黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > CAO ??NG NGH? DU L?CH SàI GòN - HàNH ??NG Vì M?I TR??NG

Ph??c Bình v?y g?i

T??i m?i - suy t??ng - ngh?n ngào. ?ó là nh?ng gì ??ng l?i sau chuy?n th?c t?p Ninh Thu?n - V??n qu?c gia Ph??c Bình vào trung tu?n tháng 7 v?a qua c?a dòng l?p C?HD03N01.
City tour v?i nh?ng s?n ph?m “không - hoàn - h?o”
V??t quãng ???ng 350 km v?i g?n 9 ti?ng ng?i tàu h?a t? Ga Sài Gòn ?i Ninh Thu?n, sáng hôm ?y ?ón chúng tôi không ph?i b?ng cái “n?ng nh? Rang, gió nh? Phang” v?n có mà Phan Rang - Tháp Chàm ôm l? khách ph??ng xa vào lòng b?ng b?u tr?i trong xanh sau c?n m?a, cùng gió nh? và n?ng nh?t.
Tháp Po Klong Garai là ?i?m d?ng chân ??u tiên trong ch??ng trình City tour n?a ngày t?i  Phan Rang - Tháp Chàm. T? xa xa trên ??i Tr?u, c?m tháp l?ng l?ng ??ng gi?a ??t tr?i, n?i b?t, ng?o ngh? nh? m?t ch?ng tích c?a n?n v?n hóa c? v?n còn hiên ngang thách th?c v?i th?i gian.

 
Tháp Po Klong Garai là qu?n th? tháp Ch?m ???c xây d?ng vào kho?ng cu?i th? k? th? XIII ??u th? k? th? XIV, mang tên m?t v? vua v? ??i trong huy?n s? c?a ng??i Ch?m. T??ng truy?n, tòa tháp c?ng do chính v? vua ?y d?ng nên ?? t??ng nh? thu? hàn vi c?a mình. C?m tháp màu ?? cam ánh lên r?c r? d??i b?u tr?i trong xanh, nh?ng viên g?ch tuy?t nhiên không v??ng ??ng màu rêu phong khi?n ta ph?i tr?m tr? v? k? thu?t xây d?ng c?a ng??i Ch?m x?a kia.
Tr?i qua n?m tháng, tháp Po Klong Garai v?n n?m ?ó, bí ?n, ??n ??c gi?a n?ng cháy c?t lên ti?ng hát riêng mình. Ti?ng hát nh? gió, lúc d?u nh? phiêu b?ng, lúc cu?n tràn s?c c?nh. D?c c?n và trút b? h?t nh?ng bài h?c trên l?p, tôi ??n chào ??n Tháp nh? trang gi?y tr?ng v?i mong mu?n ???c l?p ??y. Không gian ??n tháp sáng hôm ?y cho tôi c?m giác bình yên ??n l?.
R?i Tháp Po Klong Garai, chúng tôi di chuy?n ??n trang tr?i nho 15 hecta c?a bác Nguy?n V?n M?i (t?a l?c thôn Hi?p Hòa, xã Ph??c Thu?n, huy?n Ninh Ph??c) - ng???i nông dân ?â?u tiên trô?ng nho theo h???ng VietGAP va? cu?ng la? vi? “tiê?n bô?i” co? công xây d??ng th??ng hiê?u nho Ninh Thuâ?n.
Xin ???c g?i bác b?ng cái tên g?n g?i: bác Ba. Bác ?ón ti?p chúng tôi b?ng t?m lòng chân ch?t c?a ng??i nông dân v?i n? c??i ?ôn h?u luôn n? trên môi. B?t ng? nh?t chính là vi?c bác ?ã chu?n b? chu ?áo ?âu ra ?ó nào là ch? ng?i, máy chi?u, so?n th?o Power Point th?t ch?n chu ?? trình bày cho ?oàn hi?u v? ??c ?i?m sinh tr??ng c?a cây nho Ninh Thu?n c?ng nh? quy trình s?n xu?t r??u vang nho…
Chúng tôi ?ã có bu?i trò chuy?n thân tình v?i bác Ba, ???c l?ng nghe nh?ng tr?n tr? và ??c v?ng c?a bác trong ngh?. Bác th? l? trong xúc ??ng: “Ch?ng nào du l?ch n??c nhà còn nh?ng tiêu c?c nh? chèo kéo, chung chi… thì du khách s? m?t ?i không tr? l?i”.

 
 
Dâ?n chu?ng tôi ?i trên con ????ng mo?n nho? r?c s?c hoa ti gôn, trúc tím, t??ng vy ?? tham quan v???n nho; bác Ba ân c?n vào vai m?t “h??ng d?n viên” th? thi?t. ? bác, ch?t gi?n d? và lãng m?n luôn song hành. Thi tho?ng, nh?ng câu th? tha thi?t trong “Ma?u ti?m hoa sim” ho?c giai ?iê?u ca khu?c “?êm thâ?y ta la? tha?c ?ô?” l?i ???c ?i?m xuy?n thêm trong m?ch v?n c?a bác m?t cách r?t t? nhiên.

 
L?n ??n tham quan trang tr?i nho c?a bác Ba ?ã ?? l?i nhi?u ?n t??ng ??p. Nh?ng s?n ph?m “cây nhà lá v??n” nh? nho, táo, sirô nho… ???c bác Ba chiêu ?ãi mi?n phí. ?ón ti?p khách b?ng cái tình quý m?n, b?ng s? g?n g?i chân thành; có th? nói s?n ph?m du l?ch mà bác ?ã và ?ang t?o ra là có m?t không hai.
T?m bi?t bác Ba, ?oàn ti?p t?c khám phá ?i?m ??n cu?i cùng trong ch??ng trình n?a ngày City tour Phan Rang - Tháp Chàm: làng g?m Bàu Trúc.
Ninh Thu?n - mi?n ??t ng??i ta th??ng hay nói r?ng m?t n?m ch? có m?t mùa: n?ng và gió. Gió th?i rát da, n?ng cháy sém tóc. Phan Rang, cái tên ??c lên ?ã ?? s?c g?i v? mi?n khô khan gió cát. ? x? ?y, bao ??i nay hi?n di?n m?t làng g?m c?, n?i ng??i ngh? nhân nói không v?i chi?c bàn xoay…
?oàn chúng tôi có m?t t?i c? s? s?n xu?t g?m Bàu Trúc c?a ngh? nhân ?àng Xem (thu?c KP.7, th? tr?n Ph??c Dân, Ninh Ph??c) khi tr?i ?ã vào tr?a. T?i ?ây, dù là ?àn ông hay ph? n?, thì nh?ng ?ôi bàn tay v?n khéo léo, m?m m?i vu?t trên thân g?m. Ng??i th? xoay quanh chi?c bàn, m?i vòng xoay, chi?c bình d?n hi?n ra, ??n gi?n và thô m?c nh?ng ??y cu?n hút.
???c t?n m?t ch?ng ki?n các thao tác làm ra m?t s?n ph?m g?m Bàu Trúc t? ng??i ngh? nhân, tôi m?i th?y th?m thía s? dày công, ch?t chiu trong t?ng chi ti?t, th?y th?m thía ý ngh?a c?a t?ng gi?t m? hôi ng??i ngh? nhân ?? xu?ng ?? t?ng ngày góp ph?n b?o t?n làng g?m Ch?m c? nh?t ?ông Nam Á.

 
M?t cu?c ??i t? nh?ng bé gái r?i thi?u n?, r?i ?àn bà, r?i c? già Ch?m là nh?ng b??c chân xoay quanh nh?ng chi?c lu, bình c?, soi tìm bóng dáng và ý ngh?a ??i s?ng c?a mình qua n?m ??t x? s?. Th? gi?i ?y, nh?ng ??a tr? c?t ti?ng khóc chào ??i cùng ti?ng n? lách tách c?a lò nung ??t, r?i thân ph?n c?ng nh? nh?ng bình g?m kia, ch?u h?a bi?n trong lò, v?n xoay cùng th? cu?c.

 
Nh?ng s?n ph?m t? bình hoa, tháp, cho ??n t??ng ng??i... ??u mang nét thô m?c r?t riêng, m?t chút gì ?ó c?a s? không - hoàn - h?o nh?ng ch?t ch?a trong ?ó là tài hoa, là c? tâm h?n ng??i ngh? nhân mi?n n?ng gió Phan Rang. Ph?i ch?ng, nh?ng gì hoàn h?o nh?t l?i chính là nh?ng ?i?u t??ng ch?ng nh? không - hoàn - h?o?! Là nh?ng gì bình d? nh?t lay ??ng lòng ng??i mà t? bao gi? d?t nên tình yêu quê h??ng x? s?…
Ph??c Bình v?y g?i
?? l?i TP Phan Rang - Tháp Chàm sau l?ng, bu?i chi?u ?oàn ti?p t?c hành trình 65 km theo qu?c l? 27, ti?n v? V??n qu?c gia Ph??c Bình (xã Ph??c Bình, huy?n Bác Ái, t?nh Ninh Thu?n) - ?i?m ??n còn khá m?i m? và l? l?m v?i dân du l?ch.

 
Nh?c ??n Ninh Thu?n, ng??i ta ngh? ngay ??n vùng ??t c?a n?ng, c?a gió, c?a bi?n, c?a nh?ng bãi cát vàng và nh?ng ??n tháp Ch?m c? kính… Nh?ng ít ai bi?t ???c Ninh Thu?n còn có Ph??c Bình - v??n qu?c gia v?i ??a hình là ph?n cu?i c?a dãy Tr??ng S?n Nam, ch? y?u là núi cao và núi trung bình. N?i ?ây còn là khu v?c sinh s?ng c?a m?t s? c?ng ??ng dân t?c ít ng??i nh? Raglay, Churu…  Ban ngày h? vào r?ng, lên n??ng r?y, ?êm ??n thì quây qu?n bên b?p l?a trong không gian t?nh l?ng, bên ché r??u c?n mênh mang, bên cây ?àn Chapi tình t?…
???ng lên Ph??c Bình quanh co, ngo?n ngoèo, u?n l??n v?i nh?ng ? voi hay rãnh n??c sâu do c?n m?a l?n t?o thành. ?ây th?t s? là m?t th? thách v?i các bác tài. Hai bên ???ng là nh?ng cánh r?ng nguyên sinh v?i nhi?u cây g? l?n quý hi?m tr?i dài theo các dãy núi trùng ?i?p nh? b?t t?n m?t màu xanh.
V?i di?n tích t? nhiên 19.814 hecta, n?m ? ?? cao t? 300 - 2.000 mét so v?i m?t n??c bi?n; trong qu?n th? thiên nhiên k? thú c?a mình, v??n qu?c gia Ph??c Bình ?ã ??nh h??ng m?t s? tuy?n du l?ch cho du khách: Tuy?n du l?ch ?i b? dã ngo?i su?i ?a Nhông - thác ?á Bàn - thác Ba T?ng dài 11 km trong vòng m?t ngày. D?c tuy?n, du khách s? men theo các dòng su?i, tìm hi?u nhi?u cây thu?c quý, ??c bi?t là m?t nhân, cao khai…  Tuy?n th? bè trên sông Cái c? ly 10 km dành riêng cho nh?ng du khách ?a m?o hi?m.

 
?oàn chúng tôi ???c anh Nguy?n Trung Chi?n, cán b? phòng phát tri?n Du l?ch - Trung tâm giáo d?c và d?ch v? môi tr??ng r?ng v??n qu?c gia Ph??c Bình, ti?p ?ón thân tình. Anh d?n ?oàn tham quan khu v?c nuôi bò tót lai v?i trên 10 cá th?.
Anh Nguy?n Công Vân, Giám ??c v??n qu?c gia Ph??c Bình, chia s?:“Nh?ng n?m tr??c, bò tót ??c th??ng xuyên xu?t hi?n, nh?p vào ?àn bò nhà c?a nông dân và ki?m ?n chung trên cánh ??ng c? ven r?ng thu?c vùng ??m v??n qu?c gia Ph??c Bình, khi?n bò nhà sinh ra nh?ng chú bò nghi là bò tót lai. Qua giám ??nh ADN và nhi?m s?c th?, b??c ??u xác ??nh ?ây chính xác là bò lai F1 gi?a bò tót và bò nhà”. Bò tót lai th? tinh nhân t?o thì trên th? gi?i có nhi?u, còn ??i v?i nh?ng con bò tót lai Ph??c Bình, theo thông tin khoa h?c thì ?ây là ?àn bò tót lai t? nhiên ??u tiên trên th? gi?i. Chúng tôi l?ng ng??i ng?m nhìn các cá th? bò tót lai hung d?ng, nh? ?? thâu vào tâm trí kho?nh kh?c có m?t không hai trong ??i…

 
Gi?a ??i ngàn Ph??c Bình, chúng tôi nhìn th?y nh?ng n? c??i, nh?ng ánh m?t t??i vui, tràn ??y hi v?ng. V?i nh?ng nhà nghiên c?u và làm du l?ch nh? anh Nguy?n Công Vân, anh Nguy?n Trung Chi?n… h? vui vì ?ã phát hi?n, b?o v? thêm loài gen quý v? ??ng v?t hoang dã. H? yên tâm h?n khi m?t ngày không xa, nh?ng cánh r?ng ??i ngàn, xa h?n n?a là ??ng b?ng s? xu?t hi?n nh?ng ?àn bò tót lai th? h? F1, F2. ??i v?i nh?ng ng??i dân b?n ??a n?i ?ây, h? càng vui và hi v?ng nh?ng ?àn bò nhà s? tr? thành nh?ng chú bò lai th??ng ph?m F2, F3 ?em l?i giá tr? kinh t? cao.
Du l?ch c?ng ??ng - t?i sao không?
?êm giao l?u “Âm vang núi r?ng” v?i c?ng ??ng ng??i Raglay và Churu t?i hôm ?y ?ã ghi d?u ?n cho chuy?n ?i th?c t?p c?a l?p Cao ??ng h??ng d?n 03N01. M?t ?êm giao l?u ?m áp tình ng??i, tình ??ng bào, tình dân t?c.
Nng??i Raglay và ng??i Churu hi?n hòa, ?ôn h?u. H? ch?i ?àn Chapi, ?ánh mã la, th?i khèn m?ng ng??i m?i ??n.

 
Ti?ng c?ng chiêng, ché r??u c?n cùng âm nh?c hòa chung vào nh?p th? c?a núi r?ng, c?a lòng ng??i l? khách t?o nên nh?ng âm vang sâu s?c.
Có th? th?y, nh?ng ho?t ??ng giao l?u nh? th? này giúp ng??i dân ??a ph??ng c?i thi?n thu nh?p, là m?t m?c xích trong h??ng du l?ch sinh thái k?t h?p v?n hóa Raglai b?n ??a, phát tri?n ??i s?ng c?ng ??ng c?a v??n qu?c gia Ph??c Bình, trên quan ?i?m chia s? l?i ích cùng ng??i dân vùng ??m ?? th?c hi?n hi?u qu? m?c tiêu b?o t?n và phát tri?n b?n v?ng tài nguyên môi tr??ng.
?êm giao l?u khép l?i trong d? âm c?a l?i ca, c?a ti?ng ?àn Chapi:
“…? n?i ?y h? ?ã s?ng cu?c s?ng yên bình
Ai nghèo c?ng có cây ?àn Chapi
Khi rung lên vài s?i dây ?àn ?ã ?ong ??y h?n ng??i Raglay…”

 
T?m bi?t Ninh Thu?n, t?m bi?t Ph??c Bình! Chúng tôi mang v? t?m lòng c?a ng??i tr?ng nho Ba M?i, mang v? ni?m t? hào tài hoa c?a ng??i con Bàu Trúc, mang v? hình ?nh nh?ng th? h? ?ang tr?n tr? v? du l?ch n??c nhà, mang v? n? c??i b?n l?n c?a em bé Churu, mang v? h??ng v? “chu?i cô ??n” trong món g?i Ph??c Bình…
Du l?ch, còn gì khác ngoài s? tr?i nghi?m và chiêm nghi?m. Qua ?ó m?i cá nhân tìm th?y chính mình, tìm ra cho riêng mình m?t h??ng ?i, m?t hoài bão.
Ph??c Bình, h?n ngày tr? l?i!
Bài c?m nh?n sau chuy?n ?i c?a sinh viên H?ng Th?m - L?p C?HD03N1
Tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
Thep Ng??i lao ??ng

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website