黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > H?i th?o chuyên ??

KHOA L? HàNH TR??NG CAO ??NG NGH? DU L?CH SàI GòN T? CH?C BU?I NGHI?M THU ?? TàI NGHIêN C?U KHOA H?C C?A SINH VIêN N?M 2019

Nh?m phát ??ng phong trào h?c t?p và nghiên c?u khoa h?c trong sinh viên, Khoa L? hành ?ã t?o ?i?u ki?n cho sinh viên khóa 13 tìm hi?u nh?ng công trình ki?n trúc l?ch s? - v?n hóa t?i Thành ph? H? Chí Minh.

?? tài “T??ng ?ài ngoài tr?i c?a Thành ph? H? Chí Minh” c?a sinh viên Nguy?n Tr?n Xuân Nguyên – C?LH13N5 và ?? tài “Bia truy?n th?ng c?a Thành ph? H? Chí Minh” c?a sinh viên Lê Nguy?n Thùy D??ng – C?LH13N5 ?ã th?c hi?n t? quý I n?m 2019.Sinh viên Nguy?n Tr?n Xuân Nguyên và Lê Nguy?n Thùy D??ng - tác gi? c?a hai ?? tài nghiên c?u khoa h?c

Ngày 25/10, Khoa L? hành t? ch?c bu?i nghi?m thu 2 ?? tài nghiên c?u trên.

H?i ??ng nghi?m thu bao g?m:

  • ThS. Phan B?u Toàn - Ch? t?ch h?i ??ng nghi?m thu
  • Ti?n s? H? V?n T??ng - Gi?ng viên h??ng d?n ?? tài
  • ThS. Tr?n Th? Vui - ?y viên h?i ??ng nghi?m thu
  • Ti?n s? Tr?n V?n ??i L?i - Gi?ng viên ph?n bi?n
  • Th?y Võ Lê Quy?n - Gi?ng viên ph?n bi?n

Sau ph?n báo cáo, hai sinh viên – tác gi? c?a hai ?? tài ?ã nh?n ???c nh?ng l?i ??ng viên và ?óng góp quý báu c?a H?i ??ng nghi?m thu v? ki?n th?c, ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c ?? có th? hoàn thi?n ?? tài.H?i ??ng nghi?m thu góp ý nh?n xét v? hai ?? tài Bu?i nghi?m thu còn có s? tham gia c?a sinh viên các dòng l?p khác thu?c Khoa L? hành T? hai ?? tài trên, sinh viên Khoa L? hành s? ti?p t?c tìm hi?u và tham gia ho?t ??ng Nghiên c?u khoa h?c trong n?m 2020.
Hà SâmCác tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website