thúc ?êm thi, Ban Giám kh?o ?ã ch?n ra ???c g??ng m?t xu?t s?c nh?t ?? trao chi?c v??ng mi?n Hoa khôi danh giá, ?ó là thí sinh Nguy?n ?? Qu?nh Nga ??n t? l?p C?KS24N17. Danh hi?u Á khôi 1 ??ng thu?c v? 2 thí sinh ?ó là Tr?n Ng?c M? Duyên – C?KS24N16 và Ph?m Th? Cát Cát – C?KS24N15.

?êm thi Miss Du l?ch Sài Gòn 2019 ?ã t?o nên nh?ng ?n t??ng khó phai trong lòng khán gi?, góp ph?n qu?ng bá hình ?nh sinh viên Cao ??ng ngh? Du l?ch không ch? duyên dáng xinh ??p mà vô cùng tài n?ng và tri th?c.
M?t s? hình ?nh cu?c thi:
 


Ban Giám Kh?o vòng Chung k?t Miss DLSG 2019
 


Top 20 thí sinh trong vòng thi Trang ph?c d? h?i t?a sáng trên sân kh?uTràn ??y duyên dáng và t? tin trong tà áo dài truy?n th?ng Vi?t NamTop 10 thí sinh xu?t s?c nh?t b??c vào màn thi ?ng x?, các thí sinh s? tr? l?i câu h?i tr?c ti?p t? Ban Giám kh?o - ?ây là ph?n thi các b?n th? hi?n nét ??p tri th?c c?a b?n thân Danh hi?u Hoa khôi Miss DLSG 2019 thu?c v? thí sinh Nguy?n ?? Qu?nh Nga ??n t? l?p C?KS24N17Qu?nh Nga ??y t? tin, duyên dáng trong ph?n thi trình di?n Áo dàiDanh hi?u Á khôi 1 ??ng thu?c v? 2 thí sinh ?ó là Tr?n Ng?c M? Duyên – C?KS24N16 và Ph?m Th? Cát Cát – C?KS24N15

.

Không khí ?êm di?n vô cùng hào h?ng và sôi ??ng v?i s? xu?t hi?n ca s? Gin Tu?n Ki?t 
 

Góp ph?n t?o nên thành công c?a Cu?c thi không th? không k? ??n các nhà tài tr? ?ã luôn ??ng hành cùng Ban T? ch?c và thí sinh, ?ó là trung tâm Anh Ng? Action English, Tín Phát Travel, Pocari Sweat, Little Garden Spa, Áo dài Y?n Thanh…
 

T? ch?c s? ki?n là môn h?c th?c hành r?t h?p d?n ??i v?i các b?n sinh viên c?a khoa L? hành tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn. Các b?n không ch? ??n gi?n là h?c lí thuy?t trên l?p mà s? ???c th?c hành ngay trong ch??ng trình h?c, cùng nhau lên ý t??ng, xây d?ng và s?n xu?t s? ki?n nh? m?t nhà t? ch?c s? ki?n chuyên nghi?p. Sau ch??ng trình, các b?n sinh viên ?ã ???c các Quý Th?y/Cô nh?n xét chuyên môn, nh?ng h?n h?t là nh?ng l?i chúc m?ng, l?i c?m ?n các b?n ?ã mang ??n m?t s? ki?n thành công t?t ??p và vô cùng ý ngh?a.
Hà Sâm


Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website