黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > S? ki?n

R?n ràng vui t?t Trung thu t?i Tam Bình - V?nh Long

Vui t?t – ?ón tr?ng, ?êm “H?i tr?ng r?m 2017” do tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn và th?y cô tr??ng Ti?u h?c T??ng L?c B & THCS Loan M?, xã T??ng L?c, huy?n Tam Bình, V?nh Long cùng ph?i h?p t? ch?c v?i bi?t bao ?i?u lý thú và b? ích.
???c di?n ra vào ngày 03/10/2017, t?p th? Th?y Cô & các b?n sinh viên tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn ?ã kh?i hành xu?t phát t? TPHCM ??n Huy?n Tam Bình, t?nh V?nh Long ?? trao h?n 500 ph?n quà trung thu cho các em nh? có hoàn c?nh khó kh?n t?i tr??ng Ti?u h?c T??ng L?c B và tr??ng THCS Loan M?.  Không ch? là nh?ng món quà ?ón tr?ng vui t?t, các em còn ???c t? ch?c tham gia các ho?t ??ng trò ch?i dân gian h?p d?n
 
??n tham d? “?êm h?i tr?ng r?m” ???c t? ch?c t?i tr??ng Ti?u h?c T??ng L?c B có s? tham gia c?a:
- Bà Tr?n Th? Kim Ph??ng -  Hi?u tr??ng tr??ng Ti?u h?c T??ng L?c B
- Bà H? Th? Tám Em - Phó Hi?u tr??ng tr??ng Ti?u h?c T??ng L?c B
- Bà Ngô Th? Qu?nh Xuân - Hi?u tr??ng tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
- Ông Phan B?u Toàn - Phó Hi?u tr??ng th??ng tr?c tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
Cùng các Th?y/Cô trong BCH Công ?oàn tr??ng Ti?u h?c T??ng L?c B, các Th?y/Cô công tác t?i các phòng, khoa, trung tâm & các anh ch? sinh viên c?a 2 khoa Khách s?n nhà hàng và khoa L? hành tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
 
?? chào ?ón “?êm h?i tr?ng r?m”, các b?n h?c sinh và các b?n sinh viên ?ã t?p luy?n nhi?u ti?t m?c v?n ngh? ??c s?c ?? chào m?ng ?êm h?i, nh?ng ti?t m?c v?n ngh? ?ã góp ph?n cho ?êm h?i tr?ng r?m r?n ràng không khí, mang l?i cho các em nh? nhi?u ti?ng c??i. ?êm h?i tr?ng r?m ?ã ?em ??n cho t?t c? các em thi?u nhi ni?m vui, s? ph?n kh?i, giúp các em hi?u thêm v? ý ngh?a c?a ngày t?t trung thu ? Vi?t Nam. Sau không khí vui v? cùng v?i nh?ng trò ch?i dân gian lý thú. ?êm h?i tr?ng r?m n?m 2017 c?a tr??ng Ti?u h?c h?c T??ng L?c B  ?ã thành công t?t ??p.
 


Khi ?oàn ?ã ??n H. Tam Bình - V?nh LongSo?n nh?ng túi quà trung thu dành cho các em nh?


Tham gia trò ch?i dân gian h?p d?nVà không th? thi?u tô tranh cát, tô t??ng s?c màuN? c??i còn mãiHáo h?c ch? ??i Chú Cu?i và ch? H?ng ghé ?ây ch?iVà ?ã xu?t hi?n cùng các em nh?M?i ti?t m?c là m?i s? b?t ng? ??i v?i các b?n thi?u nhiCùng nh?n quà trung thu t? tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn?ón nh?n "Ghi nh?n t?m lòng vàng" t? tr??ng Ti?u h?c T??ng L?c BGiao l?u v?n ngh? cùng các b?n h?c sinh t?i tr??ng THCS Loan M? - Tam Bình - V?nh LongK?t thúc ch??ng trình ?? l?i nh?ng k? ni?m ??p, h?n g?p l?i ?êm h?i tr?ng r?m 2018
 

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website