黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > H?i th?o chuyên ??

TR??NG CAO ??NG NGH? DU L?CH SàI GòN PH?I H?P CùNG T?NH ??NG NAI T? CH?C FAMTRIP Và H?I TH?O H??NG ??N PHáT TRI?N DU L?CH B?N V?NG

Hai ngày 07,08/11/2019, S? V?n hóa - Th? thao và Du l?ch ??ng Nai ph?i h?p v?i Tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn t? ch?c Famtrip và H?i th?o Du l?ch ??ng Nai h??ng ??n phát tri?n b?n v?ng.

??ng Nai là t?nh có nhi?u ??a danh, phong c?nh n?i ti?ng nh?: V??n qu?c gia Cát Tiên, su?i M?, Khu B?o t?n thiên nhiên - v?n hóa ??ng Nai, h? Tr? An, ??o Ó – ??ng Tr??ng… Bên c?nh ?ó, vi?c k?t n?i gi?a các khu, ?i?m hi?n t?i v?i m?ng l??i giao thông n?i b? t??ng ??i thu?n l?i. H? th?ng giao thông - v?n t?i k?t n?i khá hoàn ch?nh ?ã t?o ?i?u ki?n v?n chuy?n du khách ??n ??a ?i?m du l?ch.

Ngày 07/11, ?oàn Famtrip v?i s? tham gia c?a h?n 40 thành viên t?i t? các Doanh nghi?p Du l?ch - L? hành t?i Tp. HCM, các c? quan thông t?n báo chí, S? V?n hóa - Th? thao và Du L?ch ??ng Nai, Hi?p h?i Du l?ch Tp. HCM và ??ng Nai.

Ch??ng tri?nh gô?m tour kha?o sa?t nhi?u ?iê?m du l?ch h?p d?n c?a ??ng Nai nh?: Khu d? tr? sinh quy?n th? gi?i ??ng Nai, v??n qu?c gia Cát Tiên, khu du l?ch ??o Ó – ??ng Tr??ng, làng b??i Tân Tri?u... Tr?i nghi?m ??p xe trong r?ng ???ng vào Trung ??ng c?c?oàn vi?ng và dâng h??ng t?i Di tích Trung ??ng c?cChuy?n tham quan, kh?o sát ??o Ó - ??ng Tr??ng

Sáng ngày 08/11, H?i th?o v?i ch? ?? “Du l?ch ??ng Nai h??ng ??n phát tri?n b?n v?ng” di?n ra t?i Khách s?n ??ng Nai, h?i th?o t?p trung vào các v?n ?? liên quan ??n khai thác, xây d?ng th??ng hi?u du l?ch sinh thái và ngu?n nhân l?c trong phát tri?n du l?ch b?n v?ng t?i ??ng Nai.


Theo S? V?n hóa - Th? thao và Du l?ch ??ng Nai, toàn t?nh hi?n có 24 khu, ?i?m du l?ch v?i 129 c? s? l?u trú, trong ?ó có 1 khách s?n 5 sao, 1 khách s?n 4 sao… Trong 9 tháng c?a n?m 2019, ??ng Nai ?ón kho?ng 3,5 tri?u l??t du khách ??n tham quan t?i các ?i?m, khu du l?ch trên ??a bàn v?i doanh thu kho?ng 1,2 ngàn t? ??ng, t?ng kho?ng 15% so v?i n?m ngoái.


Ông Lê Kim B?ng - Giám ??c S? v?n hóa - Th? thao và Du l?ch ??ng Nai phát bi?u khai m?c H?i th?o
 
Ông An S?n Lâm, Giám ??c Công ty TNHH Du l?ch thuy?n bu?m ?ông D??ng (TP. HCM) chia s?, ??ng Nai có nhi?u thu?n l?i ?? phát tri?n du l?ch ???ng sông, b?i dòng sông ??ng Nai có nhi?u l?i th? v? c?nh ??p, các giá tr? v? truy?n th?ng, l?ch s? và v?n hóa ven sông. Tuy nhiên, mu?n phát tri?n ???c tuy?n du l?ch sông ??ng Nai thì ??a ph??ng nên chú tr?ng t?o ???c các s?n ph?m du l?ch ??c tr?ng ?? thu hút, gi?i thi?u cho khách du l?ch. T? ?ó, c?n c? vào l??ng khách ?? có nh?ng k? ho?ch phát tri?n lâu dài, b?n v?ng, h??ng t?i du khách cao c?p…Ông An S?n Lâm, Giám ??c Công ty TNHH Du l?ch thuy?n bu?m ?ông D??ng (TP. HCM)

?i?u này ch?ng t?, vi?c k?t n?i các khu, ?i?m du l?ch c?a t?nh v?n ch?a th?c s? g?n k?t ch?t ch? v?i các công ty du l?ch, l? hành l?n. Các ?i?m du l?ch ti?m n?ng c?a ??a ph??ng ch?a ?? s?c h?p d?n các công ty du l?ch, l? hành ?? xây d?ng các ch??ng trình tour chào bán cho du khách trong n??c và qu?c t?.

Trong bu?i H?i th?o, ThS. Phan B?u Toàn - Phó hi?u tr??ng th??ng tr?c Tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn nh?n ??nh, v?i v? trí g?n Tp. H? Chí Minh cùng v?i ?i?u ki?n t? nhiên thu?n l?i ?? phát tri?n các lo?i hình du l?ch sinh thái, c?ng ??ng, ??ng Nai có nhi?u l?i th? ?? phát tri?n du l?ch.

“Qua quá trình th?c hi?n các báo cáo nghiên c?u v? du l?ch ? ??ng Nai, tôi nh?n th?y m?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng tác ??ng t?i vi?c phát tri?n du l?ch ? ??a ph??ng là phát tri?n ngu?n nhân l?c v?a ??m b?o ?? s? l??ng ? các khu, ?i?m du l?ch v?a ??m b?o chuyên môn, k? n?ng ph?c v?, trau d?i các ki?n th?c, nâng nh?n th?c v? c?ng ??ng, giá tr? c?a ??a ph??ng. ?i?u này s? t?o ti?n ?? ?? gi?i quy?t ?i?m “ngh?n” v? du l?ch trong t?nh” - ThS. Phan B?u Toàn nh?n ??nh.

 
ThS. Phan B?u Toàn - Phó hi?u tr??ng th??ng tr?c Tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
Hà Sâm

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website