黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > Vi?t Nam ??t n??c con ng??i

NHI?U HO?T ??NG ??C S?C T?I FESTIVAL DI S?N QU?NG NAM 2017

V?i ch? ?? “Qu?ng Nam- Hành trình k?t n?i di s?n”, Festival Di s?n Qu?ng Nam l?n th? 6- 2017 chính th?c khai m?c vào ?êm 9-6 t?i Qu?ng tr??ng bi?n Tam Thanh (TP Tam K?) và b? m?c vào ?êm 14-6 t?i qu?ng tr??ng sông Hoài, TP H?i An.

Tôn vinh giá tr? di s?n v?n hóa
M? r?ng v?i kho?ng 20 ?i?m tham quan nh? H?i An, M? S?n, Tam K?…, Festival Di s?n Qu?ng Nam 2017 gi?i thi?u các di s?n v?n hóa phi v?t th? ???c UNESCO vinh danh v?i ch? ?? “S?c màu di s?n v?n hóa phi v?t th? Vi?t Nam”; Tri?n lãm “Di s?n v?n hóa bi?n, ??o Vi?t Nam” và các ho?t ??ng th? thao bi?n.Liên hoan hát bài chòi các t?nh mi?n Trung và trình di?n các di s?n v?n hóa phi v?t th? ???c UNESCO vinh danh s? ???c t? ch?c t?i Qu?ng tr??ng bi?n Tam Thanhv?i s? tham gia c?a 16 t?nh, thành ph?. Nh?ng s? ki?n v?n hóa ngh? thu?t ??c s?c, k?t n?i hài hòa gi?a các di s?n v?n hóa t?nh Qu?ng Nam v?i các di s?n v?n hóa c?a c? n??c, ???c trình di?n d??i nhi?u hình th?c khác nhau nh?m chuy?n t?i ??n công chúng thông ?i?p v? b?o t?n, phát huy giá tr?di s?n v?n hóa.Phó Th? t??ng V? ??c ?am khai m?c Festival 

Festival Di s?n Qu?ng Nam 2017 v?i h?n 20 ch??ng trình quy mô l?n, di?n ra t? ngày 9 - 14/6 nh? L? h?i sâm núi Ng?c Linh t?i xã Trà Mai (huy?n Nam Trà My); khai tr??ng làng ngh? thu?t c?ng ??ng Tam Thanh; gi?i thi?u ??a ??o K? Anh, tr?ng bày “Chu?i di s?n v?n hóa tháp Ch?m các t?nh mi?n Trung”,ch??ng trình ngh? thu?t “Huy?n tho?i Apsara”; trình di?n nghi th?c d?ng cây nêu các dân t?c Vi?t Nam; di?n ?àn du l?ch mi?n Trung - Tây Nguyên; liên hoan ?m th?c qu?c t?;h?i ngh? xúc ti?n ??u t? du l?ch; h?i ch? Festival Di s?n Qu?ng Nam 2017 và khai tr??ng m?t s? tuy?n, ?i?m du l?ch m?i…


?a d?ng ho?t ??ng
M? ??u ho?t ??ng c?a festival n?m nay là “H?i thi h?p x??ng qu?c t? Vi?t Nam l?n th? 5- n?m 2017” (khai m?c ngày 7-6 t?i H?i An) v?i s? tham gia c?a 32 ?oàn h?p x??ng, trong ?ó có 24 ?oàn qu?c t?). ?ây ???c k? v?ng là “m?t ??i nh?c h?i ??y c?m h?ng c?a âm nh?c, v?n hóa và tình h?u ngh?”. Các dàn h?p x??ng s? xu?ng ph? bi?u di?n ph?c v? công chúng và du khách.
C?ng là ho?t ??ng ?i?m nh?n c?a Festival Di s?n Qu?ng Nam, “Festival t? l?a, th? c?m Vi?t Nam và th? gi?i” di?n ra t? ngày 12 ??n 13-6 t?i Làng l?a H?i An, TP H?i An có s? tham gia c?a Hi?p h?i t? l?a t? 11 n??c, Hi?p h?i t? l?a châu Á, Hi?p h?i t? l?a th? gi?i, cùng 16 làng ngh? d?t trong n??c.

L?n ??u tiên, trong khuôn kh? Festival Di s?n Qu?ng Nam s? có gi?i “L??t ván bu?m vô ??ch th? gi?i” và gi?i “?ua thuy?n bu?m Vi?t Nam m? r?ng” di?n ra t? ngày 11 ??n 14-6 t?i bi?n An Bàng (H?i An) v?i kho?ng 200 v?n ??ng viên ??n t? 30 qu?c gia tham d?.Ngoài ra, du khách c?ng s? ???c chiêm ng??ng nh?ng cánh di?u ??c ?áo b?c nh?t trong khuôn kh? “Festival Di?u qu?c t?” di?n ra t? ngày 8 ??n 11-6 t?i ph??ng C?m Nam (H?i An và bãi bi?n Tam Thanh (Tam K?). Kho?ng 90 ngh? nhân trong n??c và 28 ngh? nhân ??n t? 12 qu?c gia tham gia bi?u di?n v?i g?n 300 con di?u truy?n th?ng và hi?n ??i.
Trong th?i gian di?n ra Festival Di s?n Qu?ng Nam, du khách s? ???c mi?n phí vé tham quan các ??a ?i?m nh?: Ph? c? H?i An, Khu di tích và Du l?ch M? S?n, Khu d? tr? sinh quy?n th? gi?i Cù Lao Chàm… Ban ch? nhi?m D? án phát tri?n du l?ch sinh thái d?a vào c?ng ??ng t?i xã Tam Thanh (TP Tam K?) v?a s?p x?p h?n 100 chi?c thuy?n thúng ?ã ???c v? tranh ?? t?o nên con ???ng thuy?n thúng, k?p ph?c v? du khách nhân d?p festival.D? ki?n, trong d?p này, Qu?ng Nam s? ?ón t? 800.000 ??n 1 tri?u du khách.

L? Trinh

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website