黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > CAO ??NG NGH? DU L?CH SàI GòN - HàNH ??NG Vì M?I TR??NG

T?NH ?OàN QU?NG NAM ??A TIN V? HàNH TRìNH ??P XE B?O V? M?I TR??NG DU L?CH BI?N ??O N?M 2016

(QNO) - T?nh ?oàn v?a ph?i h?p v?i Tr??ng Cao ??ng Ngh? du l?ch Sài Gòn t? ch?c hành trình ??p xe b?o v? môi tr??ng du l?ch bi?n ??o n?m 2016 trên tuy?n ???ng ven bi?n ?i qua th? xã ?i?n Bàn và TP.H?i An.

Hành trình ??p xe b?o v? m?i tr??ng du l?ch bi?n ??o n?m 2016 c?a sinh viên ??n t? Tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn. ?nh: THàNH ??T
Hành trình ??p xe b?o v? môi tr??ng du l?ch bi?n ??o n?m 2016 c?a sinh viên ??n t? Tr??ng Cao ??ng Ngh? du l?ch Sài Gòn. ?nh: THÀNH ??T

黑彩平台改单步骤 Trên ch?ng ???ng dài h?n 20km, các sinh viên ??n t? Tr??ng Cao ??ng Ngh? du l?ch Sài Gòn cùng v?i ?oàn viên thanh niên t?i ??a ph??ng tham gia hành trình ?ã làm v? sinh m?t s? khu v?c bãi bi?n; di?u hành, tuyên truy?n thông ?i?p v? gi? gìn môi tr??ng du l?ch bi?n ??o ??n bà con nhân dân và các doanh nghi?p khai d?ch v? t?i ??a ph??ng. Bên c?nh ?ó, Ban t? ch?c ch??ng trình c?ng ?ã t?ng nh?ng ph?n quà nh? v?, ba lô, áo m?a cho các em h?c sinh có hoàn c?nh khó kh?n s?p b??c vào n?m h?c m?i t?i nh?ng n?i ?oàn ?i qua.

黑彩平台改单步骤 Ngoài ?i?m ??n là Qu?ng Nam, ?oàn ??p xe b?o v? môi tr??ng du l?ch bi?n ??o c?a Tr??ng Cao ??ng Ngh? du l?ch Sài Gòn còn ?i qua 10 t?nh, thành ph? ven bi?n khác t? ngày 22.8 ??n ngày 31.8, v?i các ho?t ??ng nh? tham gia thu gom rác ? các ?i?m du l?ch n?i ti?ng c?a Vi?t Nam, trao quà cho h?c sinh nghèo hi?u h?c và xét t?ng h?c b?ng “??m m?m tài n?ng du l?ch” v?i tr? giá lên t?i 2,5 t? ??ng.

T?ng quà cho các em h?c sinh có hoàn c?nh khó kh?n. ?nh: THàNH ??T
T?ng quà cho các em h?c sinh có hoàn c?nh khó kh?n. ?nh: THÀNH ??T

黑彩平台改单步骤 Ông Phan B?u Toàn - Phó Hi?u tr??ng Tr??ng Cao ??ng Ngh? du l?ch Sài Gòn cho bi?t: “Bi?n ??o có th? xem là m?t ??c s?n v? du l?ch c?a mi?n Trung b?i v? ??p c?a nó. V?n ?? du khách tác ??ng ??n môi tr??ng bi?n và chúng ta khai thác du l?ch làm sao cho b?n v?ng là thông ?i?p c?a chúng tôi mu?n g?i ??n c?ng ??ng dân c? trên ???ng hành trình ?i qua. Bên c?nh ?ó thông qua ho?t ??ng này, c?ng nh? công tác ?ào t?o c?a nhà tr??ng mong mu?n xây d?ng n?n t?ng ý th?c cho m?t th? h? làm du l?ch m?i, h??ng t?i b?n v?ng h?n.”

Hành trình ??p xe b?o v? môi tr??ng du l?ch bi?n ??o n?m 2016 là k?t qu? c?a s? ph?i h?p b??c ??u gi?a Tr??ng Cao ??ng Ngh? du l?ch Sài Gòn và T?nh ?oàn Qu?ng Nam. Trong nh?ng n?m t?i s? h??ng t?i công tác ph?i h?p trong vi?c xây d?ng các công trình thanh niên, công trình liên quan ??n môi tr??ng và ??c bi?t là liên quan ??n du l?ch. Ngoài ra, tr??ng này c?ng s? dành nhi?u su?t h?c b?ng dành cho các h?c sinh, sinh viên ? khu v?c ven bi?n, yêu thích du l?ch.

M? LINH - THÀNH ??T

Ngu?n: 


Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website