黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > Vi?t Nam ??t n??c con ng??i

MI?N T?Y MùA H?I NG?T LàNH

Trái cây mi?n Tây mùa nào c?ng có, tuy nhiên, t? tháng 6 tr? ?i, mi?n Tây b??c vào mùa thu ho?ch chính - mùa h?i ng?t lành c?a cây trái tràn tr? s?c s?ng.Th?i ?i?m t? tháng 6 ??n tháng 8, khách du l?ch c? xuôi v? mi?n Tây là s? b?t g?p b?c tranh mùa sai qu? v?i trái chín tr?u cành v?a sum xuê v?a nhi?u ch?ng lo?i, t? v??n nhà ??n các khu ch? n?i.


 
Nh?c ??n mi?n Tây, ng??i ta ngh? ngay ??n vùng ??t c?a màu xanh ??y s?c s?ng, n?i có nh?ng con sông ch?y n?ng phù sa, nh?ng mi?t v??n trái chín m?ng. Có th? nói, ch?a n?i ?âu trên m?nh ??t hình ch? S l?i ???c m? thiên nhiên ?u ái nhi?u nh? sông n??c mi?n Tây .M?n khách quanh n?m, nh?ng hè ??n chính là th?i ?i?m trái cây mi?n Tây vào h?i. T?m r?i xa ch?n th? thành trong nh?ng ngày hè oi ?,mái chèo c?a cô gái mi?n quê duyên dáng trong chi?c áo bà ba ??a du khách v? v?i mi?t v??n, t?n h??ng làn gió mát d?u và chìm ??m trong v? ng?t lành c?a cây trái. Nh?ng v??n chôm chôm vào mùa ?? r?c, màu vàng ??m c?a quýt, chút tim tím c?a m?ng c?t... r?i còn b??i n?m roi, vú s?a Lò Rèn, d?a sáp C?u Kè, xoài cát Hòa L?c, mít ru?t ?? C?n Th?, cam sành, nhãn… m?i lo?i trái cây ??u g?n li?n v?i n?i s?n sinh ra chúng.
 

V? Ti?n Giang, b?n s? t?n m?t ch?ng ki?n nh?ng v??n xoài cát Hòa L?c chín vàng ??m c? m?t vùng, vú s?a Lò Rèn tr? danh v?ich?t s?a tr?ng ??c tr?ng, v? c?ng bóng, v? ng?t thanh mà không n?i nào so sánh ???c. Ghé Cái M?n (B?n Tre) thì không th? nào b? qua “s?u giêng” Cái M?n v? m?ng, c?m dày, h?t lép hay nh?ng v??n b??i da xanh ?n hoài không chán. Không thua gì b??i da xanh Cái M?n, b??i n?m roi (V?nh Long)h?p d?n v?i qu? tròn l?n, c?ng m?ng.
Gi?a mi?n sông n??c, còn gì thích thú h?n khi ??ng d??i nh?ng tán cây chi chít qu?, t? tay hái qu? chín còn th?m mùi nh?a; th??ng th?c v? ng?t thanh c?a vú s?a, v? béo th?m c?a s?u riêng hay chút chua pha ng?t d?u c?a b??i...!Qu? nào qu? n?y c? hè ??n là l?i “r?c r?ch” chuy?n mình, h??ng th?m lan kh?p v??n xanh. Gi?a mi?n quê thanh bình; v?a nhâm nhi th?c qu? chín cây, nh?p ly trà th?m v?a nghe ??n ca tài t? thì không gì thú v? b?ng! Hay trong cái gió hiu hiu mát d?u trong lành, b?n còn có th? n?m ?ung ??a trên chi?c võng m?c trong v??n, ?? m?t l?n n?a s?ng l?i không khí Nam B? hào s?ng và bình d?…
 
Sau khi ?ã ghé qua nh?ng mi?t v??n xanh mát, tham quan ch? n?i là cái k?t tr?n v?n cho hành trình t?n h??ng h??ng s?c mi?n Tây mùa trái chín. T? ch? n?i Ngã B?y (H?u Giang), ch? n?i Ngã N?m (Sóc Tr?ng) ??n ch? n?i Cái R?ng (C?n Th?), ch? n?i Cái Bè (Ti?n Giang), ch? n?i Long Xuyên (An Giang)….ghe thuy?n xuôi ng??c, neo ??u l?ng l?. Ch? c?n nhìn lên cây b?o hay th?y trên ghe ??y trái gì là bi?t ngaylo?i ?ó ?ang vào mùa. Giá các lo?i qu?thì vô cùng… “bình dân” và luôn khuy?n mãi kèm theo n? c??i hào s?ng, chân ch?t c?a ch? hàng hi?u khách. Hè ??n, m?t l?n v? mi?n Tây ?? c?m nh?n cái ??p, cái tình c?a m?nh ??t ph??ng Nam “n?ng gió bát ngát say lòng ng??i” …

L? Trinh

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website