黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > H?i th?o chuyên ??

L? B? GI?NG KHOá H?C ?àO T?O ?àO T?O VIêN DU L?CH B?N V?NG

Ngày 19/10, L? B? gi?ng khoá h?c ?ào t?o ?ào t?o viên Du l?ch B?n V?ng do Ch??ng trình Du l?ch B?n v?ng Thu? S? t? ch?c t? ngày 12/10/2019 ??n ngày 19/10/2019 di?n ra t?i tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn. 
 
L? B? gi?ng có s? tham d? c?a ??i di?n Ch??ng trình Du l?ch b?n v?ng Thu? S? cùng các ?ào h?c viên c?a khoá h?c là Quý Th?y Cô gi?ng viên tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn và các nhà qu?n lý doanh nghi?p Du l?ch – L? hành t?i Tp.H? Chí Minh.
 
Ch??ng trình ?ào t?o ?ã di?n ra t? ngày 12/10/2019 ??n h?t ngày 19/10/2019 nh?m ph? bi?n b? tài li?u v? Du l?ch B?n v?ng do Ch??ng trình du l?ch b?n v?ng Th?y S? (SSTP) biên so?n t?i các ?ào t?o viên. Các ?ào t?o viên không ch? ???c ti?p c?n chi ti?t các n?i dung mà còn tr?i qua nhi?u ho?t ??ng rèn luy?n, th?c hành ?ào t?o tr?c ti?p ?? có th? tri?n khai ?ào t?o ch??ng trình này cho cán b? qu?n lý các doanh nghi?p nh? và v?a trong ngành Du l?ch. B? tài li?u mà D? án SSTP t?p trung vào các l?nh v?c nh?: Nh?p môn du Du l?ch b?n v?ng; Chi?n l??c truy?n thông b?n v?ng; Marketing b?n v?ng và ho?t ??ng kinh doanh Du l?ch b?n v?ng. 
 
K?t thúc ch??ng trình ?ào t?o, toàn b? h?c viên tham gia ??u ?ã ??t ???c ch?ng nh?n “?ã hoàn thành khoá h?c ?ào t?o ?ào t?o viên Du l?ch b?n v?ng”.

M?t s? hình ?nh t?i L? B? gi?ng: 
Hà Sâm

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website