黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > Th?ng tin tuy?n sinh

H?y ??n Ngày h?i T? v?n tuy?n sinh - H??ng nghi?p 2019

Ngày h?i T? v?n tuy?n sinh - H??ng nghi?p 2019 s? ???c di?n ra t? 7h-16h ngày 20/01 t?i Tr??ng ?H Bách khoa (s? 268 Lý Th??ng Ki?t, Q.10, TP.HCM).
Tr??c khi b??c vào k? thi THPT Qu?c gia, thí sinh có nhi?u ho?t ??ng, ch??ng trình ?? c?p nh?t thông tin tuy?n sinh, ??nh h??ng ngh? cho t??ng lai. M?i n?m, Ngày h?i t? v?n Tuy?n sinh – H??ng nghi?p do T?ng c?c giáo d?c ngh? nghi?p ph?i h?p cùng Báo Tu?i tr? và các B?, ngành, ??n v? liên quan t? ch?c, tr? thành ho?t ??ng quen thu?c giúp các b?n h?c sinh có d?p ???c g?p g? nhi?u chuyên gia, nhà giáo, các nhà qu?n lý, các doanh nghi?p, các nhà nghiên c?u th? tr??ng lao ??ng có kinh nghi?m

??n tham gia ngày h?i, b?n s? ???c cung c?p thông tin m?i nh?t v? k? thi THPT qu?c gia, ph??ng th?c xét tuy?n c?a các tr??ng Cao ??ng – ??i h?c. Ngày h?i t? v?n tuy?n sinh - h??ng nghi?p n?m 2019 s? di?n ra t?i khuôn viên Tr??ng ??i h?c Bách khoa – ??i h?c Qu?c gia TP.HCM (268 Lý Th??ng Ki?t, Qu?n 10, TP.HCM),

??c bi?t, ph? huynh & h?c sinh có quan tâm ??n kh?i ngành Du l?ch hãy ??n gian hàng t? v?n s? 78 – 79  c?a Tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn ?? ???c t? v?n chuyên sâu v? các ngành ngh?: Qu?n tr? khách s?n, Qu?n tr? l? hành, H??ng d?n du l?ch, K? thu?t ch? bi?n món ?n, và h??ng d?n ph??ng th?c xét tuy?n c?a nhà tr??ng trong n?m 2019. Bên c?nh ?ó, còn có các ho?t ??ng nh?: ?? vui có th??ng, b?c th?m may m?n, th??ng th?c bánh & th?c u?ng do các b?n sinh viên th?c hi?n.
 
 


?ông ??o h?c sinh ??n tham gia Ngày h?i T? v?n tuy?n sinh - H??ng nghi?p Thí sinh g?p g? chuyên viên t? v?n ?? n?m b?t thông tin c?a t?ng ngành ngh? tr??c khi l?a ch?n là ?i?u r?t c?n thi?tGian t? v?n c?a tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn luôn thu hút ?ông ??o h?c sinh quan tâm
??i ng? t? v?n tr? trung, n?ng ??ng, tâm lý s? ??ng hành cùng b?n ch?n tr??ng

S? ?? d?n ??n gian hàng t? v?n c?a tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn (S? 78-79)


Phòng TVTS&TT
 

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website