黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > Vòng quanh th? gi?i

Gi?i thi?u hình ?nh Vi?t Nam t?i Pháp

Theo thông tin t? B? Thông Tin và Truy?n thông, vào ngày 26/4/2014, t?i Trung tâm v?n hóa Vi?t Nam t?i Pháp s? di?n ra Tri?n lãm ?nh, báo chí và Tu?n phim “40 n?m quan h? Vi?t Nam - Pháp và Vi?t Nam ?i?m h?n th? gi?i”.

?ây là s? ki?n ??c bi?t n?m trong k? ho?ch k? ni?m 40 n?m quan h? ngo?i giao Vi?t Nam - Pháp (12/4/1973-12/4/2013) c?a Chính ph? Vi?t Nam nh?m gi?i thi?u hình ?nh qu?c gia Vi?t Nam, góp ph?n thúc ??y quan h? ??i tác chi?n l??c trong các l?nh v?c chính tr?, ngo?i giao, v?n hóa, kinh t? và xã h?i gi?a hai n??c Vi?t - Pháp.
 
 
 
Tri?n lãm g?m 8 ch? ??: Quan h? Vi?t Nam - Pháp, t? m?t góc nhìn; Nét ??c ?áo ki?n trúc Pháp ? Vi?t Nam; Bi?n ??o Vi?t Nam; Vi?t Nam h?i nh?p và phát tri?n; Làng ngh? truy?n th?ng Vi?t Nam; L? h?i truy?n th?ng Vi?t Nam; ?m th?c Vi?t Nam; Báo chí Vi?t Nam ??ng hành cùng ??t n??c.
  
?ã có h?n 200 b?c ?nh ??c ?áo ???c tuy?n ch?n và g?n 100 b? phim tài li?u ??c s?c do Trung tâm Báo chí và H?p tác Truy?n thông Qu?c t? s?n xu?t theo tám ch? ?? trên. Kho?ng 400 ?n ph?m báo chí Vi?t Nam c?a các c? quan báo chí trong c? n??c v?i n?i dung qu?ng bá v? hình ?nh ??t n??c, con ng??i Vi?t Nam t??i ??p, giàu truy?n th?ng và b? dày l?ch s?, v?i nh?ng thành t?u kinh t?, v?n hóa, xã h?i trong nh?ng n?m qua c?ng ???c gi?i thi?u t?i tri?n lãm.
 
Ti?n lãm và Tu?n phim s? giúp khách tham quan hi?u bi?t sâu s?c h?n v? ??t n??c, con ng??i Vi?t Nam, kh?i d?y lòng yêu n??c và nh? v? c?i ngu?n c?a nh?ng ng??i Vi?t Nam xa x?, ??ng th?i du khách có d?p tìm hi?u, ?ánh giá m?t cách sinh ??ng v? m?i quan h? chi?n l??c Vi?t Nam - Pháp trong giai ?o?n hi?n nay.
 
Ngu?n: CPV
 

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website