黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > CAO ??NG NGH? DU L?CH SàI GòN - HàNH ??NG Vì M?I TR??NG

Tác ??ng lan t?a t? khóa t?p hu?n v? Du l?ch có trách nhi?m

Sau khi tham d? Khóa t?p hu?n ?ào t?o viên v? Du l?ch có trách nhi?m trong tháng 4/2014 t?i Hà N?i, nhi?u ?ào t?o viên ?ã có nh?ng ho?t ??ng tri?n khai c? th? t?i c? s? ?ào t?o c?a mình.

Trong hai ngày 18 - 19/4/2014, t?i Hà N?i, Ch??ng trình phát tri?n n?ng l?c Du l?ch có trách nhi?m v?i môi tr??ng và xã h?i do Liên minh Châu Âu tài tr? (g?i t?t là D? án EU) ?ã t? ch?c cho 33 ?ào t?o viên ??u tiên. M?c ?ích c?a Khóa t?p hu?n là nh?m ?ào t?o m?t ??i ng? ?ào t?o viên nòng c?t ?? tri?n khai các H?i th?o chuyên ?? nâng cao nh?n th?c v? “”.

Th?y Phan B?u Toàn, Phó Hi?u tr??ng th??ng tr?c tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn, ???c xem là ?ào t?o viên ??u tiên tri?n khai các ho?t ??ng ph? bi?n Du l?ch có trách nhi?m ngay sau khi Khóa t?p hu?n k?t thúc. Ngày 25/4/2014, nhà tr??ng ?ã ph?i h?p v?i Phòng V?n hóa - Th? thao huy?n Phú Quý, t?nh Bình Thu?n t? ch?c m?t l?p h?c mi?n phí v?i ch? ??: “Nâng cao nh?n th?c và th?c hành k? n?ng Du l?ch có trách nhi?m” cho 50 cán b? huy?n, xã c?a huy?n ??o.
Th?y Toàn chia s?: “Các l?p h?c mi?n phí nh? th? này ???c tr??ng t? ch?c hàng n?m nh?ng ch? y?u t?p trung vào gi?ng d?y v? Du l?ch c?ng ??ng. Nh?ng n?m nay, sau khi ???c tham gia Khóa t?p hu?n ?ào t?o viên v? Du l?ch có trách nhi?m do D? án EU t? ch?c, chúng tôi nh?n th?y s? c?n thi?t ph?i thay ??i n?i dung ?? tuyên truy?n v? Du l?ch có trách nhi?m ? huy?n ??o này”.
Theo ki?n ngh? c?a th?y Toàn, Ban giám hi?u nhà tr??ng ?ã ??ng ý l?ng ghép n?i dung Du l?ch có trách nhi?m vào ch??ng trình gi?ng d?y. Cu?i tháng 5/2014, tr??ng s? ph?i h?p v?i D? án EU t? ch?c khóa t?p hu?n v?i n?i dung “Th?c hành t?t du l?ch có trách nhi?m t?i khu D? tr? sinh quy?n C?n Gi?, Tp. H? Chí Minh”.
M?t h??ng ti?p c?n khác ???c cô Hà Th? Thu Lan, Tr??ng khoa Qu?n tr? kinh doanh Du l?ch tr??ng Cao ??ng V?n hóa Ngh? thu?t và Du l?ch Nha Trang áp d?ng ?ó là ??i tên môn h?c Du l?ch và Môi tr??ng c?a b?c Trung c?p và Cao ??ng hi?n t?i thành môn h?c Du l?ch có trách nhi?m v?i th?i l??ng gi?ng d?y kho?ng 30 ti?t h?c, chia thành n?m chuyên ?? nh? trong ch??ng trình gi?ng chính khóa c?a Khoa k? t? n?m h?c 2014 - 2015.
Theo ?ó, môn h?c Du l?ch có trách nhi?m s? do n?m gi?ng viên c?a Khoa ch?u trách nhi?m th?c hi?n; ??ng th?i, ch??ng trình gi?ng d?y và ?? c??ng chi ti?t môn h?c ???c xây d?ng theo ?úng 16 bài gi?ng trong do D? án EU cung c?p, bên c?nh ?ó còn b? sung thêm n?i dung m?i ?? phù h?p v?i th?c ti?n gi?ng d?y t?i ??n v?. D? ki?n s? có kho?ng 600 sinh viên c?a Nhà tr??ng ???c ti?p c?n môn h?c m?i này.
C?ng là m?t trong s? nh?ng ?ào t?o viên ??u tiên nhanh chóng có nh?ng k? ho?ch tri?n khai tích c?c ngay sau khi ???c công nh?n là ?ào t?o viên v? Du l?ch có trách nhi?m, ?ó là cô L??ng Ng?c Bích, Phó Tr??ng khoa Du l?ch, . C?n nói thêm r?ng tr??ng Cao ??ng Kinh t? - K? thu?t Kiên Giang là m?t trong n?m tr??ng ?ào t?o ngh? Du l?ch trong c? n??c m?i ?ây vinh d? ???c ph?c v? công tác d?y và h?c ngh? du l?ch t?i nhà tr??ng có tr? giá lên t?i 40.000 Euro.
Tr? v? t? Khóa t?p hu?n c?a D? án, cô L??ng Ng?c Bích ?ã g?i các tài li?u liên quan t?i Khóa t?p hu?n cho t?t c? các gi?ng viên c?a Khoa Du l?ch tham kh?o. Bên c?nh ?ó, m?t H?i th?o chuyên môn v?i ch? ?? “L?ng ghép n?i dung Du l?ch có trách nhi?m vào các ch??ng trình chi ti?t h?c ph?n ngành H??ng d?n Du l?ch; L? tân Khách s?n; Qu?n tr? Khách s?n” c?ng ?ã ???c t? ch?c. Không ch? các gi?ng viên trong khoa mà các sinh viên c?a tr??ng c?ng ???c tham d? các l?p t?p hu?n nh?m nâng cao nh?n th?c v? Du l?ch có trách nhi?m.
Ngoài các ??n v? k? trên, còn có m?t s? các ??n v? khác c?ng ?ã có nh?ng ho?t ??ng c?a riêng mình nh? tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Lào Cai, Cao ??ng ngh? ?à N?ng, Cao ??ng V?n hóa - Ngh? thu?t - Du l?ch Yên Bái… Có th? th?y r?ng không ch? D? án mà các ??n vi, ??a ph??ng c?ng t? nh?n th?c và ?ánh giá ???c t?m quan tr?ng c?a Du l?ch có trách nhi?m ??i v?i s? phát tri?n trong t??ng lai c?a ngành Du l?ch nói riêng và c?a c? n?n kinh t? nói chung.

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website