黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > Th?ng tin tuy?n sinh

S?i n?i vòng s? kh?o cu?c thi "Sinh viên tri?n v?ng - Nhan viên chào bán tour 2019"

Ngày 28/6, Khoa L? hành – tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn t? ch?c cu?c thi “Sinh viên tri?n v?ng – Nhân viên chào bán tour 2019”. Cu?c thi tr?i qua 2 vòng: Vòng s? kh?o và vòng chung k?t. Vòng s? kh?o ???c di?n ra v?i s? tham gia c?a 27 thí sinh.

Ban giám kh?o c?a cu?c thi bao g?m:
V? phía Nhà tr??ng:
-     ThS. Nguy?n Tr?ng Hoàng – Phó hi?u tr??ng ph? trách ?ào t?o tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
-     Th?y Nguy?n H?u Công – Tr??ng phòng T? v?n tuy?n sinh & truy?n thông

V? phía Doanh nghi?p:
-     Cô Ph?m Kim Loan – Phó giám ??c th? tr??ng Du l?ch n?i ??a công ty c? ph?n d?ch v? du l?ch B?n Thành
-     Cô L? C?m Th?o – Giám sát kinh doanh kh?i du l?ch n??c ngoài Công ty TNHH M?t thành viên d?ch v? L? hành Saigontourist
-     Ông Nguy?n Thanh H?i – Tr? lý Giám ??c công ty c? ph?n L? hành Fiditour
-     Ông Lê Hoà Hi?p – Giám ??c công ty TNHH D?ch v? du l?ch Hi Travel
-     Ông Nguy?n Giang Nam – Phó Giám ??c công ty Du l?ch S?c Vi?t 
-     Ông Nguy?n Minh Ti?n – Giám ??c b? ph?n kinh doanh khách ?oàn Công ty HIS Sông Hàn
-     Ông Nguy?n V?n Quy?n – Giám ??c công ty d?ch v? Du l?ch và s? ki?n Jetplus

?i?u mong mu?n c?a các b?n sinh viên sau khi ra tr??ng luôn là có m?t b??c ??m v?ng vàng h?n trong s? nghi?p. Vì v?y, Ban Giám hi?u, Khoa L? hành c?a tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn ?ã t? ch?c cho các b?n sinh viên m?t sân ch?i, m?t cu?c thi, ?? h?c t?p, trao d?i k? n?ng sales tour, ?? t?t c? các b?n có th? hi?u rõ h?n v? công vi?c c?a m?t nhân viên sales th?c th?, giúp cho các b?n hình dung, ??nh h??ng cho mình con ???ng rõ nét cho t??ng lai, ??c bi?t h?n v?i nh?ng b?n nào mu?n tr? thành m?t nhân viên sales tour ??y kinh nghi?m và b?n l?nh.
 
Thí sinh th? hi?n ph?n thi c?a mình qua hình th?c chào bán tour tr?c ti?p dành cho khách l?. Thí sinh t? ch?n m?t ch??ng trình tour trong s? nh?ng tour ???c ban t? ch?c cung c?p ng?n nh?t là 2 ngày 1 ?êm, dài nh?t là 4 ngày 3 ?êm. Thí sinh ???c quy?n ch?n ch??ng trình du l?ch c?a các công ty do Ban t? ch?c quy ??nh g?m có: Sài Gòn tourist, B?n Thành tourist,Fidi tourist, Global holiday, Du l?ch Thanh Niên, Du l?ch Hòa Bình.Thí sinh th?c hi?n bài thi v?i khách là m?t ??i di?n doanh nghi?p – thành viên Ban Giám kh?o, khách s? h?i m?t câu v? ki?n th?c ?i?m du l?ch v?i th?i gian t?i ?a c?a m?i thí sinh là 10 phút trên sân kh?u
 
K?t qu? c?a các b?n thí sinh, trong vòng s? kh?o, s? ???c công b? chính th?c trên website c?a tr??ng C?N Du L?ch Sài Gòn và fanpage. H?n g?p l?i t?i vòng chung k?t c?a cu?c thi BEST TOUR SELLER 2019 ???c di?n ra vào ngày 31/8.


 
 
Phòng TVTS&TT

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website