黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > Th?ng tin tuy?n sinh

S?i n?i ngày h?i T? v?n tuy?n sinh - H??ng nghi?p 2019

Ngày h?i t? v?n tuy?n sinh – h??ng nghi?p 2019 ???c di?n ra t?i ??i h?c Bách Khoa (?H Qu?c gia TP.HCM) vào ngày 20-1, do báo Tu?i Tr?, V? Giáo d?c ?H (B? GD-?T), T?ng c?c Giáo d?c ngh? nghi?p (B? L?-TB&XH) t? ch?c.

?ón nh?n nhi?u th?c m?c c?a ph? huynh & thí sinh
T? sáng s?m, thí sinh ?ã có m?t t?i gian t? v?n c?a tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn. Các b?n ?ã g?p g? và trao ??i tr?c ti?p v?i chuyên viên t? v?n ?? tìm hi?u chuyên sâu v? ngành ngh? mình yêu thích, g?p g? gi?ng viên tr??ng mà mình quan tâm, bên c?nh ?ó ???c cung c?p ??y ?? thông tin tuy?n sinh 2019 và tr?c ti?p tham gia các ho?t ??ng trò ch?i sôi n?i.

Gian hàng t? v?n thu hút ?ông ??o ph? huynh và thí sinh
Phân vân trong vi?c l?a ch?n ngành ngh? là ?i?u mà ph?n ?ông thí sinh m?c ph?i. Th?u hi?u tâm lý ?y, tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn ?ã g? r?i b?ng cách cùng thí sinh tìm hi?u rõ b?n thân th?t s? yêu thích công vi?c gì, và có s?n sàng l?a ch?n khi g?p nh?ng khó kh?n, c? h?i, thách th?c c?a ngh? trong t??ng lai. Không ch? thí sinh ??n v?i ngày h?i, gian t? v?n còn ?ón ti?p nhi?u ph? huynh ??n tham gia. Bên c?nh ho?t ??ng t? v?n, thí sinh khi ??n v?i gian hàng ?ã có d?p làm bánh ph?c linh ngày T?t, pha ch? và th??ng th?c món n??c u?ng cacao d?a, ch?i trò ch?i ?? vui có th??ng ??y h?p d?n

Thêm ph??ng th?c tuy?n sinh – t?ng c? h?i cho thí sinh
N?m 2019, tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn có 2 ph??ng th?c tuy?n sinh dành cho thí sinh l?a ch?n
Ph??ng th?c 1:
- ?i?m t?ng k?t trung bình h?c b? n?m l?p 12
- ??t k? thi t?t nghi?p THPT
Ph??ng th?c 2:
- T?ng ?i?m thi THPT 03 môn: Toán, V?n, Anh ho?c V?n, S?, ??a
- ??t k? thi t?t nghi?p THPT
Ngành ?ào t?o: B?c Cao ??ng (2,5 n?m): Qu?n tr? Khách s?n - Qu?n tr? L? hành - H??ng d?n Du l?ch. B?c Trung c?p (1,5 n?m): Qu?n tr? Khách s?n - K? thu?t ch? bi?n món ?n.
??c bi?t Xét tuy?n Online - Có ngay k?t qu? t?i: tuyensinh.dulichsaigon.edu.vn

 


Ngày h?i t? v?n tuy?n sinh - H??ng nghi?p 2019
 
 

Thí sinh quan tâm ??n tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn ngay t? sáng s?m

Cùng th??ng th?c món th?c u?ng cacao d?a 

Tham gia trò ch?i ?? vui nh?n quà t?ng h?p d?n


Ph? huynh quan tâm ??n ph??ng th?c xét tuy?n c?a tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn

Cùng ??u b?p Tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn làm bánh ph?c linhTr?i nghi?m làm bánh cùng ??u b?p Du l?ch Sài Gòn
?nh: ?inh Duy - Minh Quân
Phòng TVTS&TT

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website