黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > H?i th?o chuyên ??

SINH VIêN DU L?CH SàI GòN HàO H?NG KH?I ??NG CU?C THI “H??NG D?N VIêN TRI?N V?NG 2019”

Sáng ngày 07/09/2019 ?ã di?n ra vòng S? kh?o cu?c thi “H??ng d?n viên tri?n v?ng 2019” do khoa L? hành tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn t? ch?c.
 
Cu?c thi là sân ch?i chuyên ngành ??y b? ích dành cho các b?n sinh viên ngành H??ng d?n du l?ch và Qu?n tr? l? hành. M?c ?ích giúp các b?n rèn luy?n k? n?ng thuy?t trình và ho?t náo trong du l?ch; Trau d?i ki?n th?c c? b?n và chuyên ngành; Th? hi?n s? t? tin, n?ng ??ng và b?n l?nh. ??ng th?i h??ng ?ng H?i thi "H??ng d?n viên du l?ch gi?i TPHCM m? r?ng 2019" do S? Du l?ch TP.HCM t? ch?c vào tháng 10/ 2019.
Ban giám kh?o c?a cu?c thi bao g?m:
 
  • ThS. Phan B?u Toàn – Phó hi?u tr??ng th??ng tr?c tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
  • Th?y Nguy?n H?u Công – Tr??ng phòng T? v?n tuy?n sinh tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
  • Th?y Nguy?n H?u Chánh – Gi?ng viên khoa L? hành tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
  • Cô Nguy?n Bình Ph??ng Bna – Tr? lý tr??ng khoa, khoa L? hành tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
  • Cùng các Quý Th?y/Cô ??n t? các phòng/khoa tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
Khai m?c cu?c thi ThS. Phan B?u Toàn – Phó hi?u tr??ng th??ng tr?c tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn chia s? “Cu?c thi nh?m mang l?i m?t sân ch?i trí tu?, giúp sinh viên n?m ???c nh?ng ki?n th?c c? b?n và hi?u sâu h?n v? ngh? h??ng d?n, t? ?ó ??nh h??ng ???c t??ng lai ngh? nghi?p c?a mình. Chúc cho t?t c? các b?n có m?t cu?c thi th?t thành công t?t ??p”.

T?i vòng S? kh?o các thí sinh tr?i qua hai vòng thi: Vòng tr?c nghi?m v?i 80 câu h?i và vòng t? lu?n v?i 2 câu h?i ??n t? Ban t? ch?c. N?i dung bài thi bao g?m ki?n th?c chung v? l?ch s?, ??a lý, kinh t? - v?n hóa - xã h?i, tôn giáo, l? h?i… và ki?n th?c chuyên ngành v? tuy?n, ?i?m du l?ch và nghi?p v? h??ng d?n du l?ch.

K?t qu? c?a vòng S? kh?o s? ???c công b? chính th?c trên website c?a tr??ng C?N Du L?ch Sài Gòn và Fanpage.

M?t s? hình ?nh cu?c thi:
 
ThS. Phan B?u Toàn - Phó hi?u tr??ng th??ng th?c tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn phát bi?u khai m?c cu?c thi 
 


Các thí sinh ch?m chú làm bài thi trong vòng S? kh?o "H??ng d?n viên tri?n v?ng 2019"
 
Hà Sâm

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website