黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > Vi?t Nam ??t n??c con ng??i

Lu?t Du l?ch 2017: Khuy?n khích phát tri?n lo?i hình du l?ch c?ng ??ng

V?n phòng Ch? t?ch n??c v?a t? ch?c công b? Lu?t Du l?ch 2017. Lu?t Du l?ch 2017 g?m 9 ch??ng, 78 ?i?u (gi?m 2 ch??ng, 10 ?i?u so v?i Lu?t Du l?ch n?m 2005) v?i nhi?u n?i dung ???c ch?nh s?a nh?m thúc ??y du l?ch phát tri?n..
Lu?t du l?ch 2017 nh?n m?nh vi?c phát tri?n du l?ch b?n v?ng, có tr?ng tâm, tr?ng ?i?m; g?n v?i b?o t?n và phát huy giá tr? di s?n v?n hóa dân t?c, tài nguyên thiên nhiên, khai thác l?i th? c?a t?ng ??a ph??ng và t?ng c??ng liên k?t vùng. Nhà n??c khuy?n khích các t? ch?c, cá nhân ??u t?, xây d?ng chu?i nhà hàng ?n u?ng, khu ?m th?c, l? h?i ?m th?c nh?m b?o t?n và phát huy giá tr? ?m th?c truy?n th?ng; ??u t? phát tri?n d?ch v? du l?ch g?n v?i th? thao; t? ch?c ch??ng trình bi?u di?n truy?n th?ng và ???ng ??i, k?t n?i h? th?ng b?o tàng, nhà hát và ho?t ??ng du l?ch; khai thác trò ch?i dân gian, l? h?i truy?n th?ng; xây d?ng các công viên ch? ??, trung tâm gi?i trí…
Th? tr??ng Hu?nh V?nh Ái gi?i thi?u v? Lu?t Du l?ch 2017

 
Vài n?m tr? l?i ?ây, du l?ch c?ng ??ng ngày càng ???c ?a chu?ng. Khách du l?ch có xu h??ng ngh? t?i nhà dân ?? tìm hi?u cu?c s?ng, v?n hóa c?a ng??i b?n ??a. ?? khuy?n khích phát tri?n lo?i hình du l?ch này, Lu?t ?ã giao trách nhi?m cho UBND c?p t?nh t? ch?c nghiên c?u, kh?o sát, l?a ch?n ??a ?i?m có ti?m n?ng phát tri?n du l?ch c?ng ??ng ??ng th?i có chính sách h? tr? v? trang thi?t b? c?n thi?t ban ??u và b?i d??ng ki?n th?c, k? n?ng ph?c v? khách du l?ch cho các cá nhân, h? gia ?ình trong c?ng ??ng tham gia cung c?p d?ch v? du l?ch; h? tr? xúc ti?n s?n ph?m du l?ch c?ng ??ng. Trong khi ?ó, UBND c?p xãn?i phát tri?n du l?ch c?ng ??ng có trách nhi?m t? ch?c tuyên truy?n, ph? bi?n, nâng cao nh?n th?c c?a c?ng ??ng; ch? trì xây d?ng cam k?t c?a c?ng ??ng nh?m gi? gìn b?n s?c v?n hóa, b?o v? môi tr??ng, ?ng x? v?n minh ??i v?i khách du l?ch.
M?t trong nh?ng ?i?m m?i c?a Lu?t Du l?ch là trao quy?n t? nguy?n ??ng ký x?p h?ng c? s? l?u trú du l?ch nh?m t?o ?i?u ki?n thu?n l?i, tôn tr?ng, b?o v? l?i ích, quy?n t? do kinh doanh. T? ch?c, cá nhân kinh doanh d?ch v? l?u trú du l?ch ???c t? nguy?n ??ng ký x?p h?ng c? s? l?u trú du l?ch v?i c? quan nhà n??c có th?m quy?n. Khách s?n, bi?t th? du l?ch, c?n h? du l?ch, tàu th?y l?u trú du l?ch ???c x?p h?ng theo tiêu chu?n qu?c gia v? x?p h?ng c? s? l?u trú du l?ch. Khi có s? thay ??i v? c? s? v?t ch?t k? thu?t, d?ch v?, d?ch v? thì t? ch?c, cá nhân kinh doanh c? s? l?u trú du l?ch ?? ngh? c? quan nhà n??c có th?m quy?n th?m ??nh l?i ?? công nh?n h?ng c? s? l?u trú du l?ch.
?? không t?o thêm gánh n?ng cho doanh nghi?p và khách du l?ch, ngoài v?n ?i?u l? do ngân sách nhà n??c c?p và ngu?n tài tr?, ?óng góp t? nguy?n, h?p pháp c?a doanh nghi?p, t? ch?c, cá nhân trong và ngoài n??c;lu?t còn cho phép b? sung ngu?nQu? h? tr? phát tri?n du l?ch t? ngân sách nhà n??c b? sung h?ng n?m m?t ph?n trích t? ngu?n thu phí tham quan, phí c?p th? th?c và các gi?y t? có liên quan ??n xu?t nh?p c?nh Vi?t Nam cho ng??i n??c ngoài.So v?i Lu?t Du l?ch n?m 2005, ?i?u ki?n hành ngh? c?a h??ng d?n viên du l?ch ???c quy ??nh ? Lu?t Du l?ch 2017 ch?t ch? h?n nh?ng v?n ??m b?o tính linh ho?t. ?i?u ki?n trình ?? chuyên môn, nghi?p v? c?a h??ng d?n viên ???c ?i?u ch?nh ?? phù h?p v?i nhu c?u.Theo ?ó, HDV n?i ??a t?t nghi?p trung c?p tr? lên chuyên ngành h??ng d?n du l?ch, HDV qu?c t?t?t nghi?p cao ??ng tr? lên chuyên ngành h??ng d?n du l?ch. Riêng ??i v?i HDV t?i ?i?m ph?i ??t yêu c?u ki?m tra nghi?p v? h??ng d?n du l?ch t?i ?i?m do c? quan chuyên môn v? du l?ch c?p t?nh t? ch?c.
Lu?t Du l?ch 2017 có hi?u l?c thi hành t? ngày 1-1-2018.
 

L? Trinh
 

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website