黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > Tin t?c c?a tr??ng

Ngày h?i t? v?n xét tuy?n ??i h?c, cao ??ng 2019 t?i TP.HCM

Ngày 21-7-2019, V? Giáo d?c ??i h?c (B? Giáo d?c và ?ào t?o) ph?i h?p v?i T?ng c?c Giáo d?c ngh? nghi?p (B? Lao ??ng th??ng binh và Xã H?i) và Báo Tu?i Tr? t? ch?c Ngày h?i t? v?n xét tuy?n ??i h?c, cao ??ng 2019 t?i Tr??ng ?H Bách Khoa (s? 268 Lý Th??ng Ki?t, Qu?n 10, TP.HCM).

T?i ngày h?i, cán b? V? Giáo d?c ??i h?c (B? Giáo d?c – ?ào t?o) gi?i ?áp m?i th?c m?c v? xét tuy?n, ?i?u ch?nh nguy?n v?ng ?? t?ng c? h?i trúng tuy?n; cán b? T?ng c?c Giáo d?c ngh? nghi?p (B? Lao ??ng th??ng binh và Xã h?i) thông tin v? nh?ng ngành ngh? thu hút lao ??ng nh?ng n?m t?i. 
Ngoài ra, g?n 100 tr??ng ??i h?c, cao ??ng, trung c?p, tr??ng ngh?, trung tâm t? v?n du h?c t? v?n tr?c ti?p cho thí sinh v? ph??ng th?c xét tuy?n, h?c phí, ?ào t?o, vi?c làm, h?c b?ng, du h?c...
Bên c?nh ?ó, ban t? ch?c b? trí hai khu v?c t? v?n chuyên sâu theo nhóm ngành ngh? g?m: 

Nhóm ngành khoa h?c xã h?i, ngo?i ng?, s? ph?m, lu?t, y d??c, kinh t?, tài chính, ngân hàng, ngo?i th??ng, k? toán – ki?m toán, marketing, qu?n tr? kinh doanh…
1.   Ông Nguy?n M?nh Hùng - V? Giáo d?c ??i h?c (B? Giáo d?c và ?ào t?o)
2.   Ông ?? V?n Giang - T?ng c?c Giáo d?c ngh? nghi?p – B? Lao ??ng th??ng binh và Xã h?i
3.   TS Tr?n Th? Hoàng – ch? t?ch H?i ??ng tr??ng Tr??ng ?H Kinh t? TP.HCM
4.   TS Ph?m T?n H? - phó hi?u tr??ng Tr??ng ?H Khoa h?c xã h?i và nhân v?n (?H Qu?c gia TP.HCM)
5.   PGS.TS Nguy?n Ng?c Khôi - tr??ng phòng ?ào t?o Tr??ng ?H Y d??c TP.HCM 
6.   TS Lê Tu?n L?c - phó hi?u tr??ng Tr??ng ?H Kinh t? - lu?t (?H Qu?c gia TP.HCM) 
7.   TS ??ng Th? Ng?c Lan - phó hi?u tr??ng Tr??ng ?H Tài chính – marketing
 
Nhóm ngành khoa h?c t? nhiên, ?i?n – ?i?n t?, c? ?i?n t?, công ngh? thông tin, d?u khí, ô tô, c? khí, giao thông v?n t?i, xây d?ng, nông lâm…
1.   Bà Hoàng Thúy Nga - V? Giáo d?c ??i h?c (B? Giáo d?c và ?ào t?o)
2.   PGS.TS Hu?nh Thanh Hùng- phó hi?u tr??ng Tr??ng ?H Nông lâm TP.HCM
3.   PGS.TS ?inh ??c Anh V? – tr??ng ban ??i h?c ?H Qu?c gia TP.HCM
4.   TS Lê Th? Thanh Mai - tr??ng ban công tác sinh viên ?H Qu?c gia TP.HCM
5.   PGS.TS ?? V?n D?ng- hi?u tr??ng Tr??ng ?H S? ph?m k? thu?t TP.HCM
6.   PGS.TS Bùi Hoài Th?ng - tr??ng phòng ?ào t?o Tr??ng ?H Bách khoa (?H Qu?c gia TP.HCM)
7.   ThS Phùng Quán - tr??ng phòng thông tin – truy?n thông Tr??ng ?H Khoa h?c t? nhiên (?H Qu?c gia TP. HCM) 


Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website