黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > Vi?t Nam ??t n??c con ng??i

THIêN ???NG BI?N ??O PHú QU?C - CH?A BAO GI? C?

Phú Qu?c ch?a bao gi? là c? trong m?t nh?ng trái tim yêu xê d?ch. G?n ?ây, v? ??p hoang s? c?a hòn Móng Tay và hòn Mây Rút ?ã nhanh chóng tr? thành t? khóa trên các di?n ?àn du l?ch.
Hòn Móng Tay “cô ??n”

Hòn Móng Tay là m?t trong nh?ng ??o thu?c qu?n ??o An Th?i, huy?n Phú Qu?c, t?nh Kiên Giang. N?m khu?t so v?i ???ng v?n chuy?n hàng h?i và ít tàu bè qua l?i, c?ng ch?a b? tác ??ng nhi?u b?i con ng??i, do ?ó hòn Móng Tay Hòn còn ???c g?i là “hòn cô ??n”. ??n v?i “thiên ???ng bi?n” này, b?n s? choáng ng?p v?i khung c?nh ??p mê h?n b?i s? chuy?n ti?p m?t cách hoàn h?o trong s?c xanh c?a làn n??c. M?t n??c trong cùng có màu l?c h?t ly cocktail b?c hà mát l?nh, l?p n??c ti?p theo có màu xanh bi?n mát lành, xa h?n là màu xanh ??m th?m th?m. Bãi bi?n hình cánh cung v?i làn n??c trong và s?ch ??n ?? có th? nhìn th?y h?t nh?ng bí m?t c?a ??i d??ng, d?i cát ph?ng m?n màng tr?i dài, hàng d?a nghiêng nghiêng cùng nh?ng phi?n ?á có hình thù l? m?t… nét ??p nào d? ki?m tìm gi?a nh?p s?ng ph? th? hi?n ??i?





N?u mu?n phiêu l?u khám phá? Ch? v?i m?t chi?c kính l?n là b?n ?ã có th? “m? ra” m?t th? gi?i ??i d??ng ??y màu s?c b?i nh?ng r?n san hô và h? sinh thái phong phú n?i ?ây. B?c tranh tuy?t m? d??ng nh? ch?ng có ngôn t? nào có th? di?n t? tr?n v?n s? khi?n b?n mang mãi n?i ni?m ng?n ng? v? m?t ??i d??ng sóng n??c cùng tr?i mây r?c r?…

“L?c nh?p” ? hòn Mây Rút
Là hòn ??o xa nh?t trong s? các hòn ??o nh? thu?c qu?n ??o An Th?i, hòn Mây Rút thách th?c lòng kiên nh?n c?a nh?ng ai mu?n khám phá thiên ???ng bi?n này.N??c bi?n trong xanh nh? ng?c bích, nh?ng bãi cát tr?ng m?n màng… là ph?n th??ng x?ng ?áng cho nh?ng ai ng?i tàu h?n 50 phút t? c?ng An Th?i ?? ??n hòn Mây Rút.



Bên c?nh ??o Ng?c Phú Qu?c,hòn Mây Rút ???c xem nh? m?t viên ng?c m?i sáng l?p lánh. Ch? nhân c?a Hòn Mây Rút - bà B?y Yên (89 tu?i) cùng gia ?ình sinh s?ng t?i ?ây. Theo l?i bà k? l?i thì ??n nay ?ã ???c h?n 50 n?m k? t? lúc gia ?ình bà t? hòn Chông (huy?n Kiên L??ng) v??t bi?n ra ??o d?ng l?u, câu cá, b?t ?c, hái trái cây r?ng s?ng qua ngày. Gi? ?ây, ??n v?i hòn Mây Rút, b?n v?a có th? tr?i nghi?m nh?ng ho?t ??ng thú v? nh? hái d?a, ?ào khoai, t?m bi?n, ng?m san hô, b?t nhím bi?n... v?a th??ng th?c nh?ng b?a ?n dân dã c?a gia ?ình bà B?y Yên. Khi ?ã ??p ??y tròn v? bi?n ??o, b?n có th? th? mình ?ong ??a trên chi?c võng ???c m?c d??i nh?ng tán d?a,l?ng nghe ti?ng sóng v?, r?i “làm” m?t gi?c m?ng vô ?u, vô lo…


Không ch? ???c ti?p ?ón n?ng nhi?t, mà v?i nh?ng ?i?u nguyên s?, bình d? t?i hòn Mây Rút, b?n nh? tìm th?y s? an yên, t?nh l?ng trong tâm h?n, th? mu?n phi?n vào sóng n??c mênh mông. Quên nh?ng phi?n não ?i, b?i nh?ng câu chuy?n xanh ngát xanh c?a hòn ??o này s? khi?n tim b?n “l?c nh?p”…

L? Trinh

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website