黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > H?i th?o chuyên ??

TR??NG CAO ??NG NGH? DU L?CH SàI GòN T?P HU?N NGHI?P V? AN NINH Và PHòNG CHáY CH?A CHáY

Chi?u ngày 10/10/2019, tr??ng Cao ??ng ngh? du l?ch Sài Gòn t? ch?c bu?i t?p hu?n nghi?p v? an ninh và phòng cháy ch?a cháy. Nh?m nâng cao nh?n th?c, vai trò và trách nhi?m c?a m?i nhân viên, giáo viên và sinh viên ??i v?i công tác b?o ??m an ninh, phòng cháy ch?a cháy.
 
T?i bu?i t?p hu?n, ??i úy Nguy?n Tu?n Anh thu?c ??i Phòng cháy ch?a cháy và C?u n?n c?u h? - Công an qu?n 10 ?ã trình bày t?ng quan v? tình hình an ninh tr?t t? t?i TP. HCM; Nh?ng tình hu?ng m?t an toàn có kh? n?ng x?y ra t?i v?n phòng làm vi?c và tr??ng h?c c?ng nh? t?m quan tr?ng, nguyên t?c c?a công tác phòng cháy ch?a cháy; Trách nhi?m phòng cháy ch?a cháy c?a cá nhân và t? ch?c.


 
Bên c?nh ?ó, ??i úy c?ng ?ã h??ng d?n các bi?n pháp phòng cháy, cách s? d?ng các thi?t b? an toàn, k? n?ng thoát hi?m, k? n?ng d?p t?t ?ám cháy, tr?c ti?p th?c hành s? d?ng bình ch?a cháy và cách x? lý nhanh các tình hu?ng có th? x?y ra ?? h?n ch? thi?t h?i ??n m?c th?p nh?t do cháy, n? gây ra.Chi?n s? c?nh sát phòng cháy ch?a cháy h??ng d?n s? d?ng bình ch?a cháy d?p t?t ng?n l?aSinh viên th?c hành d?p t?t ng?n l?a d??i s? h??ng d?n c?a các chi?n s? công an


Bu?i t?p hu?n ?ã góp ph?n nâng cao ki?n th?c và ý th?c trách nhi?m v? công tác phòng cháy ch?a cháy cho toàn th? giáo viên, nhân viên, sinh viên tr??ng giúp m?i cá nhân n?m v?ng k? n?ng x? lý tình hu?ng, ch? ??ng trong công tác c?u ch?a khi có s? c? x?y ra.
 
Hà Sâm

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website