黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > Vòng quanh th? gi?i

GI?N L??C TH? T?C TH? TH?C DU L?CH HàN QU?C

T? ngày 10-7-2017, ??i s? quán Hàn Qu?c t?i Vi?t Nam áp d?ng m? r?ng ??i t??ng ???c xét c?p th? th?c ?i l?i vào Hàn Qu?c nhi?u l?n và gi?n l??c th? t?c th? th?c nh?m t?ng c??ng quan h? h?p tác chi?n l??c gi?a hai n??c, thúc ??y m? r?ng giao l?u và h?n ch? nh?ng khó kh?n c?a ng??i xin th? th?c do th? t?c h? s? ph?c t?p và th?i gian x? lý h? s? ch?m.


 
Tr??c ?ó, ??i s? quán Hàn Qu?c cùng v?i các ??n v? du l?ch ???c ch? ??nh t?i Hà N?i và TP HCM ?ã ký k?t th?a thu?n h?p tác nh?m t?ng c??ng thu hút l??ng khách du l?ch Vi?t Nam t?i Hàn Qu?c. Nh? v?y, t? ngày 10-7, th?i gian ???c xét c?p th? th?c dành cho khách du l?ch ??ng ký thông qua các công ty du l?ch ???c ch? ??nh ???c rút xu?ng còn 5 ngày làm vi?c ??i v?i khách du l?ch thông th??ng, 3 ngày làm vi?c ??i v?i khách ?i theo di?n du l?ch khen th??ng (incentive tour). Ngoài ra, ??i t??ng ???c xét c?p th? th?c ?i l?i vào Hàn Qu?c nhi?u l?n s? ???c m? r?ng và th? t?c xin c?p th? th?c du l?ch Hàn Qu?c, ??c bi?t là ch?ng minh tài chính ?ã ???c gi?n l??c ?áng k?.


??i s? quán Hàn Qu?cmi?n ch?ng minh tài chính ??i v?i visa du l?ch cho các ??i t??ng:
- Nhân viên thu?c top 500 doanh nghi?p Vi?t Nam ho?c các công ty có v?n ??u t? c?a Hàn Qu?c theo danh sách ch? ??nh c?a v?n phòng Korcham (riêng T?ng lãnh s? quán t?i TP HCM áp d?ng cho ??i t??ng là ng??i ??i di?n theo pháp lu?t c?a doanh nghi?p thông th??ng, c?p qu?n lý tr? lên c?a 30 doanh nghi?p l?n nh?t Hàn Qu?c và 500 doanh nghi?p l?n nh?t Vi?t Nam);
- Nhân viên các doanh nghi?p qu?c doanh, công ch?c nhà n??c;
- ??i t??ng s? h?u s? d? trên 1 t? ??ng t?i ngân hàng Vi?t Nam ho?c ngân hàng Hàn Qu?c;
- ??i t??ng s? h?u th? tín d?ng ?u ?ãi ho?c có tài s?n, thu nh?p trên m?c quy ??nh;
- ??i t??ng có thu nh?p h?ng n?m trên 8.000 ?ôla M? (b?t bu?c ch?ng minh thông qua sao kê tài kho?n ngân hàng), ??i t??ng s? h?u th? tín d?ng thanh toán qu?c t? trong danh sách khách hàng th??ng niên ?u ?ãi (th? tín d?ng Gold ho?c th? tín d?ng Platinum);
- ??i t??ng ho?t ??ng trong l?nh v?c v?n hóa ngh? thu?t, th? d?c th? thao, ng??i có chuyên môn, tay ngh? cao…;
- ??i t??ng ?ã t?ng t?t nghi?p các tr??ng ??i h?c t?i Hàn Qu?c (bao g?m c? cao ??ng);
- ??i t??ng là cán b? ngh? h?u trên 55 tu?i và có l??ng h?u;
- ??i t??ng là nhà báo, ng??i s?n xu?t truy?n hình c?a các c? quan truy?n thông;
- ??i t??ng có quy?n ??nh c? lâu dài, ??i t??ng ?ã t?ng nh?p c?nh các qu?c gia OECD.
(Tham kh?o thông báo chính th?c c?a ??i s? quán Hàn Qu?c: )
Tháp Namsan 
 
Tháp Namsan là m?t trong nh?ng ??a ?i?m du l?ch ???c yêu thích c?a du khách, ??c bi?t là các c?p tình nhân.
Ng?n tháp n?i ti?ng c?a x? kim chi ???c ch?n là n?i ch?ng minh cho tình yêu ?ôi l?a.T?i ?ây, nh?ng ? khóa nhi?u màu s?c
???c g?n ch?t trên nh?ng hàng rào s?t, cùng v?i ??c nguy?n g?n bó tr?n ??i c?a các c?p uyên ??ng.

 ??o Jeju 
 
???c m?nh danh là  Hawaii Hàn Qu?c”, ??o Jeju thu hút du khách b?i k? quan thiên nhiên tuy?t ??p,
khí h?u s?ng khoái d? ch?u và nhi?u lo?i hình vui ch?i gi?i trí ??c s?c. ?ây là l?a ch?n không th? hoàn h?o h?n
cho vi?c ngh? d??ng c?a gia ?ình hay h??ng tu?n tr?ng m?t c?a các c?p uyên ??ng.??o Nami 
 
??n du l?ch Hàn Qu?c mà không ghé th?m ??o Nami thì qu? th?t là m?t thi?u sót.
Hòn ??o nh? bé luôn luôn níu chân du khách b?i s? th? m?ng, lãng m?n ??n không ng?. M?t ?i?u r?t thú v? là
khi ??n Nami, khu khách s? ph?i làm th? t?c nh?p c?nh. ?ây ch? là m?t th? t?c mang tính t??ng tr?ng tr??c khi b?n ??t chân ??n m?t vùng ??t xinh  ??p, yên bình.

 

Trong n?m 2016, s? l??ng khách du l?ch Vi?t Nam ??n v?i Hàn Qu?c ??t 251.402 ng??i, t?ng 54,5% so v?i n?m 2015. Tính ??n ngày 9-7-2017, t?ng l??ng khách du l?ch Vi?t Nam ??n Hàn Qu?c ?ã ??t 177.976 ng??i, t?ng 29,8% so v?i cùng k? n?m ngoái. ?i?u này ch?ng t? Vi?t Nam ?ang là m?t trong nh?ng th? tr??ng ch? ??o trong khu v?c ?ông Nam Á v? du l?ch Hàn Qu?c.

L? Trinh
 
 
 
           
 

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website