黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > H?i th?o chuyên ??

TR??NG CAO ??NG NGH? DU L?CH SàI GòN LONG TR?NG T? CH?C L? T?T NGHI?P 2019

Sáng ngày 28/09/2019, Tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn long tr?ng t? ch?c L? trao b?ng T?t Nghi?p cho h?n 300 sinh viên ??t k? thi t?t nghi?p t?i Trung tâm D?ch v? Truy?n thông t?i thành ph? H? Chí Minh ( 116-118 Nguy?n Th? Minh Khai, Ph??ng 6, Qu?n 3, Thành ph? H? Chí Minh).
Bu?i l? có s? tham d? c?a:

  • ThS. Ngô Th? Qu?nh Xuân – Hi?u tr??ng tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
  • ThS. Phan B?u Toàn – Phó Hi?u tr??ng Th??ng tr?c tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
  • ThS. Nguy?n Tr?ng Hoàng - Phó Hi?u tr??ng ph? trách ?ào t?o, tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn.
  • T?p th? Lãnh ??o Phòng, Khoa, Trung tâm tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn.
  • Cùng ??i di?n các doanh nghi?p Du l?ch – L? hành hàng ??u t?i Thành ph? H? Chí Minh.

L? T?t Nghi?p là s? ki?n tr?ng ??i c?a các b?n sinh viên, ?ánh d?u s? tr??ng thành và hoàn thành m?t ch?ng ???ng quan tr?ng trên con ???ng chinh ph?c tri th?c sau nhi?u n?m tháng h?c t?p và rèn luy?n d??i mái tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn. ?ây c?ng là d?p ?? ??i ng? gi?ng viên, cán b? nhân viên nhà tr??ng vinh danh các Tân c? nhân và g?i g?m nh?ng ?i?u t?t ??p nh?t.

M? ??u L? T?t Nghi?p, ThS. Ngô Th? Qu?nh Xuân - Hi?u tr??ng tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn trân tr?ng chúc m?ng các Tân c? nhân ?ã hoàn thành 1 b?c h?c, 1 ch?ng ???ng mà không “gãy gánh” hay b? cu?c gi?a ch?ng. Trong su?t quá trình  ?ào t?o, các Th?y Cô c?a Tr??ng b?ng t?t c? tâm huy?t và tình yêu th??ng h?c trò ?ã d?c h?t tâm s?c d?y d?, truy?n ngh? Du l?ch, kh?i g?i, g?y d?ng và nuôi n?ng ng?n l?a ?am mê ngh? nghi?p.ThS. Ngô Th? Qu?nh Xuân - Hi?u tr??ng tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn chúc m?ng các Tân c? nhân 2019
 
Ngoài n?n t?ng tri th?c và k? n?ng ???c tôi luy?n t?i tr??ng, bên c?nh s? t? tin n?ng ??ng và b?n l?nh, Nhà tr??ng hy v?ng và tin t??ng các Tân c? nhân s? ti?p t?c ph?n ??u, ?? không ch? th?c hi?n ???c hoài bão c?a b?n thân, x?ng ?áng v?i ni?m hi v?ng c?a Cha M? mà còn góp ph?n nâng cao uy tín c?a Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn thông qua nh?ng thành công các b?n có ???c trong t??ng lai.

??c bi?t, t?i bu?i l? Nhà tr??ng ?ã tuyên d??ng và traoGi?i th??ng Nguy?n Th? B?i Qu?nh” - M?t gi?i th??ng cao quý và là m?t ni?m vinh d? l?n lao cho các sinh viên Tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn dành cho các sinh viên có k?t qu? h?c t?p t?t, có nh?ng n? l?c ?áng k? ???c ghi nh?n.Ông An S?n Lâm - T?ng giám ??c Công ty TNHH thuy?n
bu?m ?ông D??ng - INDOCHINA JUNK trao gi?i th??ng ??n các b?n sinh viên có thành tích h?c t?p xu?t s?c


Kho?nh kh?c các Tân c? nhân khoác lên mình b? L? ph?c T?t nghi?p c?a tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn, t? hào b??c lên b?c vinh quang ?? nh?n t?m b?ng t?t nghi?p b?ng chính n?ng l?c th?c s? c?a b?n thân ?ã khép l?i hành trình 3 n?m h?c n?m h?c và m? ra m?t hành trình m?i: Hành trình chinh ph?c ??c m? ngh? nghi?p và thành công trong t??ng lai.
M?t s? hình ?nh t?i bu?i l?:
Ni?m vui, ni?m hân hoan trên g??ng m?t c?a các Tân c? nhân trong ngày tr?ng ??i c?a quãng ??i sinh viênHành trình ba n?m h?c ?ã v? ??n ?ích và b?n có quy?n hãy t? hào v? hành trình chinh ph?c tri th?c mà chúng ta ?ã v??t qua


Hà Sâm

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website